Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljøkartlegging av Høgskolen i Østfold Høgskolens klimagassregnskap for transport, energi, innkjøp og avfall

Bakgrunnen for prosjektet Miljøkartlegging av Høgskolen i Østfold (HiØ) er Høgskolens plan om å gjennomføre en miljøkartlegging av virksomheten ved sine to avdelinger på Remmen og på Kråkerøy. Da høgskolen per i dag ikke har en helhetlig miljøplan skulle miljøkartleggingen kunne brukes inn i plangrunnlaget for høgskolens strategiprosess, for derunder å danne grunnlag for en miljøhandlingsplan.

Høgskolens klimakartlagte virksomhet omfatter ca 500 ansatte og 5000 studenter fordelt på seks faglige enheter på to lokasjoner; avdeling Remmen (Halden) og avdeling Kråkerøy (Fredrikstad). Kartleggingen omfatter også Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ) sin kantinevirksomhet ved studiestedene, men ikke SiØs drift av bokhandler og drift av studenthybler. Kartleggingen omfatter ikke arbeidsmiljø eller studentmiljø. 

Klimagassregnskapet er utarbeidet etter Klimanøytral stats veileder for klimagassregnskap. Veilederen er i tråd med Klimagassportokollens standard for utforming av klimagassregnskap. Klimagassutslipp deles etter disse standardene opp i tre virkeområder, kalt scope:  Scope I: Direkte utslipp o Klimagassutslipp som høgskolen selv er direkte ansvarlig for.   Scope II: Indirekte utslipp o Utslipp fra produksjon av innkjøpt energi (elektrisitet og fjernvarme)  Scope III: Indirekte utslipp o Utslipp som er konsekvenser av virksomhetens handlinger, men ikke kontrolleres av virksomheten.  

I tillegg til å følge Klimanøytrals stats veileder for utforming av klimagassregnskap ønsket HiØ at fokusområder for kartleggingen skulle være i henhold til Grønn stats sentrale fokusområder for klimanøytralitet: innkjøp, avfall, transport og energi.  
Netto årlig klimapåvirkning summert for alle fokusområdene i 2012 er beregnet til 12 296 tonn CO2- ekvivalenter eller 2,2 tonn CO2-ekvivalenter per person tilknyttet Høgskolen i Østfold (5 500). Denne summen inkluderer klimagassutslipp fra scope I, II og III for de fire fokusområdene innkjøp, avfall, transport og energi. Klimaregnskapet viser at transport utgjør det desidert største bidraget til klimagassutslipp ved høgskolens to lokasjoner (ca. 87 og 83 % ved hhv. Remmen og Kråkerøy). Også ved SiØs kantinedrift på de samme lokasjonene er transporten vesentlig for det totale klimagassutslippet. Stasjonært energibruk utgjør det nest største bidraget til klimagassutslipp.  

Siden transport utgjør den største klimabelastningen av de analyserte fokusområdene, bør dette være et fokusområde i utarbeidelsen av miljøhandlingsplanen for HiØ. 

Det presiseres at klimagassutslipp bare representerer en miljøindikator. Belastninger knyttet til andre miljøindikatorer er ikke nødvendigvis i samsvar med resultatene for klimagassutslipp.

Last ned PDF