Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Potensialstudie for biogass i Norge

Prosjektet ’Potensialstudie for biogass i Norge’ er gjennomført som et prosjektsamarbeid mellom Østfoldforskning og UMB, som et oppdrag for Enova SF. Målet med prosjektet har vært å dokumentere teoretiske energipotensialer fra biogassressurser i Norge, samt belyse muligheter for økt produksjon, distribusjon og bruk av biogass.

Totalt samles det i Norge opp deponigass tilsvarende ca 300 GWh eller 25% av det totale metanutslippet fra norske deponier. 61% av oppsamlet deponigass utnyttes til elektrisitets- og/eller varmeproduksjon, mens de resterende 39% fakles. Prosjektet har kartlagt at ca 180 GWh blir produsert fra biogassanlegg i Norge, basert på datainnsamling fra de aktuelle anlegg. Det presiseres at det mangler data fra ca 30% av anleggene. Om lag halvparten av produsert biogass blir benyttet til varmeproduksjon, 18% til elektrisitetsproduksjon, 2% blir oppgradert til drivstoffkvalitet, 19% blir faklet, mens 9% har usikker bruksform.

Det teoretiske energipotensialet fra biogassressurser fra avfall/biprodukter er beregnet til å være nærmere 6 TWh/år. Husdyrgjødsel utgjør det største potensialet (42%), deretter kommer industri (23%) og matavfall fra husholdninger, storhusholdninger og handel (16%).

Mulige synergieffekter mellom naturgass og biogass er også vurdert, og de viktigste barrierene for økt produksjon og bruk av biogass kartlagt.

Last ned PDF