Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Kartlegging og potensial for biogassressurser i Norge

Rapporten representerer en delrapport i prosjektet E6 som biogassvei fra Gøteborg til Oslo og er utarbeidet som et samarbeid mellom ovennevnte prosjekt og prosjektet SNAB (Svensk-Norske løsninger for Avfall og Biprodukter), et Interreg IIIA-finansiert prosjekt.

Det er gjennomført en detaljert kartlegging av potensielle biogassressurser i norske og svenske kommuner som omfattes av ovennevnte SNAB-prosjekt. Totalt er det kartlagt 155 000 tonn biogassressurser i form av lettnedbrytbart organisk
avfall og slam/råtnerest og 730 000 tonn biogassressurser i form av husdyrgjødsel.

Oppskalert til norske forhold, representerer dette 2,1 TWh biogass ≈ 5 % av Norges totale forbruk av drivstoff i veitransportsektoren.

Det er gjennomført scenarier for best mulig utnyttelse av biogassressursene som viser at produksjon av drivstoff gir best klimamessig effekt. Det er viktig å presisere at forutsetningene som ligger til grunn for analysene er svært viktige for resultatene.

Det er også gjennomført en sammenstilling av ulike typer drivstoff med basis i diverse livsløps-litteraturdata. Resultatene viser at biogass basert på avfalls- og slamressurser til drivstoff er blant de mest miljøvennlige biodrivstoff.

Last ned PDF