Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Norsk Potetkompetanse (NPK)

Mandatet var å utarbeide et konkret forslag om etablering og organisering samt forslag til finansiering av et kompetansesenter for potet.

Det er oppslutning om forslaget blant aktører i bransjen.

Kompetansesenteret skal koordinere eksisterende kompetanse og formidle behov for ny kompetanse. Plan for oppgaver og aktiviteter ved kompetansesenteret er beskrevet, samt skisse til en finansieringsplan på kort og lang sikt.

Styringsgruppen er av den oppfatning at det vil gi betydelige synergieffekter ved en koordinering og strukturering av de eksisterende tilbud om kompetanse innenfor potet. Samtlige aktører som forprosjektleder og styringsgruppen har vært i kontakt med har gitt uttrykk for interesse for dette.

Styringsgruppen har gjennom sitt arbeid anstrengt seg for å komme fram til konsensus. Gruppen har gjort betydelige justeringer i prosjektet for å oppnå dette. Forslaget bør ikke komme i konflikt med forsøksringenes (LFR) arbeid da de er tenkt som en aktiv part i kompetansesentret. En må allikevel konstatere at LFR i sluttfasen har signalisert at de ikke kan gå inn for flertallets forslag alternativ 1.

Styringsgruppens forslag er at Norsk potetkompetanse (NPK) etableres. NPK organiseres som et aksjeselskap (NPK AS) der kompetanseinstitusjoner, bransjeaktører samt produsenter gjennom produsentlag er aksjonærer. NPK AS integrerer, involverer og ansvarliggjør alle deler av verdiskapingskjeden. BioForsk vil som hovedaksjonær tilpasse selskapet i sin styringsmodell. NPK AS skal være en "motor" med koordinering, prosjektinitiering og -utvikling samt kompetanseutvikling som hovedaktiviteter. Samarbeid mot
bransjeaktører, rådgivingstjeneste (Landbrukets Forsøksringer) og forskning er nøkkelord.

NPK AS skal ha en markeds- og utviklingsorientert daglig leder som vil organisere og bemanne selskapet. Siktemålet skal være at selskapet etter 3 års drift er selvfinansierende. Daglig leder sammen med styret må gjennom denne første 3-årsperioden sikre videre finansiering. Den økte verdiskapingen innen hele verdikjeden må være grunnlaget for at NPK AS skal eksistere over tid. Modellen vil således ikke være "fordyrende mellomledd", men vil ha en koordinerende rolle som medvirker til kompetansebasert
markedsutvikling.

Last ned PDF