Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Missing Actions in Cluster Innovation

Utilisation of farm manure for biogas production Environmental and economic analysis of local and central biogas plants, including pipeline transport of biogas

DisBiogass is a collaborative project between Telemark University College (HiT),  Tel-Tek and Ostfold Research focusing on climatic and economic impacts through the value chain of biogas production from manure. The project was funded by the Norwegian Research Council through Oslofjordfondet and was carried out from...

Bruk av miljøvurderinger i anskaffelsesprosesser. Innovasjon med miljø som driver i Østfold Fylkeskommunes innkjøp

Østfoldforskning er deltaker i forprosjektet «Kompetent bestilling av innovasjon ved rehabilitering av offentlige bygg», der innovasjon i bestillings- og innkjøpsprosesser er det overordnede temaet. Hovedmålet for Østfoldforsknings bidrag i prosjektet har vært å beskrive hvordan livsløpsvurderinger (LCA) og andre ty...

Towards a new Nordic textile commitment: Collection, sorting, reuse and recycling.

This report is the primary outcome from Part I of the project “Towards a new Nordic textile commitment - Collection, sorting, reuse and recycling” initiated by the Nordic Waste Group (NAG). The report for Part 2 will be published in December 2014.This report summarizes the work carried out in 2013. The four subrepor...

Report on review of (food) waste reporting methodology and practice

The overall objective for the FUSIONS project (Food Use for Social Innovation by Optimising waste prevention Strategies) is to achieve a Resource Efficient Europe by significantly reducing food waste. This report is a based on the work carried out inthe FUSIONS Work Package (WP) 1 task 1.2 “quantitative techniques a...

Prosjekt: Klimaeffekt for produksjon av kjemikaliar

Det er gjennomført eit søk etter relevante kjemikaliar og stoffklassar (spesifisert av Borregaard) i Østfoldforskning sine databasar over LCA-data (livsløpsdata). Aktuelle treff er analysert med omsyn på klimaeffekt ved bruk av karakteriseringsmetoden IPCC 2007 GWP 100a (IPCC 2007). Systemgrensene til datasetta som...

Method development for Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) of New Norwegian Biorefinery

This report is part of task number 8 in the Ethanol and lignin performance chemicals co-produced from Norwegian biomass – the "New Norwegian Biorefinery project" (NNB). Ostfold Research’s task has been to develop a framework for sustainability life cycle assessment of lignocellulosic products from the BALI process p...

Matsvinn i Norge 2013

Status og utviklingstrekk 2009-13

Denne rapporten oppsummerer fire års data om matsvinn i Norge, som er innhentet fra næringsmiddelindustri, dagligvarehandel, grossistvirksomhet og fra norske forbrukere. Dataene er innsamlet med basis i enhetlige og systematiske metoder for å sikre best mulig sammenliknbarhet over tid. ForMat-prosjektet er unikt i d...

Life Cycle Data for Hydroelectric Generation at Trollheim Power Station

Background data for Updating Environmental Product Declaration (EPD)

Statkraft initiated a process for documenting the environmental impacts of hydroelectric generation at Trollheim power station through a thorough Life Cycle Assessment (LCA) in 1998. Based on the 1998 analysis an Environmental Product Declaration (EPD) was prepared in 2007 to facilitate easy communication of the LCA...

Klynger og klyngemekanismer i Nedre Glomma

Sluttrapport

Det som har vært en del av mandatet for dette oppdraget, er å belyse hva kommunen må forholde seg til om hele eller deler av næringsutviklingsarbeidet baseres på klynger og klyngeutvikling.  Innovasjonsmelding - Stortingsmelding nr.7 (2008-2009) ”Et nyskapende og bærekraftig Norge” - gir føringer for innovasjonspoli...

Miljøkartlegging av Høgskolen i Østfold Høgskolens klimagassregnskap for transport, energi, innkjøp og avfall

Bakgrunnen for prosjektet Miljøkartlegging av Høgskolen i Østfold (HiØ) er Høgskolens plan om å gjennomføre en miljøkartlegging av virksomheten ved sine to avdelinger på Remmen og på Kråkerøy. Da høgskolen per i dag ikke har en helhetlig miljøplan skulle miljøkartleggingen kunne brukes inn i plangrunnlaget for høgsk...

Review of EUROSTATs reporting method and statistics

The main objective of this survey has been to evaluate how national waste statistics in Europe related to food waste/waste are registered and reported, to assess how they are further used by Eurostat to establish a common European statistical basis for waste statistics, and to give input to how FUSIONS can contribut...

Emballasjeutviklingen i Norge 2012

Handlekurv og indikator

Emballasje utgjør 7-8 prosent av bruttovekten av et produkt, og plast utgjør den største delen av emballasjen i handlekurven.   Materialregnskapet som tar utgangspunkt i oppfylling av emballasjens funksjon, viser at plast fortsetter å øke fra 2011. Hurtigvoksende produkter har høyest materialbruk, også av plast. Tal...

A framework for LCA for Sustainability: comparing different types of boreal forests

The report is financially supported by Borregaard research fund for research in the forestry sector. The objectives of this report are to increase knowledge of woody biomass supply chains in Norway; compare environmental performance of lowland and mountain boreal forests wood fuel supply chains; and scrutinise susta...

Klimaregnskap for Søndre Helgeland Miljøverk i 2010

Behandling av papir, plastemballasje, drikkekartong, våtorganisk avfall og restavfall fra husholdninger i SHMIL sitt område

Søndre Helgeland Miljøverk - SHMIL er et IKS som eies av kommunene Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord, Alstahaug, Herøy, Dønna, Vevelstad, Sømna, Brønnøy og Vega. SHMILs klimaregnskap omfatter håndtering av papir, plastemballasje, drikkekartong, våtorganisk avfall og restavfall fra husholdninger. Analysene som er...