Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Responsible Research and Innovation (RRI): implementation as learning

With colleagues from OsloMet, Ellen-Marie Forsberg has published an article in Journal of Responsible Innovation about the implementation of Responsible Research and Innovation (RRI) in the Research Council of Norway (RCN). For the RCN’s RRI approach, the concept of learning is important, and this perspective piece...

Bærekraftig Plast

Forprosjekt

Dette forprosjektet er basert på en grundig litteraturgjennomgang for alle punktene til prosjektet. For punktet om inkludering av plastforsøpling i LCA metodikk, ble det etablert dirkete kontakt med forskere på feltet.   Resultatene fra dette forprosjektet kan oppsummeres som følger: plast som materiale har en stor...

Klimagassregnskap Lislebyhallen

Et byggeprosjekt med klimaambisjoner

Fredrikstad kommune har deltatt i Framtidens byer der Lislebyhallen ble valgt som pilotprosjekt. Framtidens byer har fra 2008-2014 vært et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Pilotprosjektet ble utformet med høye ambisjoner o...

Veileder for kartlegging av matsvinn for serveringssektoren

Juni 2017 ble den norske bransjeavtalen om redusert matsvinn mellom myndighetene og matbransjen signert. Formålet med avtalen er å halvere matsvinnet målt i kg/innbygger i hele verdikjeden innen 2030, der 2015 danner referansebanen. Avtalepartene fra serveringssektoren er også forpliktet til å bidra til å kartlegge...

Tilpasning av tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner for drift med biogass

Aktører og kostnader

Prosjektet ble initiert av Østfold Fylkeskommune igjennom Biogass Oslofjord v/Per Wennerberg. Prosjektet skulle kartlegge hvilke aktører som i dag bygger om anleggsmaskiner og tyngre kjøretøy til å benytte biogass, CBG eller LBG, undersøke kostnadene forbundet med en slikombyggingsprosess og differansekostnadene kny...

Evaluering av pilotordning for tilskudd til husdyrgjødsel til biogassproduksjon

Hensikt og gjennomføring Hensikten med dette prosjektet har vært å evaluere pilotordningen for tilskudd til levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg, som ble innført under jordbruksoppgjøret i 2012. Formålet med ordningen er å bidra til å øke mengden husdyrgjødsel som behandles i biogassanlegg i Norge. Biogasspro...

Kortversjon av veileder for kartlegging av matsvinn i matindustrien

Våren 2018 utarbeidet Østfoldforskning på vegne av Matvett en veileder for kartlegging av matsvinn i matindustrien i henhold til definisjonen av matsvinn i bransjeavtalen.    Dette er kortversjonen av den veilederen. Fullversjon kan lastes ned https://www.matvett.no/uploads/documents/OR.10.18-Veileder-for-kartleggin...

NorgesGruppens Matsvinneksperiment

Resultater, erfaringer og anbefalinger

For å få bedre innsikt i hva mer NorgesGruppen kan gjøre for å bidra til redusert matsvinn hos forbruker, ble prosjektet «Matsvinneksperimentet» gjennomført høsten 2018. Prosjektet fulgte fire familier over en periode på fire uker, der familiene undersøkte hvor mye og hva slags type mat de kastet - for å så teste no...

Relation between greenhouse gas emissions and economic profit for different configurations of biogas value chains

A case study on different levels of sector integration.

Biogas production through anaerobic digestion of organic waste and manure can potentially reduce greenhouse gas emissions in several sectors such as the waste, transport, energy and agricultural sector. The aim of this scientific paper was to study the effect of different levels of sector integration in biogas value...

Methodological accounting tool for climate and energy planning in a Norwegian municipality

The scientific article is part of the Klimareg project, a research project financed by Oslofjord Research Fund for strengthening the data and methodology and improving the tools used in Norwegian municipal and regional Climate and Energy planning. The aim of the article is to present a methodology to support the Cli...

Matsvinn i Norge 2015-2017

Rapportering av nøkkeltall 2015-2017

Om rapportenJuni 2017 signerte norske myndigheter og en samlet matbransje en bransjeavtale om redusert matsvinn. Formålet med avtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål 12.3, der halveringen skal oppnås gjennom delmålene 15 % reduksjon i 2020 og 30 % reduksjon i 2025, og 2015 dan...

Systematic environmental assessment of end-of-life pathways for domestic refrigerators

Rigorous and fair comparison of end-of-life handling options for domestic refrigerators is much more complicated than simple policy perspectives such as the waste hierarchy might suggest. The drive towards product reuse over material recycling merits particularly close attention. This study explores the factors that...

Food waste quantification in primary production.

The Nordic countries as a case study

Denne artikkelen omhandler svinn i primærproduksjonen av mat i Danmark, Finland, Norge og Sverige, både fra landbruk, akvakultur og fiske. Det er et resultat av flere års samarbeid mellom forskere i disse fire landene. Svinn defineres som alt materiale som var produsert for å konsumeres av mennesker men av forskjell...