Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Sammen bedre på IA

Fagrapport

I denne rapporten presenterer og analyserer vi en del av de erfaringene vi fikk gjennom prosjektet ”Sammen bedre på IA” (SABIA). Prosjektet ble organisert som et partnerskap mellom LO-Østfold, NHO-Østfold, NAV-Arbeidslivssenteret i Østfold og Østfoldforskning. Prosjektets målsetting var at de deltagende virksomheten...

Livsløpsanalyse for gjenvinning av plastemballasje

Livsløpsanalyse for gjenvinning av plastemballasje fra norske husholdninger

Denne rapporten fra Østfoldforskning dokumenterer miljøpåvirkninger fra kildesortering av plastemballasje oppstått i norske husholdinger, som sendes til Tyskland for materialgjenvinning. Dette sammenlignes med miljøpåvirkninger dersom plastemballasjen ikke hadde blitt kildesortert, men sendt sammen med restavfallet...

Elektronisk og elektrisk avfall

Et litteraturstudium

I 2011 vant Østfoldforskning en pris, i regi av Elretur, som skal brukes til å utvikle et modellverktøy for klima-, miljø- og ressursregnskap for innsamling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk (EE) avfall. I den sammenheng har det blitt foretatt en litteraturstudie som skal gi kunnskap og et grunnlag for prob...

Funn etter gjennomføring av en foresightprosess

NCE Smart Energy Markets

NCE Smart Energy Markets gjennomførte i perioden 2009 - 2010 en foresightprosess hvor det ble gjennomført et formøte, en kick-off samling, fire hovedsamlinger samt et ”oppsamlingsmøte” underveis for aktører som ville inn i prosessen. Som et resultat av dette bestemte de å videreføre en fellesprosess under navnet Led...

Miljømessig sammenligning av skips- og veitransport ved bruk av LCA

Denne rapporten sammenligner transport sjøveien kontra transport landeveien for noen utvalgte scenarioer som alle ender opp i Oslo. Scenarioene er valgt ut fra at de skal gjenspeile realistiske transportalternativer for produkter som privatpersoner kan relatere til. Det er derfor valgt å se på transport av husmodule...

Livsløpsanalyse for gjenvinning av brukte dekk

Screening LCA

Denne rapporten er utarbeidet av Østfoldforskning AS på oppdrag fra RagnSells AS. Hensikten med rapporten er å dokumentere hvilken behandlingsform eller hvilke behandlingsformer for gjenvinning av brukte dekk som gir best miljøprestasjon.   Rapporten tar for seg livsløpsanalyse av behandling av dekk, der analysen st...

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer

Litteraturstudie

Klimagassutslipp fra bygg knyttes i dag i stor grad til energibruk i driftsperioden. Gjennom stadig strengere energikrav og andre endringer, vil energibruk til drift kunne gå ned over tid. Det innebærer i så fall at den energien som går med til å produsere, transportere og sette opp bygget, i større grad kan bli rel...

Nyttbart matavfall i Norge - status og utviklingstrekk 2010

Rapport fra ForMat-prosjektet

Rapporten oppsummerer resultatene fra første år med kartlegging av nyttbart matavfall i Norge i regi av ForMat-prosjektet, fra 2009 (data fra dagligvarehandel, grossistvirksomhet og produksjon) og fra 2010 (gallupdata). Datainnsamling og analyser er gjort med standardiserte metoder som skal følges over flere år for...

The 2010 LCA of cellulose, ethanol, lignin and vanillin from Borregaard, Sarpsborg

Østfoldforskning har nyleg laga to nye EPD-ar for etanol (96% og 99%) frå Borregaard. I samband med dette har prosessmodellen for Borregaard sitt bioraffineri vorte oppdatert. Det samme har livsløpsanalysane for hovedprodukta cellulose, lignin, etanol og vanillin.  Analysen er gjennomført med bruk av livsløpsmetodik...

Energy Trading and the Environment 2020

Work Report: Updating the dataset from “Inventory and Life Cycle Data for Hydroelectricity, produced and distributed in Norway”

In 1998 Ostfold Research published a report on the Inventory and Life Cycle Data for produced and distributed Norwegian Hydroelectricity. This work report is part of the current project “Energy Trading and the Environment 2020”, where the dataset from the 1998 report is updated and adjusted for new data and informat...

Environmental and economic assessment of the GasPlas reactor

Energy generation and carbon production with use of the GasPlas innovation

An economic simulation model in Excel has been developed with basis in the excel-model built by Jens Hetland at Sintef Energy Research. With the economic model the user can simulate 18 different scenarios, table Table 1-1, which vary with magnetron power system, CHP and external electricity demand to grid.   Table 1...

Klimagasspotensialet ved lagring av biologisk CO2(screening LCA)

Borregaard ønska å få ei vurdering på korleis det slår ut på klimaregnskapet dersom rein, biologisk CO2gass frå eit fermenteringsanlegg blir samla opp, komprimert og lagra istaden for å sleppast ut. Det er difor gjennomført ei overslagsmessig livsløpsberegning (screening LCA) basert på generelle data, informasjon fr...

Klimaregnskap for Midtre Namdal Avfallsselskap IKS

Behandling av våtorganisk avfall, papir, papp, glassemballasje, metallemballasje og restavfall fra husholdninger

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS betjener 10 kommuner i Nord Trøndelag, 2 i Sør Trøndelag og 1 i Nordland. Det er et stort geografisk område med knapt 40 000 innbyggere og ca 15 600 abonnenter. Klimaregnskapet omfatter håndtering av våtorganisk avfall, papir, papp, glass- og metallemballasje og restavfall fra hushol...