Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Klynger og klyngemekanismer i Nedre Glomma

Sluttrapport

Det som har vært en del av mandatet for dette oppdraget, er å belyse hva kommunen må forholde seg til om hele eller deler av næringsutviklingsarbeidet baseres på klynger og klyngeutvikling. 

Innovasjonsmelding - Stortingsmelding nr.7 (2008-2009) ”Et nyskapende og bærekraftig Norge” - gir føringer for innovasjonspolitikken med tilhørende strategier og virkemidler. Sentralt i dette er programmer og virkemidler for næringsmiljøer med mer eller mindre formaliserte strukturer; nettverk og klynger. Blant de sentrale innspillene som kom frem i høringsprosessene i utarbeidelsen av meldingen, hadde mange synspunkter på at det regionale utviklingsarbeidet må tilpasses ulike regioners behov og at det regionale utviklingsarbeidet bør forankres i næringsklynger og hos sterke næringsaktører som har vilje og evne til å satse. Samtidig peker andre på at klynger og klyngeutvikling ikke nødvendigvis er en ”vidundermedisin” som virker alle steder, men at andre overordnede innovasjonsstrategier i næringsutviklingsarbeidet kan være vel så relevante og ”riktige”.

Dette oppdraget har mange likhetstrekk med et nylig gjennomført prosjekt i Østfold; ”Et kunnskapsbasert Østfold”. Den metodiske tilnærmingen i det prosjektet var bredere, ved at man også så på forhold som for eksempel demografi, arbeidspendling og bostedsattraktivitet med betydning for attraktive næringsmiljøer. Dette har ikke vært en del av mandatet for dette prosjektet, men vi vil anbefale at kommunen også  inkluderer dette perspektivet som del av det samlede næringsutviklingsarbeid. 

Takk til alle personer, bedrifter og andre aktører som har stilt seg til rådighet i vårt arbeid med å identifisere muligheter og utfordringer i de bransje- og næringsmiljøene de er en del av.  

Vi takker Fredrikstad kommune for oppdraget og håper denne rapporten gir kommunen et grunnlag for å utarbeide en best mulig næringsplan og velge rolle, strategier og virkemidler som bidrar til et innovativt, vekst- og bærekraftig næringsliv. 

Last ned PDF