Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Klimaregnskap for avfall fra husholdningene

Porsgrunn kommune

Østfoldforskning har fått i oppdrag fra Porsgrunn kommune å kartlegge den årlige klimapåvirkningen av behandling av husholdningsavfall oppstått i kommunen gjennom et klimaregnskap. Hensikten med analysene har vært å evaluere ulike fremtidige behandlingsløsninger for våtorganisk avfall og restavfall i Porsgrunn kommune med hensyn til klimapåvirkning, i tillegg til å kartlegge årlig klimapåvirkning som følge av kommunens avfallshåndtering i 2006, 2009 og for ulike fremtidsscenarier.

 

Analysene for innføring av kildesortering av plastemballasje og våtorganisk avfall gir følgende konklusjoner:

·      Kildesortering og materialgjenvinning av plastemballasje er svært gunstig, og innføring av dette har gitt store klimabesparelser for Porsgrunn kommune.

·       For våtorganisk avfall gir biogassproduksjon med oppgradering til drivstoff den største netto klimanytten ved at den produserte gassen erstatter diesel og bioresten erstatter produksjon av gjødsel. Benyttes derimot biogassen til varmeproduksjon som erstatter fjernvarmemiks, blir gevinsten noe mindre. Våtorganisk avfall til biogassproduksjon med varmeproduksjon er likevel klimamessig bedre enn forbrenning i Sarpsborg. Kompostering gir det dårligste alternativet for behandling av kildesortert våtorganisk avfall med tanke på klimagassutslipp. Dette kommer av at gevinsten ved at den komposterte jorden erstatter kunstgjødsel er omtrent like stor som klimabelastningene ved transport og behandling.

·      For restavfall representerer energiutnyttelse hos Norcem den beste håndteringsløsningen med tanke på klima. Det dårligste alternativet er energiutnyttelse i et anlegg der den produserte varmen erstatter varmeproduksjon basert på fjernvarmemiks.

 

Det understrekes at analyser av andre miljøindikatorer enn klimapåvirkning kan gi andre konklusjoner.

 

Beregninger av klimabelastning fra håndtering av avfall fra husholdninger i 2006, 2009 og i fremtiden ga følgende konklusjoner:

·       Netto klimabesparelse økte fra 2 368 tonn CO2-ekvivalenter i 2006 til 3 684 tonn CO2-ekvivalenter i 2009, som følge av innføring av kildesortering av plastemballasje og som følge av økte avfallsmengder.

·       For årlig netto klimabesparelse i fremtiden vil valg av håndteringsløsning for våtorganisk avfall og restavfall ha stor betydning, og kan medføre netto sparte klimagassutslipp på mellom 1 530 tonn CO2-ekvivalenter/år og 7 281 tonn CO2-ekvivalenter/år. Valg av håndteringsløsning for våtorganisk avfall og restavfall vil derfor ha direkte påvirkning på om klimabelastningen fra avfallshåndtering vil øke eller minke i fremtiden.

 

Det er viktig å være klar over at selv om denne analysen viser at netto klimagassutslipp for avfallshåndtering gir besparelser, er det uansett behandlingsløsning miljømessig best å hindre at avfall oppstår!

Last ned PDF