Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Drammensregionen

Et nasjonalt sentrum for miljørettet kunnskaps og forretningsutvikling

Denne rapporten beskriver en mulighetsanalyse for miljø- og ressurseffektiv energiforsyning i Buskerud. Oppdragsgivere for arbeidet har vært Buskerud fylkeskommune, Drammen kommune og Viken Skogeierforening og er gjennomført av Stiftelsen Østfoldforskning i samarbeid med Drammensfirmaene Norsk Enøk og Energi AS og HiTouch AS.

I hht. føringer fra prosjektets styrings- og referansegrupper er det i prosjektet gjennomført analyser for et begrenset antall utviklingsområder for energi-, miljø- og ressursrelaterte virksomheter i Drammensregionen, samtidig som det har vært iverksatt konkrete samarbeidstiltak innen de valgte områdene. Områdene er de følgende:

  • Opprettelse av et verdikjedenettverk innen ressurssektoren - med deltakere fra verdikjeden ”skog til varme” - for bygging av et produksjonsanlegg for biobrensel.
  • Forberedelse og gjennomføring av en regional konferanse i samarbeid med Lindum Ressurs og Gjenvinning AS, RfD og Utvikling og Profil i Drammen. Konferansen var rettet mot avfallsrelaterte bedrifter, med formål å opprette et regionalt Ressursforum. Denne innsatsen har vært en forberedelse til opprettelse av et separat nettverk for energi-, miljø- og ressursrettete bedrifter i regionen, med henblikk på felles nasjonal og internasjonal markedsføring av produkter og tjenester.
  • Opprettelse av en lokal initiativgruppe med tilknytning til det nasjonale ”HyNor-Hydrogenvei prosjektet”, for forberedelse av et regionalt demonstrasjonsprosjekt for produksjon og anvendelse av hydrogen som drivstoff i transportsektoren.
  • Opprettelse av kontakter med bedrifter, fylkeskommune, kommuner og regionale høyskoler for oppbygging av energi-, miljø- og ressursrettete kurs-/studietilbud på ulike nivåer og definering av faglige temaer som må dekkes inn gjennom disse tilbudene.

Hovedkonklusjonen fra prosjektet er et forslag om utbygging av en regional, bred næringsklynge av energi-, miljø- og ressursrettet virksomheter. Denne skal knyttes opp mot det regionale innovasjonssystemet og på 1-3 års sikt videre knyttes opp mot nasjonale/internasjonale forskningsmiljøer, for å bygge opp næringsklyngen til å bli et nasjonalt sentrum for miljørettet kunnskaps- og forretningsutvikling.

Et antall prosjekter forslås gjennomført umiddelbart og noen på lengre sikt (1 – 3 år) for å bygge systematisk frem mot visjonen om et nasjonalt sentrum for miljørettet kunnskaps- og forretningsutvikling.

Last ned PDF