Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Beregning av utslipp fra transport i Tromsø. Med framskrivinger til 2030 og 2050

Prosjektet ”Beregninger av utslipp fra transport i Tromsø med framskrivinger til 2030 og 2050” har hatt som mål å få en status over utslipp av viktige komponenter i 2014. Det er undersøkt direkte og indirekte utslipp av klimagasser, nitrogenoksider (NOx) og partikler mindre enn 10 mikrometer (svevestøv). Dette skal...

Carbon Footprint data of the IntoLife tool.

Evaluation report

The IntoLife software tool developed by Will Nicholson. It is intended to give a measure of the environmental impact of food along the value chain from primary production, via processing, packing, wholesale, transports, etc. until the moment the food item reaches the restaurant. The full GHG (greenhouse gas) emissio...

Establishing Slow Fashion- Made in Norway

A business model for a more sustainable value chain for clothing. Sluttrapport fra et kvalifiseringsprosjekt med støtte fra RFF Oslofjordfondet

This report describes the work that has been done in the pre-project «Etablering av Slow Fashion - Made in Norway. Forretningsmodell knyttet til en mer bærekraftig verdikjede for klær» (Establishing Slow Fashion - Made in Norway. Business model for a more sustainable value chain for clothing) which has received fina...

The Nordic textile commitment: A proposal of a common quality requirement system for textile collection, sorting, reuse and recycling.

The Nordic textile reuse and recycling commitment aims to engage stakeholders in committing to common goals of reducing the environmental impact from textile consumption and increasing the competitiveness of the Nordic region. It provides a third party certified system for legitimate sustainable collection, sorting,...

EPR-systems and new business models: Part II: Policy packages to increase reuse and recycling of textiles in the Nordic region

This report is the primary outcome from Part II of the project “An extended producer responsibility (EPR) system and new business models to increase reuse and recycling of textiles in the Nordic region”. This report is the second and final report from this project. The report proposes three packages of policy instru...

A Nordic textile strategy: Part II: A proposal for increased collection, sorting, reuse and recycling of textiles.

The proposed strategy for increased reuse and recycling of textiles provides a starting point for the work towards a more sustainable textile and fashion sector in the Nordic region. It is focused on the increased collection, sorting, reuse and recycling in the region and thereby provides one part of the sustainabil...

Emballasjeutviklingen i Norge 2014. Handlekurv og indikator

Som en del av arbeidet med emballasjeoptimering i Norge dokumenterer Østfoldforskning emballasjeutviklingen på oppdrag av Næringslivets Emballasjeoptimeringskomitè (NOK). Dette gjøres ved å gjennomføre prosjekter som tar utgangspunkt i emballasjemengden for utvalgte produkter og bedrifter.  Gjennom prosjektet «Handl...

Environmental assessment of chemical products from a Norwegian biorefinery

To mitigate climate change and to ensure energy security, society is searching for alternatives to fossil fuels. Biomass is an interesting renewable resource, because it can be used both as energy and as feedstock for material and chemical production.   The aim of this article is to present the environmental impact...

Klimaregnskap i organisasjoner

Per dags dato fins en rekke internasjonale veiledere for utarbeiding av klimaregnskap og miljøanalyser (Chomkhamsri & Pelletier 2011). Veilederne varierer i form av omfang, krav og utforming. Utfordringen med flere tilnærminger er at miljøanalysene blir vanskelig å sammenlikne. Dermed forsvinner en viktig del av...

Kvalitetsgjenvinning i BIR

Bakgrunnen for oppdraget er EUs uttrykte mål om en overgang sirkulær økonomi som følge av at tilgangen til ressursene blir knappere og dermed også dyrere. Den sirkulære økonomien har mål om at all vekst, herunder arbeidsplasser, skapes med redusert uttak av naturressurser. Da må ressurser tas ut av avfallet og inn i...

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14

Dette er den fjerde rapporten om utvikling av matsvinn i Norge fra ForMat-prosjektet, og dekker en periode på fem år fra 2009-2014. Tallene fra produsent- og grossistleddet dekker perioden 2009-13, mens tallene for dagligvarehandelen dekker perioden 2010-13 og gallupundersøkelser blant forbrukere dekker perioden 201...

The inventory and life cycle data for Norwegian hydroelectricity

Background and aimIn 1998 Ostfold Research performed a comprehensive LCA study of electricity from 8 Norwegian hydropower stations, including the distribution net and losses by distribution on high and low voltage, respectively (Vold et al., 1998). Emissions from inundation of land were not included due to limited r...

Biogassproduksjon fra matavfall og gjødsel fra ku, gris og fjørfe.

Status 2014/fase III for miljønytte og verdikjedeøkonomi for den norske biogassmodellen BioValueChain.

Prosjektets hovedmål har vært å videreutvikle en miljømodell og en økonomimodell for hele verdikjeden for produksjon av biogass og behandling av biorest. Resultatene skal bidra til bedre beslutningsgrunnlag ved planlegging av nye biogassanlegg i Norge.I fase I av prosjektet ble det utviklet både en miljømodell og en...