Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljømessig sammenligning av skips- og veitransport ved bruk av LCA

Denne rapporten sammenligner transport sjøveien kontra transport landeveien for noen utvalgte scenarioer som alle ender opp i Oslo. Scenarioene er valgt ut fra at de skal gjenspeile realistiske transportalternativer for produkter som privatpersoner kan relatere til. Det er derfor valgt å se på transport av husmoduler fra Estland, kjøkkeninnredninger fra Danmark, TVer fra Tyskland og containere fra Rotterdam.

 

Det er bare undersøkt noen utvalgte miljøbelastninger, herunder kategoriene klimaendringer, forsuring ogeutrofiering (overgjødsling). Miljøbelastningskategoriene er valgt ut fra relevans (altså at transport bidrar til slike miljøbelastninger og at det er miljøbelastningskategorier som kan være viktige) og datatilgjengelighet (det finnes relevante kategorier der data er mangelfulle, så som støy og toksisitet). Tabell A viser resultater for alle de undersøkte scenarioene med sannsynlige fyllingsgrader.

 

Man ser fra tabellen at havtransport gir bedre miljøprestasjon enn landtransport for alle scenarioene i kategoriene klimaendringer og eutrofiering. For forsuring er det bare ett scenario der sjøtransport gir mindre belastning enn landtransport (transport av containere fra Rotterdam). Det er grunn til å presisere at de relative bidragene er større til klimaendringer enn til forsuring og eutrofiering for alle alternativer, og også at viktigheten av klimaendringer regnes som større enn for forsuring og eutrofiering, Man vil derfor kunne konkludere med at sjøtransport er mer miljøvennlig enn veitransport for alle de undersøkte alternativene.

 

Underlagsdata er hentet fra reelle alternativer for skipstransporten og oppdaterte utslippsdata for lastebiler fra miljødatabaser (EcoInvent). Det er regnet med en helt ny lastebilpark i sammenligningene presentert ovenfor, en antakelse som er undersøkt i følsomhetsanalysene. Med Oslo Havn som oppdragsgiver har det vært viktig å ha en konservativ tilnærming til hvilke data som benyttes, selv om en representant fra Schenker (som representant for veitransport) har vært benyttet til kvalitetssikring i prosessen.

 

For klimaendringer kan man visualisere resultatene gjennom å sammenligne differansen mellom skips- og trailertransport med kjøring med personbil. Ved å transportere en husmodul (veier ca 12 tonn) fra Estland til Alnabru i Norge med skip (Wilson Malo) fremfor trailer vil man kunne ”spare” miljøet for utslipp av 1456 kg CO2ekvivalenter, noe som tilsvarer tur/retur Oslo-Trondheim 9 ganger med personbil. Ved å transportere 8,5 Kvik kjøkken fra produksjonssted i Danmark, Vildbjerg, til Alnabru med ferge(Stena Saga) fremfor trailer vil man kunne ”spare” miljøet for utslipp av 165 kg CO2 ekvivalenter, noe som tilsvarer tur/retur Oslo-Trondheim med personbil. Ved å transportere 85 TVer hver på 30 tommer fra produksjonssted i Tyskland, Nuremberg-Langwasser, til Alnabru med ferge (Color Fantasy) fremfor trailer vil man kunne ”spare” miljøet for utslipp av 165 kg CO2ekvivalenter, noe som tilsvarer tur/retur Oslo-

Trondheim med personbil.  Ved å transportere 1 container på 21,6 tonn fra Rotterdam til Alnabru med skip(MS Jana) fremfor trailer vil man kunne ”spare” miljøet for utslipp av 3535 kg CO2 ekvivalenter, noe som tilsvarer tur/retur Oslo-Trondheim 21 ganger med personbil.

 

Hvorvidt transport med skip er bedre enn transport med trailer for de tre scenarioene hvor forsuringsbidraget er høyest for skipstransport kan undersøkes med vekting. Da bruker man etablerte metoder for å rangere viktigheten av ulike miljøkategorier og multipliserer denne med oppnådde resultater. Figur A viser resultatene etter vekting for transportscenarioene med sannsynlige fyllingsgrader.

Fra figuren er det tydelig at den relative viktigheten av miljøbelastningene knyttet til klimaendringer langt overstiger viktigheten av de andre miljøbelastningene. Disse resultatene er også undersøkt med en følsomhetsanalyse som viste relativt stor grad av robusthet og at man kan si med stor sikkerhet at sjøtransport gir lavere miljøbelastning enn landtransport for to av de tre undersøkte kategorier. En følsomhetsanalyse knyttet til forsuring og utslippsprofiler for ulike typer lastebil viser at man ikke kan si noe entydig om skips- eller veitransport vil gi de største belastningene i denne kategorien.

Last ned PDF