Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Robuste kommuner

Scenarier for kommunestrukturen i Østfold

I kapittel 2 redegjøres det for mandat, bakgrunn og problemstillinger. Mandatet for analysegruppen har vært å"skaffe til veie et diskusjonsgrunnlag for kommunenes behandling av spørsmålet om kommunestruktur". Tanken bak mandatet har vært at man ønsket å få utredet om "det finnes mer robuste ordninger for kommuneinndeling eller mer robuste måter å organisere kommunenes virksomhet på i Østfold enn dagens".

Kapittel 3 beskriver i korthet forhold knyttet til overordnede rammebetingelser som premisser for kommunestrukturen. Bl.a. beskrives de 5 modellene KRD har utviklet som alternativer til fylkeskommunen som forvaltningsnivå.

I kapittel 4 belyses begrepet "robuste kommuner" og betydningen av de fire robusthetskriteriene gitt i mandatet - evne til samfunnsbyggingen, tjenesteproduksjonen, lokaldemokratiutvikling og rettsikkerhetsperspektivet - diskuteres i.f.t. ulike kommunestrukturer.

Kapittel 5 tar tak i den organisatoriske utfordringen og beskriver organisasjonsutviklingen i Østfold og hvilke utfordringer kommunen har som ivaretaker av institusjonelle verdier og effektiv organisering. Forskjellen mellom "New Public Management"-prinsippet kontra en mer partnerskaps- og nettverksbaserte modell diskuteres i.f.t. en meningsfull fremtidig organisering i.f.t. graden av robusthet.

Kapittel 6 konkretiserer en mer hensiktsmessig kommuneinndeling basert på framtidig samfunnsbygging og robusthet med utgangspunkt i de vekstscenarier som Fylkesplanene bygger på.

Kapittel 7 presenterer de praktiske erfaringer og utfordringer slik et stort antall av fylkets rådmenn opplever situasjonen. Det redegjøres for et betydelig interkommunalt samarbeid på inntil 40 områder som klart skulle tilsi et behov for ressursdeling.

Kapittel 8 sammenfatter og presenterer 3 ulike scenarier som diskuterer disse inngående.

Last ned PDF