Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Interreg IIIA 2000-2006 - Grenseløst samarbeid

En analyse av avsluttede prosjekter med forslag til programendringer

Stiftelsen Østfoldforskning har på oppdrag fra Interreg-sekretariatet analysert 44 avsluttede Interreg IIIA-prosjekter i Grenseløst Samarbeid. Oppgaven var å vurdere samfunnsmessige virkninger av prosjektene og å foreslå eventuelle programendringer.

Interreg-programmet er unikt i forhold til andre satsinger i regionen. Prosjekteiere, prosjektledere og deltagere formidler en entydig oppfatning av at programmet har stor regional betydning. Vi mener imidlertid at den prosjektgjennomgangen vi har foretatt viser at programmet har et større potensiale enn det som i dag hentes ut.

Samlet rapporterer prosjektene bl.a. om etablering av 163 nye og 59 bevarte arbeidsplasser og etablering av 48 nye foretak. 950 organisasjoner har deltatt i 93 nye nettverk og 2458 personer har gjennomgått 43 346 timer undervisning på 202 ulike kurs. Basert på disse opplysningene har prosjektene – og dermed programmet som helhet – gjennomgående høy måloppnåelse. Gjennomgangen vi har foretatt viser imidlertid at det er sannsynlig at resultatene for sentrale indikatorer er overrapportert. Det gjør det vanskelig å avgjøre om prosjekter gir de resultatene som er forventet, og som er rapportert. I rapporten argumenterer vi for at sentrale indikatorer benyttet i rapporteringen er upresist definert og lite egnet i sin utforming i forhold til det de sies å måle.

Analysen av prosjektporteføljen er grunnlag for forslag til endringer både på programnivå og på prosjektnivå. På programnivå er målet med de foreslåtte endringene bl.a. å bidra til forankring i regionale strategier for å styrke synergieffekter som kan skapes ved at Interreg blir sett i sammenheng med andre regionale satsinger. På prosjektnivå er målet for endringene bl.a. å øke kvaliteten på prosjektene, og å øke læringseffekten og overføringsverdi. Prosjektarbeidet bør styrkes ved at det utarbeides en prosjekthåndbok og gis tilbud om opplæring av prosjektledere og -medarbeidere.

Last ned PDF