Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

E6 som biogassvei fra Göteborg til Oslo

Sluttrapport

Hovedmålet med prosjektet har vært å bidra til å redusere klimagassutslipp fra veitransport ved overgang fra fossile drivstoff til biogass. Fredrikstad Biogass AS har vært prosjekteier, med FREVAR KF og BorgBuss AS som partnere på brukersiden. Østfoldforskning har vært prosjektleder, med Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) som delansvarlig for FoU-arbeidet.

Fredrikstad Biogass AS etablerte i 2001 Norges første produksjonsanlegg og fyllestasjon for biogass som drivstoff. Prosjektet ble støttet av Veidirektoratet gjennom støtteordningen til miljøvennlig transport. Biogassen produseres av avløpsslam og biogassubstrat (hygienisert matavfall). Med bakgrunn i ønske om å etablere en mer tilgjengelig fyllestasjon i Fredrikstad sentrum, samt å øke kunnskapen og kompetansen generelt om biogass som biodrivstoff, ble prosjektet ’E6 som biogassvei fra Göteborg til Oslo’ innvilget som et RENERGI- og SkatteFUNN-prosjekt. Prosjektet startet opp 01.01.2006 og ble avsluttet 31.12.2008. Prosjektet har oppnådd nyttige synergieffekter med relevante andre prosjekter som har pågått parallelt.

Med bakgrunn i en totalvurdering av kostnader, tilgjengelighet, muligheter for tomteareal etc, er ny fyllestasjon for biogass i Fredrikstad planlagt og prosjektert ved rundkjøringen ved østre brohode av Fredrikstadbroen. Alle tillatelser i forbindelse med etablering av ny fyllestasjon foreligger. I påvente av manglende toppfinansiering, er oppstarten av byggingen blitt noe faseforskjøvet i tid. Det er søkt støttemidler til etablering av fyllestasjon fra det ny opprettede Transnova.

Prosjektet har vurdert og dokumentert flere forhold vedrørende bruk av biogass som drivstoff, herunder:
• Miljømessige forhold ved bruk av biogass som drivstoff
• Potensial og status for produksjon av biogass i Norge
• Produksjon av biogass i Fredrikstad og innspill til optimalisering av FREVAR KFs prosess
• Drivkrefter, barrierer og virkemidler for økt produksjon av biogass.

Last ned PDF