Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Exam report: Guarantees of Origin (GOs)

Applications in LCA

Electricity has traditionally represented a product  supplied  through  homogeneous  markets as it is impossible to physically  distinguish  one  unit of  electricity  taken  from  the  grid  from  another.  At  the  same  time,  these  units  of  electric  energy  have been  fed  into  the  grid  from production  p...

Energy indicators for electricity production

Comparing technologies and the nature of the indicators Energy Payback Ratio (EPR), Net Energy Ratio (NER) and Cumulative Energy demand (CED)

CEDREN (Centre for Environmental Design of Renewable Energy) is founded by The Research Council of Norway and energy companies and is one of eight centres that were part of the scheme Centre for Environment-friendly Energy Research (FME) when the scheme was launched in 2009. The main objective of CEDREN is to develo...

Guarantees of Origin (GOs) for electricity

Legal regulations and application

This report presents the legal regulations of Guarantees of Origin (GO) and Electricity Disclosure. In accordance with the EU Directives on Renewable Energy (2009/28/EC) and on the Electricity Market (2009/72/EC), national governments are currently implementing numerous regulations within the areas of Guarantee of O...

Nyttbart matsvinn i Norge 2011

Analyser av status og utvikling i matsvinn i Norge 2010-11 – Rapport fra ForMat-prosjektet

Rapporten oppsummerer resultatene fra de to første årene med kartlegging av nyttbart matavfall i Norge i regi av ForMat-prosjektet, med hovedvekt på data for 2010 (data fra dagligvarehandel, grossistvirksomhet og produksjon) og fra 2011 (gallupdata).  Datainnsamling og analyser er gjort med standardiserte metoder so...

Mapping method for food loss in the food processing industry

Summary report

In the network ”Mapping method for food loss in the food processing industry” the goal was to develop a method for mapping of food loss, with joint definitions and demarcations.   The term 'food loss' was used instead of 'food waste', since 'waste' has unfortunate connotations when used in connection with food. 'Foo...

Marinepack 2010

Leveranseforsøk torskeloins Nederland og Ås

Formålet med forsøkene var å gi en dokumentasjon av kvalitets- og miljømessige konsekvenser av bruk av fiberemballasje for transport og distribusjon av rå, tint torskeloins. Forsøkene skulle også undersøke holdbarheten av torskeloinsen repakket i forbrukerforpakninger (MAP). Styrt nedkjøling av torsken før fileterin...

Utvikling av nye miljø– og kostnadseffektive løsninger for emballering og distribusjon av økologisk dyrket frukt- og grøntprodukter (Økofrukt)

Sluttrapport

Bakgrunnen for dette prosjektet er at omsetningen av økologiske frukt og grønnsaker er lav til tross for myndighetenes målsetning om å øke andelen økologisk mat-forbruk og produksjon i Norge, forbrukernes positive holdninger og ønsker om å kjøpe mer økologisk og butikkjedenes ønske om å selge mer økologisk. Prosjekt...

Markedsundersøkelse Moss Lufthavn Rygge

Reisemønster og beslutningsprosesser

Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Østfold reiseliv i juli-september 2011 og har hatt til hensikt å få bedre kunnskap om reisemønster og beslutningsprosesser rettet mot passasjerer som benytter Moss Lufthavn Rygge.   Undersøkelsen skal fungere som grunnlag for bedre strategisk planlegging av markedsfø...

Kartlegging av matsvinn i produksjonsbedrifter

Oppsummering fra nettverksprosjekt

I nettverket ”Kartlegging av matsvinn i næringsmiddelbedrifter” var målet å utvikle én felles metodikk for kartlegging av matsvinn som benytter samme definisjoner og avgrensninger.Matsvinn ble brukt som begrep i stedet for matavfall, da avfallsbegrepet kan være uheldig å bruke i forbindelse med mat. Matsvinn ble def...

Modeller for beregning av klimanytte- og verdikjedeøkonomi for biogassproduksjon

Matavfall og husdyrgjødsel

Etter at denne rapporten ble publisert har Østfoldforskning jobbet videre med temaet og publisert flere rapporter.  Den nyeste er for fase IV fra oktober 2016. For oppdatert resultat og verdier, bruk den siste versjonen av rapporten. Hovedmålet i prosjektet har vært å utvikle en klimamodell og en økonomimodell for h...

Sammen bedre på IA

Fagrapport

I denne rapporten presenterer og analyserer vi en del av de erfaringene vi fikk gjennom prosjektet ”Sammen bedre på IA” (SABIA). Prosjektet ble organisert som et partnerskap mellom LO-Østfold, NHO-Østfold, NAV-Arbeidslivssenteret i Østfold og Østfoldforskning. Prosjektets målsetting var at de deltagende virksomheten...

Livsløpsanalyse for gjenvinning av plastemballasje

Livsløpsanalyse for gjenvinning av plastemballasje fra norske husholdninger

Denne rapporten fra Østfoldforskning dokumenterer miljøpåvirkninger fra kildesortering av plastemballasje oppstått i norske husholdinger, som sendes til Tyskland for materialgjenvinning. Dette sammenlignes med miljøpåvirkninger dersom plastemballasjen ikke hadde blitt kildesortert, men sendt sammen med restavfallet...

Elektronisk og elektrisk avfall

Et litteraturstudium

I 2011 vant Østfoldforskning en pris, i regi av Elretur, som skal brukes til å utvikle et modellverktøy for klima-, miljø- og ressursregnskap for innsamling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk (EE) avfall. I den sammenheng har det blitt foretatt en litteraturstudie som skal gi kunnskap og et grunnlag for prob...

Funn etter gjennomføring av en foresightprosess

NCE Smart Energy Markets

NCE Smart Energy Markets gjennomførte i perioden 2009 - 2010 en foresightprosess hvor det ble gjennomført et formøte, en kick-off samling, fire hovedsamlinger samt et ”oppsamlingsmøte” underveis for aktører som ville inn i prosessen. Som et resultat av dette bestemte de å videreføre en fellesprosess under navnet Led...

Miljømessig sammenligning av skips- og veitransport ved bruk av LCA

Denne rapporten sammenligner transport sjøveien kontra transport landeveien for noen utvalgte scenarioer som alle ender opp i Oslo. Scenarioene er valgt ut fra at de skal gjenspeile realistiske transportalternativer for produkter som privatpersoner kan relatere til. Det er derfor valgt å se på transport av husmodule...