Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

The 2010 LCA of cellulose, ethanol, lignin and vanillin from Borregaard, Sarpsborg

Østfoldforskning har nyleg laga to nye EPD-ar for etanol (96% og 99%) frå Borregaard. I samband med dette har prosessmodellen for Borregaard sitt bioraffineri vorte oppdatert. Det samme har livsløpsanalysane for hovedprodukta cellulose, lignin, etanol og vanillin.  Analysen er gjennomført med bruk av livsløpsmetodik...

Energy Trading and the Environment 2020

Work Report: Updating the dataset from “Inventory and Life Cycle Data for Hydroelectricity, produced and distributed in Norway”

In 1998 Ostfold Research published a report on the Inventory and Life Cycle Data for produced and distributed Norwegian Hydroelectricity. This work report is part of the current project “Energy Trading and the Environment 2020”, where the dataset from the 1998 report is updated and adjusted for new data and informat...

Environmental and economic assessment of the GasPlas reactor

Energy generation and carbon production with use of the GasPlas innovation

An economic simulation model in Excel has been developed with basis in the excel-model built by Jens Hetland at Sintef Energy Research. With the economic model the user can simulate 18 different scenarios, table Table 1-1, which vary with magnetron power system, CHP and external electricity demand to grid.   Table 1...

Klimagasspotensialet ved lagring av biologisk CO2(screening LCA)

Borregaard ønska å få ei vurdering på korleis det slår ut på klimaregnskapet dersom rein, biologisk CO2gass frå eit fermenteringsanlegg blir samla opp, komprimert og lagra istaden for å sleppast ut. Det er difor gjennomført ei overslagsmessig livsløpsberegning (screening LCA) basert på generelle data, informasjon fr...

Klimaregnskap for Midtre Namdal Avfallsselskap IKS

Behandling av våtorganisk avfall, papir, papp, glassemballasje, metallemballasje og restavfall fra husholdninger

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS betjener 10 kommuner i Nord Trøndelag, 2 i Sør Trøndelag og 1 i Nordland. Det er et stort geografisk område med knapt 40 000 innbyggere og ca 15 600 abonnenter. Klimaregnskapet omfatter håndtering av våtorganisk avfall, papir, papp, glass- og metallemballasje og restavfall fra hushol...

Skog som biomasseressurs

Livsløpsdata for utslipp av klimagasser for skog til ulike formål

Denne rapporten fører en kort diskusjon av fordeler og ulemper ved å benytte livsløpsvurderinger (LCA) som grunnlag for å anbefale tiltak for reduksjoner av klimagassutslipp. Videre beskriver den viktige forutsetninger og antakelser knyttet til valg av scenarioer i prosjektet ”Skog som biomasseressurs”. Deretter pre...

Klimaregnskap for avfall fra husholdningene

Porsgrunn kommune

Østfoldforskning har fått i oppdrag fra Porsgrunn kommune å kartlegge den årlige klimapåvirkningen av behandling av husholdningsavfall oppstått i kommunen gjennom et klimaregnskap. Hensikten med analysene har vært å evaluere ulike fremtidige behandlingsløsninger for våtorganisk avfall og restavfall i Porsgrunn kommu...

CO2-emissions associated with different electricity mixes

Agder Energi Produksjon AS want to document the CO2- equivalents associated with their electricity production, and relate the data to emission properties of various national and regional electricity mixes. Emissions related to the consumption of electricity may be calculated in a number of ways. There are a variety...

Matavfall og emballasje - hva er mulige sammenhenger?

Rapport til EMMA-prosjektet

Denne rapporten er skrevet som en del av EMMA-prosjektet, som er gjennomført av Mepex Consult i samarbeid med Østfoldforskning, for LOOP og Næringslivets Emballasjeoptimeringskomitè (NOK) og med finansiering fra Miljøverndepartementet.  Rapporten er basert på tilgjengelig kunnskap innhentet gjennom litteratursøk, da...

E6 som biogassvei fra Göteborg til Oslo

Sluttrapport

Hovedmålet med prosjektet har vært å bidra til å redusere klimagassutslipp fra veitransport ved overgang fra fossile drivstoff til biogass. Fredrikstad Biogass AS har vært prosjekteier, med FREVAR KF og BorgBuss AS som partnere på brukersiden. Østfoldforskning har vært prosjektleder, med Universitetet for Miljø og B...

Klimaregnskap for tidligere og fremtidig løsning for avfallshåndtering av plastemballasje og våtorganisk avfall

Oslo kommune

Østfoldforskning har, med bakgrunn i Oslo kommunes store satsing på avfallshåndtering fremover, fått i oppdrag å utarbeide klimaregnskap for kildesortering av plastemballasje og våtorganisk avfall fra husholdninger, og sammenligne disse med tidligere håndteringsløsninger (energiutnyttelse sammen med restavfallet). G...