Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Kartlegging av matsvinn i produksjonsbedrifter

Oppsummering fra nettverksprosjekt

I nettverket ”Kartlegging av matsvinn i næringsmiddelbedrifter” var målet å utvikle én felles metodikk for kartlegging av matsvinn som benytter samme definisjoner og avgrensninger.

Matsvinn ble brukt som begrep i stedet for matavfall, da avfallsbegrepet kan være uheldig å bruke i forbindelse med mat. Matsvinn ble definert som; ”mat som ikke er ordinær salgsvare, men i stedet må sendes til ulike former for håndtering”.

Årsaker til at matsvinn fra næringsmiddelindustrien oppstår kan være at holdbarhetstiden har gått over industriens grenseverdi, at produkter blir skadet på lager, feilpakking eller merking, feil i produksjonsprosessen eller produkter som ikke tilfredsstiller andre normkrav.

For å kunne registrere ressurser som ikke blir utnyttet godt nok i en prosess kan det være nyttig å inndele matsvinn i spiselig matsvinn og potensielt spiselig matsvinn:

- Spiselig matsvinn er prosessvinn eller produkter, hvor intensjonen har vært å produsere næringsmidler, men hvor maten av forskjellige årsaker ender som matsvinn. Det kan for eksempel være at holdbarhetstiden er passert i forhold til ordinært salg, men hvor siste forbruksdag ikke er passert. Det kan også være produkter som er feilpakket, feilmerket eller hvor emballasjen er skadet på lager.

- Potensielt spiselig matsvinn er råvarer eller produkter som i utgangspunktet ikke er egnet til ordinært salg pga. feilproduksjon, eller at produktet ligger utenfor spesifisert område. Det kan for eksempel være grenseprodukter ved skifte av produkter i en prosess eller produkter fra prøvekjøkken, hvor det ikke har vært intensjon å produsere salgsvare, men som likevel er spiselig.

I tillegg finnes det en kategori med ikke spiselig svinn: Dette er deler av råvare eller produkt som ikke er egnet til mat i forhold til dagens varesortiment. Det kan for eksempel være skrell og skinn/bein. Dette skal ikke registreres som matsvinn.

Nettverket har nådd målet om å utvikle en metodikk for kartlegging av matsvinn på tvers av sektorer/varegrupper med definerte begreper, systemgrenser og terminologi. Metodikken for kartlegging av matsvinn i industribedrifter er i samsvar med kartlegging i andre ledd i verdikjeden og kan fungere som en veileder. Nettverket har bidratt til felles oppfatning av kartlegging av matsvinn og avstedkommet omfattende kartlegginger og tiltak i deltakerbedriftene. Nettverksbedriftene anbefaler at metoden tas i bruk av andre næringsmiddelbedrifter.

Last ned PDF