Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Oppsummeringsrapport fra VRI 3 forskerprosjekt RECIN

Regional Challenges and possibilities– Innovation and value creation in business Network

Forskerprosjektet «Regional Challenges and possibilities – Innovation and value creation in business Networks (RECIN)» har sett på hvordan interaksjon med ulike typer nettverk bidrar til kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping for bedrifter. Prosjektet har vært finansiert gjennom VRI-programmet i Forskningsrå...

Greenhouse gas protocol Scope 3 reporting

Borregaard 2016

Denne rapporten er et sammendrag av Borregaards utslipp i henhold til Greenhouse gas Protocol og rapporterer Scope 1, Scope 2 og Scope 3 utslipp for driftsåret 2016. Klimagassutslippene har blitt beregnet i henhold til GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, og inkluderer oper...

Testing environmental and social indicators for biorefineries: bioethanol and biochemical production

The article entitled “Testing environmental and social indicators for biorefineries: bioethanol and biochemical production” has been published in the International Journal of Life Cycle Assessment (Social LCA in progress). The purpose of the article was to test indicators for assessing the environmental and social i...

Emballasjeutviklingen i Norge 2016

Handlekurv og Indikator

Som en del av arbeidet med emballasjeoptimering i Norge dokumenteres emballasjeutviklingen årlig på oppdrag av Næringslivets Emballasjeoptimeringskomitè (NOK). Dette gjøres gjennom Indikator- og Handlekurvprosjektet. Indikatorprosjektet dokumenterer emballasjeutviklingen for 10 utvalgte bransjer samt 25 av de størst...

Supporting green growth in the construction industry

This report investigates the existence and impact of green innovation networks in the construction industry and defines the potentials and barriers for successfully promoting green innovation in the construction industry through government-initiated networks. The purpose of the report is to inspire the creation of a...

Klimavirkninger av ikke-skogbasert bioenergi

Litteratur- og LCA-studie

Det finnes en rekke ikke-skogbaserte biomasser som kan benyttes til energiformål i Norge i dag. I denne rapporten anslås en realistisk mengde energiprodukter fra ikke-skogbaserte biomasser å være ca 5 TWh av ulike endeprodukter med dagens teknologi i et mellomlangt tidsperspektiv. Denne mengden kan økes dersom dyrki...

Interview and questionnaire guide: Quantification of food losses and waste in primary production

This is the third and final report from the Nordic projects on side flows (“food waste”) in the primary production sector in Denmark, Finland, Norway and Sweden. It is a guide to questionnaires and interviews containing a library of questions that can be used in such studies, giving reasons behind most of the questi...

Miljøvurdering av tre- og plastpaller distribuert av Norsk Lastbærer Pool

En sammenligningsstudie av tre- og plastpaller

I denne studien er det gjort en sammenligning av globalt oppvarmingspotensial (GWP) og bruk av primærenergi (CED) for Norsk Lastbærer Pools (NLPs) systemer for EURO pall (trepall) og hele plastpaller. Analysene er basert på metodikk for livsløpsvurderinger (LCA).Studien er en oppdatering og utvidelse av en analyse s...

Food losses and waste in primary production.

Case studies on carrots, onions, peas, cereals and farmed fish

This is a technical report on the case studies from the Nordic project “Food losses and waste in primary production” (Franke et al. 2016). The project is financed by the Nordic Council of Ministers through the Nordic Green Growth Programme. One purpose of the project was to test data collection methods on food losse...

Comparison of recycling and incineration of PET bottles

This project has been commissioned by Infinitum AS, the corporation that runs the deposit recycling scheme for beverage containers in Norway. The study is closely connected to previous work documented in the report “LCA of beverage container production, collection and treatment systems” (Raadal et al., 2016a) and su...

Kartlegging av matavfall i serverings-sektoren

Fredrikstad og Moss Kommune

Formålet med dette prosjektet har vært å skape et grunnlag for å redusere kostnader, forbedre lønnsomheten og øke miljø- og ressurseffektiviteten i offentlig serveringssektor gjennom å redusere matsvinnet (den spiselige andelen av matavfallet) i samtlige ledd av verdikjeden fra innkjøp og lager til produksjon og ser...

Notat tilleggsanalyser til OR 14.16 Ver. 1.0 ( LCA of beverage container production, collection and treatment systems )

Ver.1.0

Østfoldforskning har, på oppdrag for Infinitum AS, gjennomført følgende tilleggsanalyser til studien «LCA of beverage container production, collection and treatment systems» (Raadal et al., 2016): Beregning av sparte CO2-utslipp når energien fra forbrenning av PET-flasker benyttes til varmeproduksjon som erstatning...

Biogassproduksjon fra matavfall og møkk fra ku, gris og fjørfe

Status 2016 (fase IV) for miljønytte for den norske biogassmodellen BioValueChain

Utvikling av BioValueChain-modellene Prosjektets hovedmål har vært å videreutvikle en miljømodell og en økonomimodell for hele verdikjeden for produksjon av biogass og behandling av biorest. Resultatene skal bidra til bedre beslutningsgrunnlag ved planlegging av nye biogassanlegg i Norge. I fase I av prosjektet ble...

Forbrukerundersøkelse

Arbeidspakke 1 i Redesign QR prosjektet

Denne rapporten sammenstiller resultatene fra en forbrukerundersøkelse utført i forbindelse med Redesign QR prosjektet. Prosjektet ledes av Fretex A/S og er finansiert av Oslofjordfondet for en periode på tre år (2016-2019). Formålet med prosjektet er å utvikle en mobilapplikasjon som kan brukes til å formidle de mi...