Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Klimanøytrale prosess- og produksjonskonsepter for hydrogen

En forstudie

Drammen er ett av seks knutepunkter i det nasjonale HyNor-Hydrogenveiprosjektet som vil strekke seg fra Oslo til Stavanger innen utgangen av 2008. I dette knutepunktet målsetter Lindum Ressurs og Gjenvinning AS (Lindum) seg å produsere klimanøytral hydrogen med utgangspunkt i det regionale fortrinnet vi har til å kunne produsere og utnytte hydrogen fra klima-nøytrale kilder (dvs. fra våtorganisk avfall og tidligere deponier for husholdningsavfall, samt biomasse generelt) og benytte hydrogenet som drivstoff for lokale kjøretøy. Spisskompetanse ønskes samtidig bygget opp i samarbeid med regionale FoU-institusjoner og næringsliv med vekt på følgende verdikjede:

”Avfall/organiske ressurser ---- > produksjon av klimanøytral hydrogen ---- > utnyttelse av hydrogen som energibærer for ulike typer kjøretøy.”

Ulike typer prosessteknologier for produksjon av hydrogen er kommersielt tilgjengelige eller under utvikling. For å sikre seg et godt beslutningsgrunnlag ved senere valg av prosessteknologi har Lindum har derfor gjennomført denne forstudien for evaluering av fem relevante prosessteknologier. I tillegg til å sikre et slikt beslutningsgrunnlag har målet for forstudien vært å avklare omfanget av et nytt produksjonskonsept for klimanøytral hydrogen lokalisert til Lindum, samt å opprette kontakter med nasjonale og internasjonale FoU-miljøer og aktuelle teknologileverandører. Klimanøytral hydrogenproduksjon vil bli en naturlig del av Lindums langsiktige mål, siden de kontrollerer betydelige mengder organiske avfallsressurser innenfor Drammensregionen og ønsker å bygge opp spisskompetanse knyttet til fremstilling og bruk av hydrogen som en forretningsmessig mulighet på lengre sikt.

Følgende prosessteknologier for fremstilling av klimanøytral hydrogen har vært evaluert i forstudien:

  • Vannelektrolyse - norsk teknologi
  • Reformering av deponigass - internasjonal teknologi
  • ”Zero Emission Gas Power-” teknologi - ny, norsk teknologi
  • Pyrolyse - norsk teknologi
  • Biologiske fremstillingsprosesser – internasjonal og norsk teknologi på laboratoriestadiet

En tre-stegs strategi for Lindum er anbefalt som resultat av forstudien:

Steg 1 - En kortsiktig strategi for oppbygging, utvikling og drifting av teknologi med sikte på produksjon av hydrogen.
Steg 2 - En kortsiktig strategi for oppbygging, utvikling og drifting av teknologi for anaerobe utråtningsprosesser for ulike typer organisk avfall.
Steg 3 - En langsiktig strategi fokusert på direkte, biologisk prosessering av forbehandlet organisk avfall.


Strategisteg 1 er hovedfokuset for denne forstudien. For å underbygge dette strategisteget anbefales det at en på Lindum legger til rette for investering i et pilotanlegg basert på ”ZEG-Zero Emission Gas Power”-teknologi i samarbeid med Institutt for Energiteknikk på Kjeller (IFE). Dette er en lovende, ny teknologi som produserer hydrogen, elektrisitet og ren CO2 basert på naturgass, men som også kan tilpasses bruk av klimanøytralt, organisk avfall som energibærer. Et sett utvalgskriterier for valg av teknologi ble utformet i forstudien og i forhold til disse kriteriene ligger ZEG-teknologien godt an, både hva gjelder systemvirkningsgrad og investeringsbehov. Dessuten er ZEG-teknologien norskutviklet og en videreutvikling av denne i et pilotanlegg på Lindum vil kunne tilføre ny kunnskap til Lindum og regionen, både hva gjelder selve hydrogenteknologien og driftserfaringer med denne. Reformerings- og eletrolyseteknologiene er prioritert som henholdsvis nr. 2 og 3 etter ZEG-teknologien.

Hydrogenproduksjon basert på pyrolyse og en påfølgende ZEG- eller reformeringsprosess vil ha for lav systemvirkningsgrad, dersom en bare er ute etter å produsere hydrogen. Et pyrolyseanlegg vil derimot kunne være betydelig bedre egnet under forhold der energiinnholdet eller den kommersielle verdien både i karbonet, blandingsgassen og pyrolyseoljen kan utnyttes. Et pyrolyseanlegg vil derfor på lik linje med anaerobe utråtningsprosesser for organisk avfall (bioceller og bioreaktorer) kunne være teknologisk og kommersielt interessante for underbygging av Lindums kortsiktige strategisteg 2.

Biologiske prosesser (mørkfermenteringsprosesser) anbefales utviklet i et norsk/internasjonalt FoU-samarbeid på lengre sikt for å underbygge strategisteg 3.

En skal merke seg at de investeringsestimater som fremgår av rapporten er basert på forløpig dialog med leverandører. Det bør være mulig å redusere nødvendige investeringer i prosessteknologi gjennom et mulig innkjøpssamarbeid med andre HyNor-knutepunkter og gjennom en nærmere dialog med valgte leverandører for ytterligere prosessoptimering.

Last ned PDF