Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Klimaregnskap for Midtre Namdal Avfallsselskap IKS

Behandling av våtorganisk avfall, papir, papp, glassemballasje, metallemballasje og restavfall fra husholdninger

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS betjener 10 kommuner i Nord Trøndelag, 2 i Sør Trøndelag og 1 i Nordland. Det er et stort geografisk område med knapt 40 000 innbyggere og ca 15 600 abonnenter. Klimaregnskapet omfatter håndtering av våtorganisk avfall, papir, papp, glass- og metallemballasje og restavfall fra husholdninger.

 

Analysene er basert på en modell utviklet i prosjektet ’Klimaregnskap for Avfallshåndtering’ for Avfall Norge i 2009, der MNA var bidragsyter. Modellen er basert på livsløpsmetodikk i henhold til ISO14044. Det presiseres at det i denne rapporten kun presenteres klimagassutslipp, som representerer én miljøindikator, og at resultat for klimagassutslipp ikke er direkte overførbare til andre miljøindikatorer.

 

Netto årlig klimapåvirkning summert for alle de analyserte avfallstypene var 3190 tonn CO2-ekvivalenter i 2009. Denne summen inkluderer både belastninger fra avfallshåndteringen (transport og behandling) og gevinster ved at annen energi- og materialproduksjon blir erstattet.

 

Avfallstypen med størst klimapåvirkning er restavfall. Dette kommer av at energiutnyttelse av restavfallet medfører betydelig større utslipp fra transport og forbrenningen enn gevinsten er ved at den produserte energien erstatter en fjernvarmemiks. I tillegg representerer restavfallet den største avfallsmengden i analysen. Håndtering av våtorganisk avfall har stor belastning fra innsamling av avfall grunnet hyppigere innsamlingsfrekvens enn de andre avfallstypene. Gjenvinning av glass gir også høyere klimagassutslipp  enn –gevinst, men dette gjelder også alternative håndteringsmåter for glass (deponi og energiutnytting). Håndtering av papir er den avfallstypen som gir størst netto klimagevinst i forhold til belastninger i behandling- og transportfasen, som følge av at det gjenvunnede papiret erstatter jomfruelig materiale og lave utslipp i materialgjenvinningsprosessen. Materialgjenvinning av papp og  metallemballasje resulterer også i større klimagevinst enn –utslipp.  

 

Systemgrensene i prosjektet er satt slik at analysen starter i det avfallet har oppstått. Klimaeffekter fra produksjon av produktene som til slutt ender opp som avfall er altså ikke inkludert. Det er derfor viktig å være klar over at selv om analysene for noen avfallstyper viser at netto klimagassutslipp for avfallshåndtering gir besparelser, er det uansett behandlingsløsning best i et klimaperspektiv å hindre at avfall oppstår.

 

Siden restavfall utgjør den største klimabelastningen årlig av de analyserte avfallstypene vil årlig klimabelastning minske dersom mengden restavfall reduseres. Dette kan eksempelvis oppnås ved økt utsortering av våtorganisk avfall og innføring av kildesortering og materialgjenvinning av plastemballasje.

Last ned PDF