Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Vurdering av produkters miljøbelastning i LCA- og makroperspektiv

Samarbeidsprosjekt mellom STØ og SSB

I EU-regi og i Danmark ble det i 2005 gjennomført studier om ulike produkters miljøbelastning. Dette prosjektet er gjennomført for å vurdere overføringsverdien av resultatene fra ovennevnte studier til norske forhold, sett i sammenheng med resultater fra lignende studier utført i Norge (NTNU og STØ).

De overordede konklusjonene fra EU-studien og den danske studien kan, i stor grad, overføres til Norge. Resultatene viser at mat, boliger, klær og transport (ingen rangert rekkefølge) er blant de mest miljøbelastende produktgrupper. Disse konklusjonene er også i tråd med hovedkonklusjonene fra de norske studiene. Det er verdt å merke seg at ovennevnte studier påpeker at det er betydelige datamangler vedr. toksiske parametre/miljøgifter. Den mer detaljerte rangeringen av de spesifikke produktgrupper fra ovennevnte studier er det vanskelig å direkte overføre til norske forhold.

Utgangspunktet for miljøforbedringer er å tilrettelegge for endringer (kan være både endringer i forbruk og endringer i produksjon) som medfører reduserte miljøbelastninger. Det en ofte ser er at effektene av reduserte miljøbelastninger per produsert enhet blir ’spist opp’ av forbruksveksten eller at frigjorte midler ved for eksempel innføring av ENØK anvendes til andre aktiviteter som kanskje øker miljøbelastningen i en annen næring (rebound-effekten). Det er derfor interessant å utvikle en modell for Norge som kan uttrykke miljøindikatorer for forbruk over tid. Dette vil fange opp om endringer av forbruket i en næring vil påvirke det totale forbruket, og vise hvorvidt miljøbelastninger går ned samlet eller bare flyttes.

Last ned PDF