Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Kompetansemegling – fra virkemiddel til innovasjonstjeneste

Utvikling av kompetansemeglingsordning i Østfold

Denne rapporten presenterer resultatene fra prosjektet «Kompetansemegling – fra virkemiddel til innovasjonstjeneste» som hadde til formål å peke på mulighetene for videreutvikling av kompetansemeglingsordningen i Østfold etter avslutningen av VRI i 2016. Dette prosjektet ble formeldt planlagt i november/desember 201...

Erstatningsmaterialer for torv

Kartlegging av klima- og miljøeffekter

Torv benyttes i dag som dyrkingsmedium og i jordforbedringsprodukter. Uttak av torv medfører utslipp av klimagasser og påvirker leveområdene til planter og dyr. Ved en eventuell utfasing av torv er det viktig at bruken av andre materialer representerer en reell miljøforbedring. Denne rapporten er skrevet på oppdrag...

Comparison of recycling and incineration of aluminium cans.

This project has been commissioned by Infinitum AS, the corporation that runs the deposit recycling scheme for beverage containers in Norway. The study is closely connected to previous work documented in the report ‘LCA of beverage container production, collection and treatment systems’ (Raadal et al., 2016a) and su...

Forprosjekt: Nettverk for reduserte klimagassutslipp og grønn verdiskaping i Akershus

Østfoldforskning AS har på oppdrag fra Akershus fylkeskommune gjennomført en kartlegging av erfaring med og interesse for nettverk som jobber med grønn verdiskaping og reduksjon av klimagassutslipp i Akershus fylke. Miljøkom AS deltok på det innledende arbeidet i oppdraget.Kartleggingen er relatert til at Akershus f...

The Nordic textile reuse and recycling commitment – a certification system for used textiles and textile waste

Østfoldforskning har i perioden januar 2015 - juni 2017 vært en av prosjektpartnerne i det nordiske prosjektet “The Nordic textile reuse and recycling commitment”. Prosjektet har vært finansiert av den Nordiske Avfalls Gruppen (NAG) i Nordisk Ministerråd og har vært et samarbeide mellom det Svenska Miljöinstitutet (...

Oppsummeringsrapport fra VRI 3 forskerprosjekt RECIN

Regional Challenges and possibilities– Innovation and value creation in business Network

Forskerprosjektet «Regional Challenges and possibilities – Innovation and value creation in business Networks (RECIN)» har sett på hvordan interaksjon med ulike typer nettverk bidrar til kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping for bedrifter. Prosjektet har vært finansiert gjennom VRI-programmet i Forskningsrå...

Greenhouse gas protocol Scope 3 reporting

Borregaard 2016

Denne rapporten er et sammendrag av Borregaards utslipp i henhold til Greenhouse gas Protocol og rapporterer Scope 1, Scope 2 og Scope 3 utslipp for driftsåret 2016. Klimagassutslippene har blitt beregnet i henhold til GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, og inkluderer oper...

Testing environmental and social indicators for biorefineries: bioethanol and biochemical production

The article entitled “Testing environmental and social indicators for biorefineries: bioethanol and biochemical production” has been published in the International Journal of Life Cycle Assessment (Social LCA in progress). The purpose of the article was to test indicators for assessing the environmental and social i...

Emballasjeutviklingen i Norge 2016

Handlekurv og Indikator

Som en del av arbeidet med emballasjeoptimering i Norge dokumenteres emballasjeutviklingen årlig på oppdrag av Næringslivets Emballasjeoptimeringskomitè (NOK). Dette gjøres gjennom Indikator- og Handlekurvprosjektet. Indikatorprosjektet dokumenterer emballasjeutviklingen for 10 utvalgte bransjer samt 25 av de størst...

Supporting green growth in the construction industry

This report investigates the existence and impact of green innovation networks in the construction industry and defines the potentials and barriers for successfully promoting green innovation in the construction industry through government-initiated networks. The purpose of the report is to inspire the creation of a...

Klimavirkninger av ikke-skogbasert bioenergi

Litteratur- og LCA-studie

Det finnes en rekke ikke-skogbaserte biomasser som kan benyttes til energiformål i Norge i dag. I denne rapporten anslås en realistisk mengde energiprodukter fra ikke-skogbaserte biomasser å være ca 5 TWh av ulike endeprodukter med dagens teknologi i et mellomlangt tidsperspektiv. Denne mengden kan økes dersom dyrki...

Interview and questionnaire guide: Quantification of food losses and waste in primary production

This is the third and final report from the Nordic projects on side flows (“food waste”) in the primary production sector in Denmark, Finland, Norway and Sweden. It is a guide to questionnaires and interviews containing a library of questions that can be used in such studies, giving reasons behind most of the questi...

Miljøvurdering av tre- og plastpaller distribuert av Norsk Lastbærer Pool

En sammenligningsstudie av tre- og plastpaller

I denne studien er det gjort en sammenligning av globalt oppvarmingspotensial (GWP) og bruk av primærenergi (CED) for Norsk Lastbærer Pools (NLPs) systemer for EURO pall (trepall) og hele plastpaller. Analysene er basert på metodikk for livsløpsvurderinger (LCA).Studien er en oppdatering og utvidelse av en analyse s...

Food losses and waste in primary production.

Case studies on carrots, onions, peas, cereals and farmed fish

This is a technical report on the case studies from the Nordic project “Food losses and waste in primary production” (Franke et al. 2016). The project is financed by the Nordic Council of Ministers through the Nordic Green Growth Programme. One purpose of the project was to test data collection methods on food losse...