Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Skog som biomasseressurs

Livsløpsdata for utslipp av klimagasser for skog til ulike formål

Denne rapporten fører en kort diskusjon av fordeler og ulemper ved å benytte livsløpsvurderinger (LCA) som grunnlag for å anbefale tiltak for reduksjoner av klimagassutslipp. Videre beskriver den viktige forutsetninger og antakelser knyttet til valg av scenarioer i prosjektet ”Skog som biomasseressurs”. Deretter presenteres scenarioene og resultatene fra disse.  

 

Av de undersøkte scenarioer er det bruk av tre i bjelker som byggevare som kommer best ut, etterfulgt av bruk av tre til produksjon av kraftvarme. Det bør presiseres at det ikke dermed kan konkluderes med at tre som byggevare alltid er det mest miljøriktige alternativet. Mange faktorer påvirker fordelen ved ulike tiltak, så som mengden trevirke som realistisk kan brukes til en spesifikk applikasjon, hvilke alternative råvarer som erstattes ved ulike bruksmengder, og hvordan bruksområdet samspiller med andre materiale og dermed påvirker samfunnets totale utslipp av klimagasser.

 

Trebjelke er også det produktet med lavest kostnader per sparte CO2-utslipp, igjen etterfulgt av produksjon av kraftvarme.

 

Resultatene er beheftet med en viss usikkerhet, noe som aktualiseres av variasjoner i resultater mellom ulike studier. Dette kan i noen tilfeller forstås fra forskjeller i råvarer eller prosesser, mens mange studier mangler nødvendig gjennomsiktighet til for eksempel å fastslå hvordan biologisk CO2 (både opptak og utslipp) er behandlet. 

Last ned PDF