Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Klimaregnskap for Fjellregionen Interkommunal Avfallsselskap i 2010

Behandling av papir, papp, kartong og restavfall fra husholdninger i FIAS sitt område.

Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap (FIAS) eies av og betjener innbyggere i de 10 kommunene Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Røros, Stor-Elvdal, Engerdal, Rendalen, Folldal og Holtålten. Klimaregnskapet omfatter håndtering av papir, papp, kartong og restavfall fra husholdninger.Analysene som er underlaget for klim...

Avfallshåndtering i Midt-Norge

Sammenligning av klimaprestasjon for innsamling og behandling av husholdningsavfall for avfallsselskaper på tvers i regionen

Analysene som er underlaget for klimaregnskapet er basert på en modell utviklet i prosjektet ’Klimaregnskap for Avfallshåndtering’ for Avfall Norge i 2009 (Raadal, Modahl og Lyng, 2009). Modellen er basert på livsløpsmetodikk i henhold til ISO14044. Som resultat av en tidligere klimaanalyse Østfoldforskning utførte...

Klimaregnskap for Helgeland Avfallsforedling IKS i 2010

Behandling av papir, våtorganisk avfall og restavfall fra husholdninger og slam i HAF sitt område

Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF) er et interkommunalt avfallsselskap eid av kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna. Selskapet betjener 35 000 innbyggere i eierkommunene. Klimaregnskapet omfatter håndtering av papir, våtorganisk avfall, restavfall fra husholdninger og slam. Analysene som er underlag...

Klimaregnskap for renovasjonsselskapet Envina i 2010

Behandling av papir, glassemballasje, metallemballasje og restavfall fra husholdninger i Envina sitt område

Renovasjonsselskapet Envina betjener innbyggere og næringsliv i kommunene Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal. Selskapet har ansvaret for innsamling av avfall fra ca 26 500 innbyggere. Klimaregnskapet omfatter håndtering av papir, glass- og metallemballasje og restavfall fra husholdninger. Analysene som er underlaget fo...

Klimaregnskap for håndtering av deponigass fra Solgård Avfallsplass, Moss

Notat til Klima- og Energiplan Moss Kommune

Dette prosjektet har sin bakgrunn i arbeidet med energi- og klimaplan for Moss Kommune. Moss kommune har ønsket å redusere utslipp av klimagasser som oppstår i avfallsanlegget på Solgård Avfallsplass (SAP). Deler av denne deponigassen utnyttes i dag i MOVARs anlegg på SAP, mens en andel av gassen overføres til Mosse...

“En kreativ måte å få studiekompetanse på”

En undersøkelse om jenters karrierevei i kreativ sektor for Arena Magica

Arena Magica er en kreativ næringsklynge for musikk, scene, film, media og design, som ønsker å sette fokus på jenters karrierevei etter endt utdanning. Arena Magicas erfaringer er at jenter er overrepresentert på kreative linjer på videregående nivå i Østfold, mens dette ikke gjenspeiles i samme grad i næringen. Ar...

Managing Smart in Smart Grid

WP 1A: Macro analysis - Energy and power use and ways to reduce

This report is a deliverable from Work Package 1A (WP1A) in the Manage Smart in Smart Grid (MSiSG) project organized under the RENERGI program and funded by the Norwegian Research Council. The MSiSG project is a common initiative between the Norwegian Centre of Expertise Smart Energy Markets (NCE SEM), Ostfold Resea...

Materialgjenvinning av drikke- og emballasjekartong

Klimaregnskap for gjenvinning av drikke- og emballasjekartong ved Fiskeby Board AB

Østfoldforskning har i prosjektet ”KVAM – Klimaregnskap og verktøy for avfall i Midt-Norge” gjennomført et prosjekt der klimaregnskap for året 2010 ble utarbeidet for deltakende avfallsselskap. I tillegg til utarbeidelsen av klimaregnskapene, utviklet Østfoldforskning en webbasert applikasjon for avfallsselskapene....

Life Cycle Data for Hydroelectric Generation at Embretsfoss 4 (E4) Power Station

Background Data for Life Cycle Assessment (LCA) and Environmental Product Declaration (EPD)

In 2009 hydropower accounted for 16% of the world’s total electric generation (IEA, 2009). In Norway this number is about 99%, accounting for about 120 TWh generated annually (SSB, 2011). Hydropower is an attractive energy source, primarily because of its low operating cost per unit produced, its renewable character...

Greenhouse gas (GHG) emissions from electricity generation systems. Tracking and claiming in environmental reporting

Greenhouse gas (GHG) emissions from electricity generation systems Tracking and claiming in environmental reporting.

Concerns regarding climate change and related effects have made climate change mitigation an increasingly important issue. As the energy supply sector contributes to more than half (56.6%) of global greenhouse gas (GHG) emission, it also plays an important role in ensuring reduction of those emissions. Global electr...

Biogassproduksjon i Østfold.

Analyse av klimanytte og økonomi i et verdikjedeperspektiv

Avfallshåndtering er et viktig tema. Hvordan vi velger å håndtere matavfall som oppstår påvirker klimaet gjennom utslipp fra alle fasene i avfallshåndteringen. En måte å håndtere matavfall på er å lage biogass av det. Generelle resultater fra prosjektet ”videreføring av biogassmodellen” har vist at bruk av matavfall...

Et kunnskapsbasert Østfold

Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Strategier for utvikling av et kunnskapsbasert Østfold. Sluttrapport fase 2.

Denne rapporten utgjør Fase 2 i prosjektet ”Et kunnskapsbasert Østfold”. Den bygger videre på prosjektets Fase 1: ”Statusanalyse for befolknings- og næringsstruktur” som viser fakta og forhold med betydning for videre utvikling av Østfold som region. Prosjektet er inspirert av og har inngått i det store nasjonale fo...

Et kunnskapsbasert Østfold

Fase I: Statusanalyse for befolkningsutvikling og næringsstruktur

Prosjektet ”Et kunnskapsbasert Østfold” inngår som delprosjekt i det store nasjonale forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge” som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI under ledelse av professor Torger Reve.   Denne delen av prosjektet – Fase 1/Statusanalyse for befolknings- og næringsutvikling – er gjennomfør...

Metode- og datagrunnlag for kommunale og regionale energi- og klimaplaner

Rapport fra kvalifiseringsprosjekt for Oslofjordfondet

Hovedresultatet fra kvalifiseringsprosjektet er en dokumentasjon på behovet for nytt metode- og datagrunnlag for kommunale og regionale energi- og klimaplaner, for å sikre bedre lokal forankring og større styringseffektivitet i arbeidet.  Det er trolig et stort potensial for å utvikle verktøy og datagrunnlag gjennom...