Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Kildesortering av plastemballasje i Fredrikstad kommune

Klimaregnskap og andre miljøfaktorer

Østfoldforskning har gjennom prosjektet ’Klimaregnskap for Avfallshåndtering’ for Avfall Norge utviklet en modell for beregning av netto klimagassutslipp ved avfallshåndtering av ulike avfallstyper. Modellen er basert på livsløpsmetodikk i henhold til standarden ISO14044. Denne modellen har blitt benyttet for plastemballasje i prosjektet ved å tilpasse basisverdier til spesifikke forhold i Fredrikstad kommune.

 

På oppdrag fra Fredrikstad kommune har Østfoldforskning gjort en vurdering av klimagassutslipp for kildesortering og materialgjenvinning av plastemballasje fra husholdningene i kommunen og sammenlignet med dagens løsning der plastemballasjen går til energiutnyttelse sammen med restavfallet.

 

Med utgangspunkt i innbyggertall i Fredrikstad og antatt mengde oppstått plastemballasjeavfall per husholdning per år ble forskjellen i klimapåvirkning fra de to analyserte scenariene beregnet:

·         Innføring av kildesortering og materialgjenvinning av plastemballasje i husholdningene i Fredrikstad og en kildesorteringsgrad på 46 % medfører årlig sparte klimagassutslipp på 862 tonn CO2-ekvivalenter i forhold til dagens løsning der all plastemballasje fra husholdningene går til energiutnyttelse sammen med restavfallet.

 

Klimagassutslipp representerer kun èn miljøindikator og bør ikke brukes som beslutningsgrunnlag alene. Et litteraturstudium har vist at materialgjenvinning av plast er bedre enn energiutnyttelse for miljøpåvirkningskategoriene energibruk, ressursbruk, toksisitet, avfall, eutrofiering (overgjødsling), og fotokjemisk oksidantdannelse (POCP). I gjennomsnitt var resirkulering 50 % bedre enn energiutnyttelse og deponering for de studerte analysene. Resultatene fra denne studien viser at konklusjonene fra beregning av klimagassbelastning er svært robuste for avfallstypen plastemballasje. Det kan dermed konkluderes med at kildesortering og materialgjenvinning av plastemballasje er miljømessig bedre enn energiutnyttelse.

Last ned PDF