Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Food Waste in Norway 2010-2015

Final Report from the ForMat Project

This is the final report from the ForMat Project on trends in amounts and composition of edible food waste in Norway. The report covers a period of six years, from 2010 to 2015, and presents results from four stages in the value chain: food industry, wholesale, retail and households.   Food waste in Norway (industry...

Food waste and date labelling: Issues affecting the durability

The purpose of the project has been to identify how date labelling legislation on food is practised in Denmark, Finland, Norway and Sweden and how the durability can be affected in the food supply chain. The project recommends enhanced guidance for manufacturers, retailers and consumers. When prolonging the durabili...

Resource recovery and life cycle assessment in co-treatment of organic waste substrates for biogas versus incineration value chains in Poland and Norway

The BioTEnMaRe project (Innovation in recycling technologies relating to sewage sludge and other biowaste – energy and matter recovery) is funded by the Polish – Norwegian Research Programme, and is coordinated by Czestochowa University of Technology, with NTNU and NMBU as Norwegian partners. Østfoldforskning is sub...

Emballasjeutviklingen i Norge 2015

Handlekurv og Indikator

Som en del av arbeidet med emballasjeoptimering i Norge dokumenterer Østfoldforskning emballasjeutviklingen på oppdrag av Næringslivets Emballasjeoptimeringskomitè (NOK). Dette gjøres ved å gjennomføre prosjekter som tar utgangspunkt i emballasjemengden for utvalgte produkter og næringer. Gjennom prosjektet «Handlek...

Transportkalkulator

EPD-verktøy

Østfoldforskning har på oppdrag fra EPD-Norge og Byggevareindustrien utviklet en transportkalkulator for EPDer. Kalkulatoren kan benyttes til å beregne potensiell miljøpåvirkning knyttet til transport og import av byggevarer. Rapporten tar for seg de vurderinger som ligger til grunn for transportkalkulatorens oppbyg...

LCA report. Agder energy: Electricity – hydro power

The goal of the study has been to provide necessary data and documentation to produce an EPDaccording to the requirements of PCR 2007:08 version 3.0, and to gain insight into theenvironmental impacts related to production of electricity by hydropower produced at Skjerkapower station.Results from the study will be pu...

The 2015 LCA of products from the wood-based biorefinery at Borregaard, Sarpsborg.

Results for cellulose, ethanols, lignosulfonates, vanillin, sodium hypochlorite, sodium hydroxide and hydrochloric acid.

This study has been carried out using life cycle assessment (LCA[1]) methodology based on the ISO-standards 14044/48[2], for the products cellulose, ethanol (96% and 99%), lignosulfonates (liquid and powder mix), vanillin, sodium hypochlorite, sodium hydroxide and hydrochloric acid from Borregaard’s factories in Sar...

Food Redistribution in the Nordic Region

Phase II: Identification of best practice models for enhanced food redistribution

Beskrivelse av prosjektet: Det nordiske prosjektet «Nordic Food Redistribution Project» er første forsøket på å undersøke og dokumentere redistribusjon av overskuddsmat i de nordiske landene. Prosjektet har til formål å undersøke mulighetene for å redusere matsvinn gjennom redistribusjon via matbanker og veldedighet...

Prognoser for biomassetilgang i Østfold

Skog

Østfold Fylkeskommune arbeider med en bioøkonomistrategi, og i den forbindelse ønsker de oversikt over tilgjengelige biomasseressurser fra skogen. Basert på data fra Landsskogtakseringen, er Geoskog brukt til å simulere utviklingen av skogen og potensiell avvirkning i Østfold de neste 20 og 100 årene. Østfold fylke...

Food waste quantification manual to monitor food waste amounts and progression

The FUSIONS project promotes efficient food use and food waste prevention strategies. In order to reduce food waste, an understanding of the quantities of food waste is necessary. This document is a Manual that provides practical guidelines for Member States on the quantification of food waste at different stages of...

Materialstrømsanalyse – byggavfall

På oppdrag fra Nettverk for gjennomføring av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) har Østfoldforskning, i samarbeid med Sintef Byggforsk, utarbeidet en materialstrømsanalyse for betongavfall fra bygg og anlegg. I denne studien er dagens mengder byggavfall fra nybygg, rehabilitering og rivning, så...

Allocation of water consumption in multipurpose reservoirs

The Intergovernmental Panel on Climate Change Special Report on Renewable Energy represented a benchmark in the assessment of water consumption from electricity production. The numbers for hydropower ranged from very low to much larger than the other renewable technologies, partly explained by methodological problem...

Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje

Denne rapporten er utarbeidet av Østfoldforskning på oppdrag fra Miljødirektoratet. Hensikten med studien er å gi myndighetene anbefalinger om hvilke virkemidler som er mest effektive med tanke på økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje fra husholdninger og næringer. Den overordnede målsetningen med...

Matsvinn i Norge 2015. Status og utviklingstrekk 2009-2015

Dette er den femte rapporten om utvikling av matsvinn i Norge fra ForMat-prosjektet, og dekker en periode på seks år fra 2009-2015. Tallene fra produsent- og grossistleddet dekker perioden 2009-14, mens tallene for dagligvarehandelen dekker perioden 2010-14 og gallupundersøkelser blant forbrukere dekker perioden 201...

Greenpack – from farm to table – more vegetables and less packaging

The Norwegian research project "Greenpack - from farm to table - more vegetables and less packaging" was carried out between March 2013 and May 2015. The project was financed by the Nordic Research Council and BAMA as well as the participating partners Tommen Gram (packaging supplier) and Total (petrochemical compan...