Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Materialgjenvinning av drikke- og emballasjekartong

Klimaregnskap for gjenvinning av drikke- og emballasjekartong ved Fiskeby Board AB

Østfoldforskning har i prosjektet ”KVAM – Klimaregnskap og verktøy for avfall i Midt-Norge” gjennomført et prosjekt der klimaregnskap for året 2010 ble utarbeidet for deltakende avfallsselskap. I tillegg til utarbeidelsen av klimaregnskapene, utviklet Østfoldforskning en webbasert applikasjon for avfallsselskapene. Applikasjonen fungerer som en klimaregnskapskalkulator der avfallsselskapene selv kan generere årlige klimaregnskap og simulere effekter av endrede innsamlings- og behandlingsløsninger for innsamlet avfall ved å legge inn informasjon om transport og løsninger for avfallsbehandling. I første fase av prosjektet ble miljødata for materialgjenvinning av avfallstypene papir, plastemballasje, papp, glass og metall, biogassproduksjon av matavfall, og energiutnyttelse av restavfall lagt inn som behandlingsløsninger for avfall. I avslutningsfasen av hovedprosjektet oppsto et ønske fra de deltakende avfallsselskapene om at også klimadata for materialgjenvinning av drikkekartong og emballasjekartong skulle legges inn som behandlingsløsninger. Denne rapporten dokumenterer miljøindikatoren klimagassutslipp fra materialgjenvinning av emballasjekartong og drikkekartong, gjennom å presentere forutsetninger, systemgrenser for analysen, samt klimaresultater for emballasjekartong og drikkekartong.
 
Avfall Norge-modellen utviklet i prosjektet ’Klimaregnskap for Avfallshåndtering’ for Avfall Norge i 2009 (Raadal et al. 2009) er brukt som utgangspunkt for å modellere systemene til drikkekartong og emballasjekartong. Den funksjonelle enheten for de to nye modellene er 1 kg emballasjekartong og 1 kg drikkekartong til materialgjenvinning. Modellen er basert på livsløpsmetodikk i henhold til ISO14044 (International Organization for Standardization (ISO)). 
 
Resultatene fra analysen viser at både drikkekartong og emballasjekartong har netto klimagevinst ved materialgjenvinning – unngåtte utslipp ved erstatning av jomfruelig kartongmateriale overstiger belastningene ved transport og selve gjenvinningsprosessen. Systemgrensene til analysen er satt slik at analysen begynner når avfallet oppstår i husholdningene og ender etter at kildesortert emballasje- og drikkekartong er behandlet ved anlegget Fiskeby Board AB i Norrköping, Sverige. Erstattet energi/materiale er inkludert i analysen (at man unngår produksjon av jomfruelig emballasje- og drikkekartong fordi man produserer resirkulert emballasje- og drikkekartong). Resultatene vises oppsummert i tabell 1. (Se denne i sammendraget ved å laste ned rapporten)

Det presiseres at klimagassutslipp bare representerer en miljøindikator. Belastningene knyttet til andre miljøindikatorer er ikke nødvendigvis i samsvar med resultatene for klima. Det betyr at andre livsløpstrinn kan være viktige å fokusere på selv om de ikke nødvendigvis peker seg ut når man undersøker klimagassutslipp.
 
Systemgrensene i prosjektet er satt slik at analysen starter i det kartongtypene oppstår hos husholdninger i Midt-Norge. Klimaeffekter fra produksjonen av emballasje- og drikkekartongen som til slutt ender opp som kildesortert kartongavfall hos Fiskeby Board er ikke inkludert, men redusert jomfruelig produksjon av emballasje- og drikkekartong pga resirkulert produksjon av disse produktene er tatt med. Transporten fra husholdningene i kommunene (innsamling) via omlasting, mellomtransport og videretransport til behandling ved Fiskeby Board er inkludert ved bruk av basisdata for transportavstander. Disse transportavstandene representerer en ”gjennomsnittskommune” i Midt-Norge. Selv om begge kartongtypene har netto klimagevinst, er uansett den beste behandlingsløsningen i et klimaperspektiv å hindre at avfall oppstår.

Last ned PDF