Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Utvikling i materialeffektivitet i norsk emballasjesektor 1995-2003 & Produkters emballasjeeffektivitet

Forandringer i Handlekurven for perioden 2001-2003

I avtalen mellom Miljøverndepartementet og Emballeringskjedene omhandler § 5.2 emballasjeoptimering, som er grunnlaget for de to prosjektene som her rapporteres. Målet for avtalen er å redusere den samlede miljøbelastning i emballeringskjeden, herunder mengden emballasjeavfall. Handlekurv- og Indikatorprosjektene beskriver emballasjeutviklingen på varegruppe-, bedrifts- og bransjenivå, og for hele emballasjesektoren samlet.

Indikatorprosjektet viser en reduksjon (totalt ca. 10% over perioden) for både forbrukeremballasje og detaljist/ transportemballasje i perioden 2000-2003. Dette er også en klar indikasjon på at bedriftene reduserer sitt samlede emballasjeforbruk i forhold til verdien på de produktene som omsettes. Samlet sett viser trenden en overgang fra tyngre til lettere emballasjematerialer, noe som gir lavere materialintensitet som resultat.

Resultatene for markedslederne i Handlekurvprosjektet indikerer også klart at det har skjedd en endring over de siste årene mot lavere emballasjevekt i forhold til omsetning og produktvekt. Hovedårsaken er at bedriftene velger lettere emballasjeløsninger, og at markedet, dvs. forbrukerne, i økende grad også velger produkter med lettere emballasjeløsninger. Resultatene fra Handlekurvprosjektet viser at det i tidsperioden 2001-2003 har skjedd relativt få endringer i emballasjesystemene til produktene i utvalget. Det er først og fremst markedsforskyvninger og utbytting av produkter i utvalget som står for de største endringene. Det kan sees en tendens til overgang til lettere materialtyper i forbrukerpakningene, mens det i detaljistpakningene er liten endring.

For å kunne vurdere om disse endringene faktisk oppfyller kriteriene for emballasjeoptimering i henhold til avtalene, vil det bli gjennomført tilleggsstudier i løpet av sommeren. Dette vil bli utført på et utvalg av de produktene hvor det har skjedd emballasjeendringer i løpet av 2001-2003, og vil bli rapportert innen 1.10.2004.

Last ned PDF