Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Livsløpsanalyse av cellulose, etanol, lignin og vanillin frå Borregaard, Sarpsborg.

Fase II

Det er gjennomført ein livsløpsanalyse etter krava i ISO 14044/48 av produkta cellulose, etanol (96% og 99%), lignin (flytande og pulver) og vanillin frå Borregaard sine fabrikkar i Sarpsborg. Den funksjonelle eininga har vore 1 tonn produkt for cellulose, lignin og vanillin og 1 m3 produkt for etanol. Analysen er e...

Carbon Footprint HÅG AS

A Greenhouse Gas Account

Climate change is seen as the largest global environmental challenge today. Changes in the composition of the Earth’s atmosphere leads to increased global average temperatures within the lower part of the atmosphere, again influencing the climate. Continued emissions of greenhouse gases are expected to cause a gener...

Klimaregnskap for avfallshåndtering

Fase 1: Glassemballasje, metallemballasje, papir, papp, plastemballasje og våtorganisk avfall

En oppdatert rapport, som også inkluderer restavfall, finner du herMed bakgrunn i økt fokus på utslipp av klimagasser generelt, ønsket Avfall Norge å utarbeide et klimaregnskap for avfallshåndteringen i Norge. I denne forbindelse ble Østfoldforskning engasjert til å gjennomføre prosjektet. Målet med prosjektet har v...

Spørreskjema - Klimaregnskap Choice Hotels Scandanavia

Faren for global oppvarming på grunn av økte menneskapte utslipp av klimagasser, er sett som vår tids største miljøutfordring. Konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren har økt betydelig siden førindustriell tid og har gitt en forsterket drivhuseffekt med en rekke potensielt alvorlige konsekvenser.Choice Hotels Sc...

Sammendragsrapport - Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia

Faren for global oppvarming på grunn av økte menneskeskapte utslipp av klimagasser, er sett som vår tids største miljøutfordring. Konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren har økt betydelig siden førindustriell tid og har gitt en forsterket drivhuseffekt med en rekke potensielt alvorlige konsekvenser.Choice Hotels...

Klimaregnskap - Choice Hotels Scandinavia

Faren for global oppvarming på grunn av økte menneskeskapte utslipp av klimagasser, er sett som vår tids største miljøutfordring. Konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren har økt betydelig siden førindustriell tid og har gitt en forsterket drivhuseffekt med en rekke potensielt alvorlige konsekvenser.Choice Hotels...

FORESIGHT

Metode for læring og visjonsbygging

Foresight er en metode for strategisk planlegging og bevisstgjøring. I denne arbeidsrapporten gir vi en innføring i metoden ved å se på metodens historikk, hvordan den brukes, ulike typer av foresight-analyser, noen eksempler på forsightanalyser med vekt på norske forhold, koblingen mellom foresight og ”det nye inno...

Livsløpsvurdering av brukte bildeler

Denne rapporten har tatt for seg gjenbruk av bildeler og presentert litteratur i forhold til emnet samt gjennomført en analyse som sammenligner gjenbruk av pansere med produksjon av nye pansere. Litteraturstudien viser at: I forhold til Norges og EUs miljøpolitikk er gjenbruk å foretrekke fremfor andre former for...

Potensialstudie for biogass i Norge

Prosjektet ’Potensialstudie for biogass i Norge’ er gjennomført som et prosjektsamarbeid mellom Østfoldforskning og UMB, som et oppdrag for Enova SF. Målet med prosjektet har vært å dokumentere teoretiske energipotensialer fra biogassressurser i Norge, samt belyse muligheter for økt produksjon, distribusjon og bruk...

Kartlegging av kulturnæringene i Østfold

Kulturnæringene og kulturbaserte næringer som begrep er en konstruksjon som ikke er direkte koblet til størrelser i dataregistre hos SSB som er vanlig å benytte i analyser av næringer. Den statistiske delen av undersøkelsen er likevel gjennomført på samme måte som tilsvarende undersøkelser gjort andre steder i lande...

Miljøanalyse av ulike behandlingsformer for plastemballasje

Studien er gjennomført med bakgrunn i at Grønt Punkt Norge (GPN) ønsket å oppdatere tidligere gjennomførte analyser av miljøvurdering av ulike behandlingsløsninger for plastemballasje. Målet med prosjektet har vært å dokumentere netto miljønytte ved ulike former for behandling av plastemballasje (fra husholdninger o...