Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Klimaregnskap for avfallshåndtering

Fase 1: Glassemballasje, metallemballasje, papir, papp, plastemballasje og våtorganisk avfall

En oppdatert rapport, som også inkluderer restavfall, finner du her


Med bakgrunn i økt fokus på utslipp av klimagasser generelt, ønsket Avfall Norge å utarbeide et klimaregnskap for avfallshåndteringen i Norge. I denne forbindelse ble Østfoldforskning engasjert til å gjennomføre prosjektet. Målet med prosjektet har vært å utvikle en modell for beregning av netto klimagassutslipp fra ulik avfallshåndtering av avfallstypene glassemballasje, metallemballasje, papir, papp, plastemballasje og våtorganisk avfall.

Modellen er basert på livsløpsmetodikk og er benyttet til å beregne netto klimagassutslipp per kg avfall for de ulike avfallshåndteringsmåter og avfallstyper, samt å beregne netto klimagassutslipp for avfallshåndtering for inkluderte avfallstyper og mengder for 2006.

Det er lagt vekt på å utvikle modellen slik at kommuner/avfallsselskap/regioner kan utarbeide egne klimaregnskap for avfallshåndtering i sin region, basert på stedsspesifikke forutsetninger for typer og mengder avfall, transportavstander, type behandlingsanlegg, utnyttelse og bruk av avfallsgenerert energi m. m.

Modellen kan benyttes til å utarbeide nyttig dokumentasjon som grunnlag for informasjon om avfallssystemers nytteverdi generelt, og som grunnlag for strategiske vurderinger for Avfall Norge og avfallsbransjen spesielt.

Last ned PDF