Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Gass som drivkraft i regional utvikling: Konklusjoner

Naturgass til Østfold

Det er kartlagt et mulig startmarked for naturgass i industrien tilsvarende 1.680 GWh/år. På bakgrunn av dette anbefales det at tilførsel av naturgass til Østfold bør skje i form av LNG (Liquified Natural Gas) på skip. Det understrekes samtidig at tilførsel av naturgass vil gi et godt grunnlag for ny forretningsutvikling og oppbygging av spisskompetanse gjennom opprettelse av en regional FoU-arena bestående av Høyskolen i Østfold (HiØ), Stiftelsen Østfoldforskning (STØ), Institutt for Energiteknikk(IFE), Norges Landbrukshøyskole (NLH) og Chalmers Tekniska Högskole-Gøteborg.

Mulige nisjer for den regionale FoU- satsingen kan omfatte forskning og utvikling av teknologier basert på:

  • Gass, hydrogen og biomasse for distribuert varme-/kraftproduksjon, samt drivstoffproduksjon
  • Sikkerhetskonsepter for komplekse energisystemer
  • Metoder og teknologi for forenkling av operatør/system grensesnitt for komplekse prosesser.
  • Miljøoptimalisering av komplekse energisystemer

Fire utviklingsscenarier er utformet i forstudien: ett bio-scenario, ett gass-scenario, ett hydrogen-scenario og et miljøoptimalt drømme-scenario. Beregninger av miljøkonsekvenser for de fire scenariene viser at energiforsyningen i Østfold til:

  • oppvarming i husholdninger og privat/offentlig tjenesteyting primært bør baseres på biomasse
  • varme/kraftproduksjon i industrien primært bør tilrettelegges for biomasse, avfall og naturgass som erstatning for fossilt brensel
  • drivstoff for transportsektoren bør baseres på en betydelig andel hydrogen.

Alle scenariene peker mot en mulig økning av sysselsettingen og omsetningen i Østfolds industri og næringsliv. Naturgass kan ha flere aktuelle bruksområder. Disse omfatter bruk i industriens varme-/kraftproduksjon, bruk til distribuert varme-/kraftproduksjon i mindre anlegg og som industriell råvare for produksjon av hydrogen. Hydrogen er viktig i denne sammenheng, siden Regjeringen anser hydrogen som en viktig energibærer i Norge på 10-20 års sikt. Hydrogen i sin tur kan ha flere aktuelle bruksområder, f. eks. som råvare til etablerte markeder, drivstoff til transportsektoren eller som energibærer i industri og mindre anlegg.

Last ned PDF