Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Kunnskapsparker og inkubatorer i Østfold

Mellom utfordringer og muligheter

Resultatene fra evalueringen av den kunnskapsparken og inkubatoren i Østfold som mottar støtte fra Østfold Energi viser at deres hovedutfordringer er:

  1. Å få inn tilstrekkelig med gode ideer,
  2. Å få bedret tilgangen på risikokapital
  3. Å få styrket sin kompetanse.

I tillegg må de fortsatt arbeide aktivt med å knytte seg sterkere til lokale, nasjonale og internasjonale kompetanse- og kapitalmiljø. Kunnskapsparken Østfold Innovasjon og inkubatoren Inkubator Halden som kommersialiserings-enheter, vil i lang tid fremover fortsatt ha behov for jevn tilførsel av kapital til den daglige driften. Da privat kapital til tidlige inkubasjonsfaser er risikoavers, vil kommersialiseringsenhetene være avhengig av at det offentlige stiller risikokapital til rådighet. Noe av dette vil forhåpentligvis skje gjennom det nye såkornfondet som SIVA (Selskapet for Industrivekst) arbeider med. De vil innenfor de nærmeste 4-5 år være begrenset hva kommersialiseringsenhetene selv får inn av kapital gjennom tjenester, og/eller exit av inkubatorbedrifter. Både fordi volumet av inkubatorbedrifter er for lavt, og fordi inkubasjonsprosessen tar tid. I tillegg er det et problem at de store private kompetanse og FoU-miljø i Østfold (IFE, Borregaard m.fl) ikke benytter seg av kunnskapsparkene og inkubatoren. Det er tre sentrale forhold som i større grad kan bidra til økt lokal tillit og bruk av kunnskapsparkene og inkubatoren (begrunnes i kap. 5):

  1. Styring av kompetansen hos ledelsen i kunnskapsparkene og inkubatoren.
  2. Sterkere spissing i forhold til satsingsområder
  3. Økt antall inkubatorbedrifter.
  4. Mobilisering av den private kapitalen i regionen

Alle kunnskapsparkene og inkubatoren i Østfold jobber aktivt med å få til økt samarbeide med kompetente miljø (private og offentlige), og spissing av satsingsområdene. I hvilken grad dette arbeidet bidrar til å øke antallet inkubatorbedrifter gjenstår å se. I dag står kunnskapsparkene og inkubatoren overfor mange av de samme utfordringer og det kan derfor være behov for å se på om en sterkere koordinering mellom kunnskapsparkene og inkubatoren vil kunne løse dem mer effektivt. Deres felles utfordringer og delvis overlappende satsingsområder, blant annet området energi, taler for en felles satsing, felles strategi og felles lokalisering er nødvendig for å finne gode løsninger.

Last ned PDF