Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Bruk av miljøvurderinger i anskaffelsesprosesser. Innovasjon med miljø som driver i Østfold Fylkeskommunes innkjøp

Østfoldforskning er deltaker i forprosjektet «Kompetent bestilling av innovasjon ved rehabilitering av offentlige bygg», der innovasjon i bestillings- og innkjøpsprosesser er det overordnede temaet. Hovedmålet for Østfoldforsknings bidrag i prosjektet har vært å beskrive hvordan livsløpsvurderinger (LCA) og andre typer vurderinger og merkeordninger, både økonomisk og miljømessige, tilknyttet LCA, kan bidra til å skape innovasjon i Østfold Fylkeskommunens (ØFK) anskaffelsesrutiner gjennom å bestille og kjøpe miljøvennlige produkter og tjenester. ØFKs skolebruksplan, vedtatt 25/4-13, brukes som case for å illustrere potensialet for bruk av nevnte vurderinger og merkeordninger. Da skolebruksplanen brukes som case er det er lagt spesiell vekt på hvordan eiendomsseksjonen jobber, og hvordan eiendomsseksjonen kan endre sine prosesser for å oppnå mer miljøgevinst i sine anskaffelser.

Det juridiske virkemiddelet for å utløse miljø- og klimavennlige innkjøp er lov om offentlige anskaffelser (LOA, 1999-07-16). § 6 utløser et krav om at offentlige aktører, herunder ØFK, skal under planlegging av anskaffelser ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. I tillegg har ØFK både overordnede klimamål for hele sin virksomhet samt miljømål for anskaffelser gitt i ØFKs innkjøpsstrategi. Disse inkluderer reduksjon av klimagasser, prioritering av miljøvennlige varer og bruk av LCA, LCC og andre merkeordninger. 

Prosjektet er gjennomført med en kombinasjon av et begrenset litteratursøk om miljøbelastninger av bygg, grønne offentlige innkjøp og en rekke møter med representanter fra både innkjøps-, økonomi og eiendomsseksjonen til fylkeskommunen. Denne rapporten gir en beskrivelse av hvordan innkjøpsprosessen foregår i dag samt at den tar for seg hvor det i dagens prosess(er) finnes rom for innovasjon og endring. Innovasjonsbeskrivelsen bruker Difis veileder for offentlige anskaffelser for å sikre at innovasjonspotensialet som identifiseres tar hensyn til både LOA og overnevnte miljø og klimamål. I tillegg redegjør rapporten for faktorer som er avgjørende for miljøbelastninger fra et bygg i et livsløpsperspektiv, hvordan miljøbelastninger kan vurderes og hvordan slike vurderinger kan brukes inn i anskaffelsesprosessen.

Rapporten oppsummerer at:
- Østfold fylkeskommune har en innkjøpsstrategi som artikulerer at ØFK skal være miljøbevisste ved sine anskaffelser. 

- Det er identifisert et behov for å innarbeide prosedyrer for hvordan miljø skal vurderes ved anskaffelser, og at disse bør forankres internt hos seksjoner og avdelinger som arbeider med anskaffelser hos ØFK. 

- Det er identifisert at det mangler kunnskap om hvilke kriterier som skal etterspørres for å ivareta offentlige mål og krav om at offentlige anskaffelser skal være miljøvennlige. ØFK peker på at politiske perioder som varer i fire år gjør det økonomiske rammeverket vanskelig da det er vanskelig å selge inn miljøvennlige løsninger med høyere investeringskostnader enn løsninger som er mindre miljøvennlige med lavere investeringskostnader når ikke politikerne er sikret at de høster godene av å ha vedtatt miljøvennlighet. Selv om miljøvennlige løsninger ofte har lavere totale kostnader når man vurderer dem gjennom hele levetiden til en investering. 

- Miljømål og kriterier som settes for å nå disse ved anskaffelser må være kvantifiserbare og forståelige. Det må opparbeides kunnskap hos de som er ansvarlige for anskaffelser slik at disse personene vet hva som kan og bør etterspørres.

- Anskaffelser bør ha fokus på funksjon for å kunne ivareta miljøhensyn ved anskaffelser. Funksjonsbeskrivelser muliggjør sammenligning av forskjellige typer løsninger basert på miljøprestasjon per funksjon. 

- Miljøaspektet bør tas inn så tidlig i anskaffelsesprosessen som mulig. Dette begrunnes med at mange føringer for bygningsutformingen legges tidlig, og hvis man har lagt føringer før man har kartlagt miljøprestasjon vil det være vanskelig å endre disse føringene på et senere tidspunkt. Rapporten peker spesielt på at inkludering av scenarioer for FVDU er viktig å inkludere i tidligfaseprosjektering da inkludering av slike scenarioer ofte vil ha stor betydning for bygningers miljøprestasjon.

- Informasjonsflyt er viktig for å oppnå gode og innovative anskaffelser, både internt i ØFK mellom eiendoms- og innkjøpsseksjonen, og i ØFKs møte med leverandører. Internt begrunnes dette med at innkjøpsseksjonen per i dag ikke føler at de har rom for innovasjon da innkjøpsseksjonen kommer inn seint i prosessen. Eksternt, i møte med leverandører, er informasjonsflyt viktig for at leverandører vet hva ØFK ønsker med hensyn til miljø. 

- For å sikre god informasjonsflyt i prosessen er det viktig med nødvendig langsiktighet i prosjektene som gjennomføres slik at tid ikke er en faktor som hemmer inkludering av miljøhensyn.  Ved å for eksempel igangsette et av anskaffelsesprosjektene før andre eventuelle prosjekter når prosjekter utløses av skolebruksplanen, og bruke god tid på dette prosjektet, vil ØFK kunne utarbeide et eksempelprosjekt for «hvordan» og «hva» i senere prosjekter. Informasjonsinnhenting og erfaringer gjort i et slikt eksempelprosjekt vil kunne være veldig viktig i forhold til å ivareta miljøet ved anskaffelsene som skal utføres av ØKF når skolebruksplanen er klar. Slik kan også ØKFs miljømål i innkjøpsstrategi sikres. 

- Miljøkrav bør følges opp i kontraktsvilkår da forskning viser at krav om miljø fører til klimareduserende anskaffelser. Rapporten gir en rekke eksempler på miljøkrav som kan og bør inkluderes i anbudsdokumenter.   

Last ned PDF