Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Skog som biomasseressurs

Livsløpsdata for utslipp av klimagasser for skog til ulike formål

Denne rapporten fører en kort diskusjon av fordeler og ulemper ved å benytte livsløpsvurderinger (LCA) som grunnlag for å anbefale tiltak for reduksjoner av klimagassutslipp. Videre beskriver den viktige forutsetninger og antakelser knyttet til valg av scenarioer i prosjektet ”Skog som biomasseressurs”. Deretter pre...

Klimaregnskap for avfall fra husholdningene

Porsgrunn kommune

Østfoldforskning har fått i oppdrag fra Porsgrunn kommune å kartlegge den årlige klimapåvirkningen av behandling av husholdningsavfall oppstått i kommunen gjennom et klimaregnskap. Hensikten med analysene har vært å evaluere ulike fremtidige behandlingsløsninger for våtorganisk avfall og restavfall i Porsgrunn kommu...

CO2-emissions associated with different electricity mixes

Agder Energi Produksjon AS want to document the CO2- equivalents associated with their electricity production, and relate the data to emission properties of various national and regional electricity mixes. Emissions related to the consumption of electricity may be calculated in a number of ways. There are a variety...

Matavfall og emballasje - hva er mulige sammenhenger?

Rapport til EMMA-prosjektet

Denne rapporten er skrevet som en del av EMMA-prosjektet, som er gjennomført av Mepex Consult i samarbeid med Østfoldforskning, for LOOP og Næringslivets Emballasjeoptimeringskomitè (NOK) og med finansiering fra Miljøverndepartementet.  Rapporten er basert på tilgjengelig kunnskap innhentet gjennom litteratursøk, da...

E6 som biogassvei fra Göteborg til Oslo

Sluttrapport

Hovedmålet med prosjektet har vært å bidra til å redusere klimagassutslipp fra veitransport ved overgang fra fossile drivstoff til biogass. Fredrikstad Biogass AS har vært prosjekteier, med FREVAR KF og BorgBuss AS som partnere på brukersiden. Østfoldforskning har vært prosjektleder, med Universitetet for Miljø og B...

Klimaregnskap for tidligere og fremtidig løsning for avfallshåndtering av plastemballasje og våtorganisk avfall

Oslo kommune

Østfoldforskning har, med bakgrunn i Oslo kommunes store satsing på avfallshåndtering fremover, fått i oppdrag å utarbeide klimaregnskap for kildesortering av plastemballasje og våtorganisk avfall fra husholdninger, og sammenligne disse med tidligere håndteringsløsninger (energiutnyttelse sammen med restavfallet). G...

Kildesortering av plastemballasje i Fredrikstad kommune

Klimaregnskap og andre miljøfaktorer

Østfoldforskning har gjennom prosjektet ’Klimaregnskap for Avfallshåndtering’ for Avfall Norge utviklet en modell for beregning av netto klimagassutslipp ved avfallshåndtering av ulike avfallstyper. Modellen er basert på livsløpsmetodikk i henhold til standarden ISO14044. Denne modellen har blitt benyttet for plaste...

Klimaregnskap for avfallshåndtering, Fase I og II

Fase I: Glassemballasje, metallemballasje, papir, papp, plastemballasje og våtorganisk avfall. Fase II: Treavfall og restavfall fra husholdninger.

Bakgrunn Med bakgrunn i økt fokus på utslipp av klimagasser generelt, ønsket Avfall Norge å utarbeide et klimaregnskap for avfallshåndteringen i Norge. I denne forbindelse ble Østfoldforskning engasjert til å gjennomføre prosjektet. Målet med prosjektet har vært å utvikle en modell for beregning av netto klimagassut...

Vil kildesortering av matavfall bidra til avfallsredduksjon hos forbruker?

En litteraturstudie

Østfoldforskning har på oppdrag fra Bærum Kommune gjennomført en litteraturstudie med problemstillingen: Vil kildesortering av matavfall medføre reduserte matavfallsmengder som følge av at forbrukeren får et forhold til de mengdene som oppstår ved at avfallet synliggjøres i større grad når det sorteres? Undersøkelse...

Life cycle assessment of cellulose, ethanol, lignin and vanillin from Borregaard, Sarpsborg

Phase II

This study has been carried out using life cycle assessment (LCA[1]) methodology based on the ISO-standards 14044/48[2], for the products cellulose, ethanol (96 % and 99 %), lignin (liquid and powder) and vanillin from Borregaard’s factories in Sarpsborg/Norway. The functional unit has been 1 tonne for cellulose, li...