Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Effektiv innsamling og materialgjenvinning av brukt emballasje og kasserte EE-produkter

Fase A

Prosjektet er en videreføring av forprosjektet "Effektiv innsamling og materialgjenvinning av ulike emballasje- og avfallsfraksjoner" som ble utført våren 2004, og har følgende mål: Øke og effektivisere innsamling av brukt emballasje og kasserte EE-produkter ved å tilby forbrukerne mer samordnende og brukervennlige løsninger.

Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant Storbyens kunder som viser at:

  • Ca 60% av Storbyens kunder ønsker å benytte et eventuelt gjenvinningssenter
  • Det er størst interesse for å benytte gjenvinningssenteret til innsamling av EE-produkter, glass- og metallemballasje, plastemballasje og klær.
  • Et gjenvinningssenter vil kunne rekruttere opp til 40% av forbrukere som per i dag ikke kildesorterer til å begynne med å kildesortere.
  • Et gjenvinningssenter bør tilrettelegges for gående/syklister, i like stor grad som for bilister.


To alternative løsninger for utforming av gjenvinningssenteret er vurdert: 1) enkel, manuell løsning, og 2) delvis, automatisert løsning (Tomra). Potensielle innsamlede mengder og kostnadsinntektsbudsjett tilknyttet de to alternative løsningene er beregnet, og ulike muligheter for finansieringsstøtte er vurdert.

Både Storbyen og Sarpsborg kommune er svært interessert i å realisere den delvis, automatiserte løsningen, uten panteemballasje inkludert (i første omgang). Det jobbes derfor videre med følgende momenter i forhold til dette:

  • Samarbeidsavtale for realisering av anlegget
  • Investeringsbudsjett med forslag til ulike finansieringsaktører
  • Fremdriftsplan for realisering.
Last ned PDF