Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Transportkalkulator

EPD-verktøy

Østfoldforskning har på oppdrag fra EPD-Norge og Byggevareindustrien utviklet en transportkalkulator for EPDer. Kalkulatoren kan benyttes til å beregne potensiell miljøpåvirkning knyttet til transport og import av byggevarer. Rapporten tar for seg de vurderinger som ligger til grunn for transportkalkulatorens oppbyg...

LCA report. Agder energy: Electricity – hydro power

The goal of the study has been to provide necessary data and documentation to produce an EPDaccording to the requirements of PCR 2007:08 version 3.0, and to gain insight into theenvironmental impacts related to production of electricity by hydropower produced at Skjerkapower station.Results from the study will be pu...

The 2015 LCA of products from the wood-based biorefinery at Borregaard, Sarpsborg.

Results for cellulose, ethanols, lignosulfonates, vanillin, sodium hypochlorite, sodium hydroxide and hydrochloric acid.

This study has been carried out using life cycle assessment (LCA[1]) methodology based on the ISO-standards 14044/48[2], for the products cellulose, ethanol (96% and 99%), lignosulfonates (liquid and powder mix), vanillin, sodium hypochlorite, sodium hydroxide and hydrochloric acid from Borregaard’s factories in Sar...

Food Redistribution in the Nordic Region

Phase II: Identification of best practice models for enhanced food redistribution

Beskrivelse av prosjektet: Det nordiske prosjektet «Nordic Food Redistribution Project» er første forsøket på å undersøke og dokumentere redistribusjon av overskuddsmat i de nordiske landene. Prosjektet har til formål å undersøke mulighetene for å redusere matsvinn gjennom redistribusjon via matbanker og veldedighet...

Prognoser for biomassetilgang i Østfold

Skog

Østfold Fylkeskommune arbeider med en bioøkonomistrategi, og i den forbindelse ønsker de oversikt over tilgjengelige biomasseressurser fra skogen. Basert på data fra Landsskogtakseringen, er Geoskog brukt til å simulere utviklingen av skogen og potensiell avvirkning i Østfold de neste 20 og 100 årene. Østfold fylke...

Food waste quantification manual to monitor food waste amounts and progression

The FUSIONS project promotes efficient food use and food waste prevention strategies. In order to reduce food waste, an understanding of the quantities of food waste is necessary. This document is a Manual that provides practical guidelines for Member States on the quantification of food waste at different stages of...

Materialstrømsanalyse – byggavfall

På oppdrag fra Nettverk for gjennomføring av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) har Østfoldforskning, i samarbeid med Sintef Byggforsk, utarbeidet en materialstrømsanalyse for betongavfall fra bygg og anlegg. I denne studien er dagens mengder byggavfall fra nybygg, rehabilitering og rivning, så...

Allocation of water consumption in multipurpose reservoirs

The Intergovernmental Panel on Climate Change Special Report on Renewable Energy represented a benchmark in the assessment of water consumption from electricity production. The numbers for hydropower ranged from very low to much larger than the other renewable technologies, partly explained by methodological problem...

Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje

Denne rapporten er utarbeidet av Østfoldforskning på oppdrag fra Miljødirektoratet. Hensikten med studien er å gi myndighetene anbefalinger om hvilke virkemidler som er mest effektive med tanke på økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje fra husholdninger og næringer. Den overordnede målsetningen med...

Matsvinn i Norge 2015. Status og utviklingstrekk 2009-2015

Dette er den femte rapporten om utvikling av matsvinn i Norge fra ForMat-prosjektet, og dekker en periode på seks år fra 2009-2015. Tallene fra produsent- og grossistleddet dekker perioden 2009-14, mens tallene for dagligvarehandelen dekker perioden 2010-14 og gallupundersøkelser blant forbrukere dekker perioden 201...

Greenpack – from farm to table – more vegetables and less packaging

The Norwegian research project "Greenpack - from farm to table - more vegetables and less packaging" was carried out between March 2013 and May 2015. The project was financed by the Nordic Research Council and BAMA as well as the participating partners Tommen Gram (packaging supplier) and Total (petrochemical compan...

Beregning av utslipp fra transport i Tromsø. Med framskrivinger til 2030 og 2050

Prosjektet ”Beregninger av utslipp fra transport i Tromsø med framskrivinger til 2030 og 2050” har hatt som mål å få en status over utslipp av viktige komponenter i 2014. Det er undersøkt direkte og indirekte utslipp av klimagasser, nitrogenoksider (NOx) og partikler mindre enn 10 mikrometer (svevestøv). Dette skal...

Carbon Footprint data of the IntoLife tool.

Evaluation report

The IntoLife software tool developed by Will Nicholson. It is intended to give a measure of the environmental impact of food along the value chain from primary production, via processing, packing, wholesale, transports, etc. until the moment the food item reaches the restaurant. The full GHG (greenhouse gas) emissio...

Establishing Slow Fashion- Made in Norway

A business model for a more sustainable value chain for clothing. Sluttrapport fra et kvalifiseringsprosjekt med støtte fra RFF Oslofjordfondet

This report describes the work that has been done in the pre-project «Etablering av Slow Fashion - Made in Norway. Forretningsmodell knyttet til en mer bærekraftig verdikjede for klær» (Establishing Slow Fashion - Made in Norway. Business model for a more sustainable value chain for clothing) which has received fina...