Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Definisjoner innenfor miljøteknologifeltet

I dette prosjektet har vi basert oss på mye av den erfaringsbasen som er bygget opp i Østfoldforskning gjennom miljørelaterte prosjekter som er gjennomført de siste 25 årene, så vel som undervisning knyttet til både NTNU, NMBU og andre institusjoner. 
Vi har valgt å tilnærme oss oppgaven gjennom å sette opp en liste over begreper som vi antar er relevante for Innovasjon Norges behov for definisjoner.  Listen er vist i Tabell 1 i venstre kolonne i tabellen.

Denne listen av begreper er benyttet som grunnlag for strukturering ut fra tre hovedkriterier:
I.        Kobling mot hvilken anvendelse de benyttes innenfor av relevante aktører med fokus på tre hovedtyper:  Politikkutforming/virkemidler, teknologi-, produkt- og/eller prosess og metodikk/arbeidsprosesser

II.      Geografisk/administrativt nivå, med fokus på nasjonale aktører (regjering, organisasjoner), nordiske aktører (Nordisk Ministerråd), Europeiske aktører (EU) og globale aktører (OECD, IPCC, UNEP, m.fl.)

III.    Hvilke typer miljø- og ressurseffekter begrepene er knyttet til, enten resssursforvaltning, helsemessige effekter og miljøeffekter, basert på inndelingen som benyttes i ISO 14044 om Livssyklusvurderinger.

Det er lagt vekt på å finne relevante og nyere definisjoner av begrepene som benyttes av sentrale aktører nasjonalt og internasjonalt, og med henvisning til relevante, likartede begreper.  På grunn av kort tidsfrist og relativt begrenset budsjett har det ikke vært mulig å søke i mange referanser utover de som er beskrevet i kap. 4. 

Last ned PDF