Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Et kunnskapsbasert Østfold

Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Strategier for utvikling av et kunnskapsbasert Østfold. Sluttrapport fase 2.

Denne rapporten utgjør Fase 2 i prosjektet ”Et kunnskapsbasert Østfold”. Den bygger videre på prosjektets Fase 1: ”Statusanalyse for befolknings- og næringsstruktur” som viser fakta og forhold med betydning for videre utvikling av Østfold som region. Prosjektet er inspirert av og har inngått i det store nasjonale forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge” som er gjennomført ved Handelshøyskolen BI under ledelse av professor Torger Reve. Prosjektet i Østfold ble etablert på bakgrunn av initiativ fra Østfoldforskning, og kom i gang i april 2011 med finansiering fra Kommunal- og Regionaldepartementet, Østfold Fylkeskommune og Innovasjon Norge Oslo, Akershus og Østfold. Prosjektet er gjennomført i et samarbeid mellom Menon Business Economics, Høyskolen i Østfold og Østfoldforskning. I tillegg har Østfold Analyse bidratt med leveranser.

I samfunnet generelt er det økt konkurranse mellom regioner og byer for å tiltrekke seg og beholde

kunnskapsarbeidere. Folk flytter til store byer og kunnskapssentra. Globalisering fører til tøffere

lokaliseringskonkurranse mellom land og regioner. I denne sammenhengen er det ofte de som har de ledende kunnskapsmiljøene som vinner konkurransen. Når næringslivet blir mer kunnskapsbasert, og konkurransen mer innovasjonsdreven, stiller det også krav til samspillet mellom kunnskapsmiljøene og bedriftene som i større grad må redusere tiden fra utvikling til kommersialisering. Analysen har søkt å finne fram til områder der Østfold kan utvikle konkurransefortrinn i et kunnskapsbasert næringsliv.

 

Østfold har sine klare utfordringer som kunnskapssamfunn. Derfor er et godt kunnskapsgrunnlag viktig for å utvikle en god regionalpolitikk. Norges oljedrevne økonomi med et særegent høyt kostnadsnivå, skaper utfordringer for bedrifter utenfor olje- og gassektoren. En stor del av disse virksomhetene ligger på Østlandet. og krever at Østfold blant flere fylker, må ta tak for å kompensere for utfordringene samfunns- og næringslivet møter.

 

Etter vår oppfatning representerer prosjektet en ny tilnærming til regionalutvikling i Østfold ved at det er fokusert på bransjer og næringer i et klyngeperspektiv. Forekomsten av potensielt konkurransekraftige næringsmiljøer basert på bl.a. ressursgrunnlaget, samarbeid og gjensidig avhengighet mellom ulike aktører i og utenfor regionen, er identifisert og beskrevet. Vi har løftet frem mulighetene slik næringsaktørene og andre prosjektdeltagere har gitt innspill om, og strategier for oppgradering er foreslått.

 

Takk til alle bedrifter og andre aktører som har stilt seg til rådighet i vårt arbeid med å identifisere muligheter og utfordringer. En spesiell honnør til de som har finansiert prosjektet og den umiddelbare positive responsen vi fikk da prosjektmuligheten ble presentert første gang.

 

Vi mener dette har gitt ny kunnskap om Østfold og kan bidra til et mer innovativt og framtidsrettet Kunnskapsbasert Østfold!

Last ned PDF