Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljøstyring i Offentlig sektor

Forprosjekt

Det er gjennomført en litteraturstudie for å belyse og verifisere følgende problemstillinger:

  • Ved å inkludere forbruk av produkter og tjenester i miljøkartlegging av offentlige virksomheter; vil det endre vår forståelsen for hva som er viktige miljøaspekter for denne typen virksomhet?
  • Hvis dette er tilfelle, kan dette påvirke vår forståelse av hvilke tiltak som må settes inn for å redusere miljøpåvirkningene?
  • Og hvordan bør dette påvirke utviklingen av kriterier for grønne innkjøp?
  • Hvordan kan denne forståelsen anvendes i miljødokumentasjon/-kommunikasjon fra offentlige virksomheter?


Litteraturen er analysert og vurdert på bakgrunn av følgende spørsmål:

  • Hva defineres som viktig å måle?
  • Hvordan måles det, hvilke aktiviteter inkluderes etc.
  • Hvilke beslutninger blir denne informasjonen brukt som grunnlag for?
  • Hvordan stilles miljøkrav ved innkjøp og hvordan håndteres dette internt?
  • Er viktige miljøproblemer utelatt og i så fall hvilke konsekvenser får det for de beslutninger som tas?
  • Er det de miljøproblemene som har størst betydning for virksomheten som faktisk blir vektlagt?


Rapporten beskriver også et forslag til videre arbeid.

Last ned PDF