Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Norges komparative fortrinn som havreprodusent

Sluttrapport

Norsk landbruk er som næring svært sterkt påvirket av politisk vedtatte rammebetingelser. De politiske vedtatte rammebetingelsene er under kontinuerlig endring. Noen hovedtrekk som er av betydning for prosjektet er:

  • Reduksjon i produsentpriser. Kornprisen er redusert med mer enn 1 kr pr kg de siste 15 år. Det forventes at pris på norsk vare vil bli utsatt for ytterligere press i tiden framover. Avstanden mellom norsk og internasjonal kornpris blir stadig mindre. Strukturen i kornproduksjon endres kraftig. Effektivitetsutviklingen har gjort det mulig åopprettholde kornproduksjon til tross for betydelige prisfall.
  • Internasjonale handelsavtaler som WTO og EØS legger klare begrensninger på markedsrommet for produksjon i Norge. Det forventes at en framover vil få ytterligere press på grensevernet som kan resultere i redusert innenlandsk etterspørsel etter norsk korn til tradisjonelle bruksområder.
  • Et etterspørselsfall vil bety at en går fra en situasjon med underdekning av korn til en situasjon med permanent kornoverskudd. Dette vil øke behovet for fokus på produktutvikling og utvikling av nye markeder.

Det er vanskelig å forutse hvor fort og hvor langt internasjonaliseringen av norsk jordbruk og jordbrukspolitikk vil gå. Det er ikke utenkelig at en i løpet av en 10 års periode kan ha en vesentlig svekking eller full avvikling av grensevernet for norsk jordbruk. I en slik situasjon vil en måtte kartlegge hvilke komparative fortrinn norsk jordbruk har i en mer internasjonal sammenheng.

Last ned PDF