Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Utvikling av nye miljø– og kostnadseffektive løsninger for emballering og distribusjon av økologisk dyrket frukt- og grøntprodukter (Økofrukt)

Sluttrapport

Bakgrunnen for dette prosjektet er at omsetningen av økologiske frukt og grønnsaker er lav til tross for myndighetenes målsetning om å øke andelen økologisk mat-forbruk og produksjon i Norge, forbrukernes positive holdninger og ønsker om å kjøpe mer økologisk og butikkjedenes ønske om å selge mer økologisk. Prosjektet var eid av Coop Norge Handel AS (heretter Coop Norge). Prosjektpartnere var produsentforeningen Nordgrønt og den Norske Emballasjeforening. Forskningen ble utført av Østfoldforskning og Nofima Mat i perioden 1.5.2007 til 31.12.2009. Av totalrammen ble 30 % finansiert av Norges Forskningsråd ved Matprogrammet, de resterende 70 % av Nordgrønt og Coop Norge. 

 

Målet om økt omsetning av økologisk frukt og grønnsaker skulle oppnås ved å bedre produktenes kvalitet og holdbarhet og deres miljø- og ressurseffektivitet. Fokus ble lagt på verdikjeden mellom primær produksjon og forbruker, med særlig vekt på emballasje og fysiske forhold i verdikjeden.    
En gruppe case-produkter ble valgt ut fra høyt volum, norsk produksjon og kjente kvalitetsproblemer: potet, kålrot, løk, epler, gulrot og 3 typer salat. Respirasjon av produktene ble målt ved forskjellige gassammensetning og temperatur. Ut fra resultatene fra disse målingene og kjennskap til egenskaper til emballasjematerialer ble en rekke emballasjeløsninger testet. Svinn og rulleringsanalyser ble også utført. Videre ble lys- og temperaturforhold i verdikjeden testet og livsløpsvurderinger (LCA) av produktene gjennomført. 

Resultatene viste at økologiske produkter hadde kvalitetsproblemer som manifesterte seg i høyt svinn som i de fleste tilfeller var høyere enn for tilsvarende konvensjonelle produkter. For flere av produktene (salater, gulrot, epler) var den anvendte emballasjeløsning ikke optimal for bevaring av produktkvalitet og dessuten også suboptimal miljømessig (salater, epler). For poteter viste lav temperatur å ha en langt bedre beskyttende effekt mot grønnfarging enn valg av emballasjemateriale. I løpet av prosjektet ble forbedrede rutiner for vasking og pakking av kålrot utviklet som forhåpentligvis ville redusere svinnet av dette produktet. Prosjektet indikerte også forekomster av brudd i kjølekjeden flere steder i verdikjeden og at lysforholdene ikke alltid var optimale for produktene.

 

De viktigste bidragsytere til produktenes miljøbelastning var produksjon av emballasje, svinn i butikk og lave avlinger. Lav andel hovedprodukt i forhold til biprodukter var også et miljømessig viktig problem. I de fleste tilfeller ga primærproduksjon opphav til en relativ lav andel av produktets totale miljøbelastning.

De viktigste resultatene av prosjektet var:

  • nye emballasjeløsninger for salater og gulrot
  • nye metodikk for vasking og pakking av kålrot
  • innsikt i betydningen av rullering for butikksvinn
  • ny metodikk for utvikling av emballasje med basis i respirasjonsmålinger og lagringsforsøk
  • kunnskap om at økologiske og konvensjonelle produkter har forskjellige egenskaper og at dermed emballasje som fungerer for konvensjonelle produkter ikke alltid er optimal for økologiske produkter
  • kunnskap om at visse produkter må emballeres forskjellig visse deler av året
  • innsikt om at det ved emballasjedesign bør tas hensyn til ikke-ideelle lys- og temperaturforhold i verdikjeden
  • innsikt i hvor miljømessige ”hot-spots” i verdikjeden er og om hvilke tiltak som vil være mest effektive, særlig økning av avling, reduksjon av svinn og reduksjon av emballasjemengde.
  • kunnskap om mulige metodevalg for livsløpsanalyser av økologiske produkter

 

Lærdommen fra dette prosjektet kan være nyttig ikke bare for økologiske frukt- og grønnsaksprodukter, men også for konvensjonelle produkter.

Last ned PDF