Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Kartlegging av kulturnæringene i Østfold

Kulturnæringene og kulturbaserte næringer som begrep er en konstruksjon som ikke er direkte koblet til størrelser i dataregistre hos SSB som er vanlig å benytte i analyser av næringer. Den statistiske delen av undersøkelsen er likevel gjennomført på samme måte som tilsvarende undersøkelser gjort andre steder i landet - med de usikkerheter som er knyttet til dette – men for å kunne sammenlikne med tilsvarende oppdrag utført av andre i andre regioner. I Østfold har antall sysselsatte i kulturnæringene, slik ”kulturnæring” er definert i denne rapporten, vokst fra om lag 2900 sysselsatte i 2000 til i underkant av 3278 sysselsatte i 2006. Antall sysselsatte i kulturnæringen utgjør følgelig 2,56 %. Noen næringer har hatt særlig god utvikling, bl.a.”Designvirksomhet” (sterkere enn landet), ”Film- og videoproduksjon (sterkere enn landet), ”Utøvende kunst” (som landet for øvrig). Vi finner en konsentrasjon av næringene i byene. Enkelte byer/regioner i Østfold opplever en kraftig oppblomstring av aktører og aktiviteter innen disse næringene, og noen av dem har nasjonal gjennomslagskraft. Enkeltaktører, –arrangement og arenaer har i kraft av sin kompetanse, profil og innhold fått nasjonal oppmerksomhet. Flere profesjonelle aktører har sitt markedsgrunnlag utenfor egen region og fylke. Kulturnæringene sett under ett har lav verdiskaping, men antas å ha stor betydning for attraksjonskraften lokalt og regionalt.

Strategier og tiltak i Fylkets Handlingsplan for Kultur og næring samsvarer godt med næringsaktørenes behov, men det er også noen forbedringsområder:

  • Sterkere bruk av FUNK-modellen som arbeidsprinsipp regionalt/lokalt (partnerskap)
  • Mer spissede kompetanseutviklingstilbud (kulturledelse, markedsføring, sponsoring)
  • Inkubatorfunksjon og trainée-ordninger, kobling ”erfarne” og ”nykommere” bør vurderes
  • Øke kommunenes forståelse for kulturnæringenes betydning samt egen rolle og funksjon i tilknytning til dette
  • Felles - eller samarbeid om - utnyttelse av lokaler, filmstudio, øvingsrom, verksteder, atelier etc. bør vurderes

De næringene og aktørene som har hatt hovedfokus i denne undersøkelsen – og da spesielt den kvalitative delen – kan tyde på at en stor del av kultur- og kulturbaserte næringers verdiskapingsbidrag i Østfold først og fremst er knyttet til økt regional attraktivitet ved styrking av bostedsmiljøet gjennom økt kulturtilbud, særlig i byene.

I denne sammenhengen blir det regionens egenressurser og -kapasiteter for samhandling om innovasjon og utvikling som kan være avgjørende for om man lykkes også på næringsaktørnivå.

Det kan være formålstjenlig med en tettere kobling mellom ”Kultur og Næringsprogrammet” og ”Reiselivsprogrammet” – eventuelt også andre programmessige satsinger og virkemidler - på sikt.

Last ned PDF