Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Food waste quantification manual to monitor food waste amounts and progression

The FUSIONS project promotes efficient food use and food waste prevention strategies. In order to reduce food waste, an understanding of the quantities of food waste is necessary. This document is a Manual that provides practical guidelines for Member States on the quantification of food waste at different stages of...

Materialstrømsanalyse – byggavfall

På oppdrag fra Nettverk for gjennomføring av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) har Østfoldforskning, i samarbeid med Sintef Byggforsk, utarbeidet en materialstrømsanalyse for betongavfall fra bygg og anlegg. I denne studien er dagens mengder byggavfall fra nybygg, rehabilitering og rivning, så...

Allocation of water consumption in multipurpose reservoirs

The Intergovernmental Panel on Climate Change Special Report on Renewable Energy represented a benchmark in the assessment of water consumption from electricity production. The numbers for hydropower ranged from very low to much larger than the other renewable technologies, partly explained by methodological problem...

Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje

Denne rapporten er utarbeidet av Østfoldforskning på oppdrag fra Miljødirektoratet. Hensikten med studien er å gi myndighetene anbefalinger om hvilke virkemidler som er mest effektive med tanke på økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje fra husholdninger og næringer. Den overordnede målsetningen med...

Matsvinn i Norge 2015. Status og utviklingstrekk 2009-2015

Dette er den femte rapporten om utvikling av matsvinn i Norge fra ForMat-prosjektet, og dekker en periode på seks år fra 2009-2015. Tallene fra produsent- og grossistleddet dekker perioden 2009-14, mens tallene for dagligvarehandelen dekker perioden 2010-14 og gallupundersøkelser blant forbrukere dekker perioden 201...

Greenpack – from farm to table – more vegetables and less packaging

The Norwegian research project "Greenpack - from farm to table - more vegetables and less packaging" was carried out between March 2013 and May 2015. The project was financed by the Nordic Research Council and BAMA as well as the participating partners Tommen Gram (packaging supplier) and Total (petrochemical compan...

Beregning av utslipp fra transport i Tromsø. Med framskrivinger til 2030 og 2050

Prosjektet ”Beregninger av utslipp fra transport i Tromsø med framskrivinger til 2030 og 2050” har hatt som mål å få en status over utslipp av viktige komponenter i 2014. Det er undersøkt direkte og indirekte utslipp av klimagasser, nitrogenoksider (NOx) og partikler mindre enn 10 mikrometer (svevestøv). Dette skal...

Carbon Footprint data of the IntoLife tool.

Evaluation report

The IntoLife software tool developed by Will Nicholson. It is intended to give a measure of the environmental impact of food along the value chain from primary production, via processing, packing, wholesale, transports, etc. until the moment the food item reaches the restaurant. The full GHG (greenhouse gas) emissio...

Establishing Slow Fashion- Made in Norway

A business model for a more sustainable value chain for clothing. Sluttrapport fra et kvalifiseringsprosjekt med støtte fra RFF Oslofjordfondet

This report describes the work that has been done in the pre-project «Etablering av Slow Fashion - Made in Norway. Forretningsmodell knyttet til en mer bærekraftig verdikjede for klær» (Establishing Slow Fashion - Made in Norway. Business model for a more sustainable value chain for clothing) which has received fina...

The Nordic textile commitment: A proposal of a common quality requirement system for textile collection, sorting, reuse and recycling.

The Nordic textile reuse and recycling commitment aims to engage stakeholders in committing to common goals of reducing the environmental impact from textile consumption and increasing the competitiveness of the Nordic region. It provides a third party certified system for legitimate sustainable collection, sorting,...

EPR-systems and new business models: Part II: Policy packages to increase reuse and recycling of textiles in the Nordic region

This report is the primary outcome from Part II of the project “An extended producer responsibility (EPR) system and new business models to increase reuse and recycling of textiles in the Nordic region”. This report is the second and final report from this project. The report proposes three packages of policy instru...

A Nordic textile strategy: Part II: A proposal for increased collection, sorting, reuse and recycling of textiles.

The proposed strategy for increased reuse and recycling of textiles provides a starting point for the work towards a more sustainable textile and fashion sector in the Nordic region. It is focused on the increased collection, sorting, reuse and recycling in the region and thereby provides one part of the sustainabil...

Emballasjeutviklingen i Norge 2014. Handlekurv og indikator

Som en del av arbeidet med emballasjeoptimering i Norge dokumenterer Østfoldforskning emballasjeutviklingen på oppdrag av Næringslivets Emballasjeoptimeringskomitè (NOK). Dette gjøres ved å gjennomføre prosjekter som tar utgangspunkt i emballasjemengden for utvalgte produkter og bedrifter.  Gjennom prosjektet «Handl...

Environmental assessment of chemical products from a Norwegian biorefinery

To mitigate climate change and to ensure energy security, society is searching for alternatives to fossil fuels. Biomass is an interesting renewable resource, because it can be used both as energy and as feedstock for material and chemical production.   The aim of this article is to present the environmental impact...