Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Klimaregnskap for Innherred Renovasjon IKS i 2010

Behandling av papir, papp, plast, drikkekartong, våtorganisk avfall, restavfall fra husholdinger og slam i IR sitt område

Innherred Renovasjon (IR) IKS betjener 10 kommuner over et stort geografisk område med omlag 86 500 innbyggere og ca 40 000 abonnenter. Klimaregnskapet omfatter håndtering av papp, papir, plast, drikkekartong, våtorganisk avfall, restavfall fra husholdninger og slam.


Analysene som er underlaget for klimaregnskapet er basert på en modell utviklet i prosjektet ’Klimaregnskap for Avfallshåndtering’ for Avfall Norge i 2009 (Raadal, Modahl og Lyng, 2009). Modellen er basert på livsløpsmetodikk i henhold til ISO14044. Som resultat av en tidligere klimaanalyse Østfoldforskning utførte for Midtre Namdal Avfallsselskap, (Lyng og Modahl, 2010) og innledende arbeid med denne analysen framkom et ønske fra deltakende avfallsselskap om et web-basert verktøy som kunne brukes slik at avfallsselskapene selv kunne utføre både klimaregnskap og sensitivitetsanalyser. Dette verktøyet består av systemdata fra Østfoldforskning for klimagassutslipp relatert til transporttyper og -avstander og avfallsbehandling, og systemdata for sparte klimagassutslipp (utslipp som unngås) som følge av at avfall energiutnyttes eller materialgjenvinnes og dermed genererer energi som erstatter andre energibærere eller produserer gjenvunnet materiale som erstatter produksjon av jomfruelig materiale. For våtorganisk avfall er ikke vanlig materialgjenvinning aktuelt, men våtorganisk avfall kan brukes til å produsere biogass og biorest og derfor erstatter både energibærere og materiale. Det presiseres at det i denne rapporten kun presenteres klimagassutslipp, som representerer én miljøindikator, og at resultat for klimagassutslipp ikke er direkte overførbare til andre miljøindikatorer.


Netto årlig klimapåvirkning summert for alle analyserte avfallstyper i tillegg til slam var -620 tonn CO2-ekvivalenter for IR i 2010. Denne summen inkluderer både belastninger fra avfallshåndteringen (transport og behandling) og gevinster ved at annen energi- og materialproduksjon blir erstattet. Klimaregnskapet viser at IR har netto klimagevinst; gevinsten ved materialgjenvinning av papir, papp, plast, drikkekartong og våtorganisk avfall er større enn belastningene ved innsamling og behandling av alle avfallsfraksjonene som er behandlet i analysen.
Avfallstypen med størst klimapåvirkning er restavfall. Dette kommer av at energiutnyttelse av restavfall medfører betydelig større utslipp fra transport og forbrenning enn gevinsten er ved at den produserte energien erstatter bruk av andre energibærere (en lokal fjernvarmemiks basert på oljefyring, elektrisitet, LNG og LPG). Håndtering av papir er den avfallstypen som gir størst netto klimagevinst i forhold til belastninger i behandlings- og transportfasen. Grunnen til dette er at gjenvunnet papir erstatter jomfruelig materiale samtidig som det har lave utslipp i materialgjenvinningsprosessen. Også for biogassproduksjon av våtorganisk avfall er gevinsten ved erstatning av andre energibærere og materialer større enn belastningen ved biogassproduksjonen og innsamling av avfallet.


Siden restavfall utgjør den største klimabelastningen av de analyserte avfallstypene vil årlig klimabelastning minke dersom mengden restavfall reduseres. Dette kan eksempelvis oppnås ved økt utsortering av våtorganisk avfall og plast. Ved å utsortere 50 % av det våtorganisk avfallet og 20 % av plastavfallet i restavfallssammensetningen kan IR oppnå ca 27 % reduksjon i utslipp fra innsamling og behandling av restavfall. Det påpekes at Innherred Renovasjons klimaprestasjon er bra, og at det er det eneste avfallsselskapet som oppnår netto klimanytte som resultat av innsamling og behandling av alle avfallstyper.

 

Systemgrensene i prosjektet er satt slik at analysen starter i det avfallet har oppstått. Klimaeffekter fra produksjon av produktene som til slutt ender opp som avfall er altså ikke inkludert. Det er derfor viktig å være klar over at selv om analysene for noen avfallstyper viser at netto klimagassutslipp for avfallshåndtering gir besparelser, er det uansett behandlingsløsning best i et klimaperspektiv å hindre at avfall oppstår.

Last ned PDF