Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

EPD review

Importance of electricity mix in A3 for GWP and compliance with EPD format and its user manual

Electricity mixes may vary widely depending on the share of renewable vs. non-renewable energy sources used for production of electricity. Thus, the global warming potential - GWP - as result of greenhouse gas emissions from production and distribution of energy sources for the electricity used and for the electrici...

Food Redistribution in the Nordic Region

Experiences and results from a pilot study. Phase 1

Beskrivelse av prosjektet: Det nordiske prosjektet «Nordic Food Redistribution Project» er første forsøket på å undersøke og dokumentere redistribusjon av overskuddsmat i de nordiske landene. Prosjektet har til formål å undersøke mulighetene for å redusere matsvinn gjennom redistribusjon via matbanker og veldedighet...

Towards a Nordic textile strategy: Collection, sorting, reuse and recycling of textiles

This report is the primary outcome from Part I of the project “Towards a Nordic textile strategy - Collection, sorting, reuse and recycling of textiles” initiated by the Nordic Waste Group (NAG). The report for Part 2 will be published in December 2014.This report summarizes the work carried out in 2013. The three s...

The EDecIDe LCIA method. A tool for evaluation of CCS in the Arctic region

This document describes the EDecIDe LCIA weighting method for evaluating CCS in the Arctic region. The EDecIDe model uses Europe as a reference case when evaluating the importance of different environmental indicators in the Arctic region. This means that the model is developed with a regionalisation for Europe and...

Missing Actions in Cluster Innovation

Utilisation of farm manure for biogas production Environmental and economic analysis of local and central biogas plants, including pipeline transport of biogas

DisBiogass is a collaborative project between Telemark University College (HiT),  Tel-Tek and Ostfold Research focusing on climatic and economic impacts through the value chain of biogas production from manure. The project was funded by the Norwegian Research Council through Oslofjordfondet and was carried out from...

Bruk av miljøvurderinger i anskaffelsesprosesser. Innovasjon med miljø som driver i Østfold Fylkeskommunes innkjøp

Østfoldforskning er deltaker i forprosjektet «Kompetent bestilling av innovasjon ved rehabilitering av offentlige bygg», der innovasjon i bestillings- og innkjøpsprosesser er det overordnede temaet. Hovedmålet for Østfoldforsknings bidrag i prosjektet har vært å beskrive hvordan livsløpsvurderinger (LCA) og andre ty...

Towards a new Nordic textile commitment: Collection, sorting, reuse and recycling.

This report is the primary outcome from Part I of the project “Towards a new Nordic textile commitment - Collection, sorting, reuse and recycling” initiated by the Nordic Waste Group (NAG). The report for Part 2 will be published in December 2014.This report summarizes the work carried out in 2013. The four subrepor...

Report on review of (food) waste reporting methodology and practice

The overall objective for the FUSIONS project (Food Use for Social Innovation by Optimising waste prevention Strategies) is to achieve a Resource Efficient Europe by significantly reducing food waste. This report is a based on the work carried out inthe FUSIONS Work Package (WP) 1 task 1.2 “quantitative techniques a...

Prosjekt: Klimaeffekt for produksjon av kjemikaliar

Det er gjennomført eit søk etter relevante kjemikaliar og stoffklassar (spesifisert av Borregaard) i Østfoldforskning sine databasar over LCA-data (livsløpsdata). Aktuelle treff er analysert med omsyn på klimaeffekt ved bruk av karakteriseringsmetoden IPCC 2007 GWP 100a (IPCC 2007). Systemgrensene til datasetta som...

Method development for Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) of New Norwegian Biorefinery

This report is part of task number 8 in the Ethanol and lignin performance chemicals co-produced from Norwegian biomass – the "New Norwegian Biorefinery project" (NNB). Ostfold Research’s task has been to develop a framework for sustainability life cycle assessment of lignocellulosic products from the BALI process p...

Matsvinn i Norge 2013

Status og utviklingstrekk 2009-13

Denne rapporten oppsummerer fire års data om matsvinn i Norge, som er innhentet fra næringsmiddelindustri, dagligvarehandel, grossistvirksomhet og fra norske forbrukere. Dataene er innsamlet med basis i enhetlige og systematiske metoder for å sikre best mulig sammenliknbarhet over tid. ForMat-prosjektet er unikt i d...

Life Cycle Data for Hydroelectric Generation at Trollheim Power Station

Background data for Updating Environmental Product Declaration (EPD)

Statkraft initiated a process for documenting the environmental impacts of hydroelectric generation at Trollheim power station through a thorough Life Cycle Assessment (LCA) in 1998. Based on the 1998 analysis an Environmental Product Declaration (EPD) was prepared in 2007 to facilitate easy communication of the LCA...

Klynger og klyngemekanismer i Nedre Glomma

Sluttrapport

Det som har vært en del av mandatet for dette oppdraget, er å belyse hva kommunen må forholde seg til om hele eller deler av næringsutviklingsarbeidet baseres på klynger og klyngeutvikling.  Innovasjonsmelding - Stortingsmelding nr.7 (2008-2009) ”Et nyskapende og bærekraftig Norge” - gir føringer for innovasjonspoli...