Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Funn etter gjennomføring av en foresightprosess

NCE Smart Energy Markets

NCE Smart Energy Markets gjennomførte i perioden 2009 - 2010 en foresightprosess hvor det ble gjennomført et formøte, en kick-off samling, fire hovedsamlinger samt et ”oppsamlingsmøte” underveis for aktører som ville inn i prosessen. Som et resultat av dette bestemte de å videreføre en fellesprosess under navnet Ledersamling for klyngen med nye samlinger 2010 – 2011 med samme eksterne prosessleder.

 

VRI Østfold gjennom Østfoldforskning bidro med følgeevaluering av prosessen og presenterer i denne rapporten funn fra evalueringen av prosessen. Formålet med evalueringen var bl a å bidra til et godt prosessforløp, dokumentasjon av erfaringer og resultater samt innspill til bedre forståelse og diskusjon om retning og vektlegging underveis.

 

Evalueringen hadde som mål å besvare følgende tre spørsmål:

·         Er de forventede resultatene oppnådd?

·         Er prosessen gjennomført på riktig måte?

·         Er foresight egnet som virkemiddel i den gitte situasjonen?

 

Funnene viser at deltakerne oppfatter at de er på vei mot å nå de mål som er relatert til fellesskapet; felles klyngestrategi for vekst og fornyelse, meisle ut de rette målene for fremtiden, prosess for å få til et forpliktende samarbeid, og utvikle et innovativt miljø som kan ligge i forkant av markedet. Samtidig oppfatter de at de ikke er i nærheten av å ha oppnådd det ene målet som er direkte relatert til den enkelte bedrift - å bidra til at den enkelte bedrifts strategi blir mer suksessfull.

 

Prosessledelsen oppfattes som tydelig og i god utvikling underveis, mens prosjektledelsen oppfattes som ikke fullt så tydelig, men samtidig i bedre utvikling.

 

Når vi ser på bedriftene er kjernen bestående av få aktive bedrifter og noen av de opprinnelige har redusert sin deltakelse, mens en rekke nye har kommet til de to siste workshops. Det vises også til at det er et potensial for å øke antallet bedrifter fremover.

 

Var det riktig med foresight i NCE SEM nå?

Gjennom deltakelsen i foresightprosessen er det utviklet et samspill mellom flere av bedriftene og akademia som har bidratt til etableringen av konkrete forskningsbaserte prosjekter. Det er også utviklet et samarbeid mellom bedrifter med innovasjonsaktiviteter og nyskaping som resultat. Fokuseringen av tema ser ut til å ha skapt økt interesse blant både bedrifter og industripartnere utenfor Halden og gitt nettverket flere aktører å spille på i det videre arbeidet, samtidig som det fører til en avslutning av samarbeidet for andre bedrifter.

Last ned PDF