Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Samtalen i samskapte læringsprosesser

Dette er den siste og avsluttende avsluttende oppgavebesvarelsen/essay i kurset ”Forskende deltaker” som har blitt gjennomført i juni 2004. Kurset har blitt gjennomført i regi av Landbrukshøgskolen på Ås som en kombinasjon av nettmøter og samlinger på Fokhol Gård i Stange.

Formålet med essayet er at studenten skal knytte sammen eget forskningstema med det som presenteres og arbeides med på samlingene og den teori som utdypes i oppgitt og selvvalgt litteratur. Den enkelte deltakers essay bygger på et gjennomført prøveintervju. Oppgaven skal bestå av følgende hovedelementer: Plan og begrunnelse for prøveintervjuet, gjengivelser fra selve intervjuet, drøfting av intervjuets empiri, samt refleksjon over egen deltakelse i intervjuet.

Jeg har i denne besvarelsen forsøkt å gjøre dette ved først å innlede med bakgrunnen for hvorfor intervjuet ble gjennomført sett i lys av pågående forskningsaktivitet, teori fra pensum og fra selvvalgt litteratur. Det blir synliggjort hvordan intervjuet kommer inn som en del av en forskningsprosess med utgangspunkt i aksjonsforskning som metode. Deretter beskriver jeg intervjusituasjonen med utdrag i form av sitater. Det fullstendige intervjuet følger også med som vedlegg. Til slutt drøftes den empiri som kan hentes fra intervjuet, med refleksjon over egen deltakelse.

Last ned PDF