Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Sammen bedre på IA

Fagrapport

I denne rapporten presenterer og analyserer vi en del av de erfaringene vi fikk gjennom prosjektet ”Sammen bedre på IA” (SABIA). Prosjektet ble organisert som et partnerskap mellom LO-Østfold, NHO-Østfold, NAV-Arbeidslivssenteret i Østfold og Østfoldforskning. Prosjektets målsetting var at de deltagende virksomhetene (11 stk) i samarbeid med forskere og hverandre skulle utvikle gode IA-tiltak. Disse gode IA-tiltakene skulle så dokumenteres og formidles til andre slik at de gode eksemplene kunne implementeres i andre virksomheter. På samme måte som det har vist seg at de omfattende målene i IA-avtalen har vært vanskelig å realisere, har vi også måttet konstatere at målene for SABIA også var for ambisiøse. Likevel har vi gjennom SABIA gjort en rekke positive erfaringer. Det kan derfor være liten tvil at SABIA har bidratt til en positiv sykefraværsutvikling i mange av virksomhetene i SABIA. I denne fagrapporten presenterer vi en del av de erfaringene vi gjorde (noen negative, men mest positive), og formidler en del av de konklusjonene vi har trukket gjennom å analysere disse erfaringene.

Vi peker blant annet på følgende:
Dersom man skal oppnå engasjement fra alle ansatte i IA-arbeidet, må fokus flyttes fra sykefraværsoppfølging til nærværsarbeid. Nærværsarbeid bør dessuten organiseres slik at det blir en integrert del av virksomhetenes aktiviteter, enten som faste fornyelsesprosesser eller som konkrete organisasjonsutviklingsprosjekter.
Langtidssykefravær rammer bare en mindre del av de ansatte. Det mest effektive sykefraværsarbeidet skjer før den ansatte blir sykemeldt. Langtidssykefravær har ofte sammensatte årsaker. Vi beskriver derfor jobbrelatert dissonans som en ubalanse mellom forventninger til en jobb og den ansattes muligheter til å realisere disse forventningene. Denne ubalansen kan oppstå som følge av forhold på jobben, forhold ved den enkelte (bl.a. skader, sykdom og utslitthet), og forhold i den ansattes nettverk. Denne ubalansen kan føre til sykefravær og vi peker derfor på de mulighetene ledere har til å kommunisere godt med sine ansatte slik at man kan motvirke jobbrelatert dissonans før det fører til sykemelding.
Utgangspunktet for denne rapporten er at IA-arbeid må forankres i virksomhetens ledelse. Det har i liten grad vært en utfordring i SABIA. Skal det bli et reelt partssamarbeid må også de tillitsvalgte ha en sentral rolle i IA-arbeidet. Vi diskuterer derfor rollen som tillitsvalgt og viser at også den er viktig for å få til et fruktbart IA-arbeid.
Det er vårt håp at denne rapporten både kan bidra til å motivere andre og til å skape større forståelse for hvordan vellykket IA-arbeid kan iverksettes i egen virksomhet.
Vi ønsker å rette en takk til NHO Arbeidsmiljøfondet som har bidratt med finansiering for utarbeidelse av denne fagrapporten

Last ned PDF