Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Modeller for beregning av klimanytte- og verdikjedeøkonomi for biogassproduksjon

Matavfall og husdyrgjødsel

Etter at denne rapporten ble publisert har Østfoldforskning jobbet videre med temaet og publisert flere rapporter.  Den nyeste er for fase IV fra oktober 2016. For oppdatert resultat og verdier, bruk den siste versjonen av rapporten. Hovedmålet i prosjektet har vært å utvikle en klimamodell og en økonomimodell for h...

Sammen bedre på IA

Fagrapport

I denne rapporten presenterer og analyserer vi en del av de erfaringene vi fikk gjennom prosjektet ”Sammen bedre på IA” (SABIA). Prosjektet ble organisert som et partnerskap mellom LO-Østfold, NHO-Østfold, NAV-Arbeidslivssenteret i Østfold og Østfoldforskning. Prosjektets målsetting var at de deltagende virksomheten...

Livsløpsanalyse for gjenvinning av plastemballasje

Livsløpsanalyse for gjenvinning av plastemballasje fra norske husholdninger

Denne rapporten fra Østfoldforskning dokumenterer miljøpåvirkninger fra kildesortering av plastemballasje oppstått i norske husholdinger, som sendes til Tyskland for materialgjenvinning. Dette sammenlignes med miljøpåvirkninger dersom plastemballasjen ikke hadde blitt kildesortert, men sendt sammen med restavfallet...

Elektronisk og elektrisk avfall

Et litteraturstudium

I 2011 vant Østfoldforskning en pris, i regi av Elretur, som skal brukes til å utvikle et modellverktøy for klima-, miljø- og ressursregnskap for innsamling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk (EE) avfall. I den sammenheng har det blitt foretatt en litteraturstudie som skal gi kunnskap og et grunnlag for prob...

Funn etter gjennomføring av en foresightprosess

NCE Smart Energy Markets

NCE Smart Energy Markets gjennomførte i perioden 2009 - 2010 en foresightprosess hvor det ble gjennomført et formøte, en kick-off samling, fire hovedsamlinger samt et ”oppsamlingsmøte” underveis for aktører som ville inn i prosessen. Som et resultat av dette bestemte de å videreføre en fellesprosess under navnet Led...

Miljømessig sammenligning av skips- og veitransport ved bruk av LCA

Denne rapporten sammenligner transport sjøveien kontra transport landeveien for noen utvalgte scenarioer som alle ender opp i Oslo. Scenarioene er valgt ut fra at de skal gjenspeile realistiske transportalternativer for produkter som privatpersoner kan relatere til. Det er derfor valgt å se på transport av husmodule...

Livsløpsanalyse for gjenvinning av brukte dekk

Screening LCA

Denne rapporten er utarbeidet av Østfoldforskning AS på oppdrag fra RagnSells AS. Hensikten med rapporten er å dokumentere hvilken behandlingsform eller hvilke behandlingsformer for gjenvinning av brukte dekk som gir best miljøprestasjon.   Rapporten tar for seg livsløpsanalyse av behandling av dekk, der analysen st...

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer

Litteraturstudie

Klimagassutslipp fra bygg knyttes i dag i stor grad til energibruk i driftsperioden. Gjennom stadig strengere energikrav og andre endringer, vil energibruk til drift kunne gå ned over tid. Det innebærer i så fall at den energien som går med til å produsere, transportere og sette opp bygget, i større grad kan bli rel...

Nyttbart matavfall i Norge - status og utviklingstrekk 2010

Rapport fra ForMat-prosjektet

Rapporten oppsummerer resultatene fra første år med kartlegging av nyttbart matavfall i Norge i regi av ForMat-prosjektet, fra 2009 (data fra dagligvarehandel, grossistvirksomhet og produksjon) og fra 2010 (gallupdata). Datainnsamling og analyser er gjort med standardiserte metoder som skal følges over flere år for...

The 2010 LCA of cellulose, ethanol, lignin and vanillin from Borregaard, Sarpsborg

Østfoldforskning har nyleg laga to nye EPD-ar for etanol (96% og 99%) frå Borregaard. I samband med dette har prosessmodellen for Borregaard sitt bioraffineri vorte oppdatert. Det samme har livsløpsanalysane for hovedprodukta cellulose, lignin, etanol og vanillin.  Analysen er gjennomført med bruk av livsløpsmetodik...

Klimaregnskap for Midtre Namdal Avfallsselskap IKS

Behandling av våtorganisk avfall, papir, papp, glassemballasje, metallemballasje og restavfall fra husholdninger

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS betjener 10 kommuner i Nord Trøndelag, 2 i Sør Trøndelag og 1 i Nordland. Det er et stort geografisk område med knapt 40 000 innbyggere og ca 15 600 abonnenter. Klimaregnskapet omfatter håndtering av våtorganisk avfall, papir, papp, glass- og metallemballasje og restavfall fra hushol...

Skog som biomasseressurs

Livsløpsdata for utslipp av klimagasser for skog til ulike formål

Denne rapporten fører en kort diskusjon av fordeler og ulemper ved å benytte livsløpsvurderinger (LCA) som grunnlag for å anbefale tiltak for reduksjoner av klimagassutslipp. Videre beskriver den viktige forutsetninger og antakelser knyttet til valg av scenarioer i prosjektet ”Skog som biomasseressurs”. Deretter pre...

Klimaregnskap for avfall fra husholdningene

Porsgrunn kommune

Østfoldforskning har fått i oppdrag fra Porsgrunn kommune å kartlegge den årlige klimapåvirkningen av behandling av husholdningsavfall oppstått i kommunen gjennom et klimaregnskap. Hensikten med analysene har vært å evaluere ulike fremtidige behandlingsløsninger for våtorganisk avfall og restavfall i Porsgrunn kommu...

CO2-emissions associated with different electricity mixes

Agder Energi Produksjon AS want to document the CO2- equivalents associated with their electricity production, and relate the data to emission properties of various national and regional electricity mixes. Emissions related to the consumption of electricity may be calculated in a number of ways. There are a variety...