Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Bærekraftig Plast

Forprosjekt

Dette forprosjektet er basert på en grundig litteraturgjennomgang for alle punktene til prosjektet. For punktet om inkludering av plastforsøpling i LCA metodikk, ble det etablert dirkete kontakt med forskere på feltet.   Resultatene fra dette forprosjektet kan oppsummeres som følger: plast som materiale har en stor...

Veileder for kartlegging av matsvinn for serveringssektoren

Juni 2017 ble den norske bransjeavtalen om redusert matsvinn mellom myndighetene og matbransjen signert. Formålet med avtalen er å halvere matsvinnet målt i kg/innbygger i hele verdikjeden innen 2030, der 2015 danner referansebanen. Avtalepartene fra serveringssektoren er også forpliktet til å bidra til å kartlegge...

Evaluering av pilotordning for tilskudd til husdyrgjødsel til biogassproduksjon

Hensikt og gjennomføring Hensikten med dette prosjektet har vært å evaluere pilotordningen for tilskudd til levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg, som ble innført under jordbruksoppgjøret i 2012. Formålet med ordningen er å bidra til å øke mengden husdyrgjødsel som behandles i biogassanlegg i Norge. Biogasspro...

Kortversjon av veileder for kartlegging av matsvinn i matindustrien

Våren 2018 utarbeidet Østfoldforskning på vegne av Matvett en veileder for kartlegging av matsvinn i matindustrien i henhold til definisjonen av matsvinn i bransjeavtalen.    Dette er kortversjonen av den veilederen. Fullversjon kan lastes ned https://www.matvett.no/uploads/documents/OR.10.18-Veileder-for-kartleggin...

NorgesGruppens Matsvinneksperiment

Resultater, erfaringer og anbefalinger

For å få bedre innsikt i hva mer NorgesGruppen kan gjøre for å bidra til redusert matsvinn hos forbruker, ble prosjektet «Matsvinneksperimentet» gjennomført høsten 2018. Prosjektet fulgte fire familier over en periode på fire uker, der familiene undersøkte hvor mye og hva slags type mat de kastet - for å så teste no...

Matsvinn i Norge 2015-2017

Rapportering av nøkkeltall 2015-2017

Om rapportenJuni 2017 signerte norske myndigheter og en samlet matbransje en bransjeavtale om redusert matsvinn. Formålet med avtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål 12.3, der halveringen skal oppnås gjennom delmålene 15 % reduksjon i 2020 og 30 % reduksjon i 2025, og 2015 dan...

Hvor klimavennlig er det å ta med seg hytta på ferie?

Et klimagassregnskap for bobiler

Denne rapporten er utført på oppdrag for Norges CaravanBransjeforbund (NCB). Partiet Venstre har flere ganger i forbindelse med forslag til statsbudsjett, senest i fjor høst, foreslått å fjerne de fordelene bobiler har med hensyn til engangsavgift. Bobilbransjen er redd for at det vil bety en dramatisk nedgang i sal...

Emballasjeutviklingen i Norge 2017

Handlekurv og Indikator

Som en del av arbeidet med emballasjeoptimering i Norge, dokumenteres emballasjeutviklingen årlig på oppdrag av Næringslivets Emballasjeoptimeringskomité (NOK). Dette gjøres gjennom Indikator- og Handlekurvprosjektene. Indikatorprosjektet dokumenterer emballasjeutviklingen for ti utvalgte bransjer samt 25 av de stør...

KlyngECOworking

Samlokalisering med klyngeeffekter

Østfoldforskning AS har på oppdrag fra Blender Collective SA bidratt i VRI bedriftsprosjektet «KlyngECOworking – samlokalisering med klyngeeffekter. Prosjektet har omfattet kunnskapsinnhenting om ulike typer coworking-spaces og hvordan disse kan bidra til innovasjon og nyskaping på tvers av aktører. Prosjektet er re...

Veileder for kartlegging av matsvinn i matindustrien

I 2011 ble nettverksprosjektet «Kartlegging av matsvinn i produksjonsbedrifter» gjennomført som en del av ForMat-prosjektet, der målet var å utvikle en felles metodikk for kartlegging av matsvinn for matindustrien, basert på felles definisjoner og avgrensninger (Møller et al. 2011).Bakgrunnen for prosjektet var at d...

Klimavennlig vennlige menyer i kommunale virksomheter i Fredrikstad

Sluttrapport

«Klimavennlige menyer i Fredrikstad kommune» er et prosjekt finansiert av Miljødirektoratets Klimasatsmidler. Bakgrunnen for prosjektet var at Fredrikstad kommune ønsket å få bedre kunnskap om hva som er de beste klimavalgene når organisasjonen kjøper inn matvarer. I tillegg hadde kommunen behov for å kartlegge hva...

REforReM - Faktaark for miljødokumentasjon for norsk brokkoli

I 2016 ble det produsert 4 278 tonn salgbar brokkoli i Norge, SSB.no (2017). Denne analysen er basert på et utvalg av produsenter rundt Oslofjorden, som utgjør 14% av totalproduksjon i Norge. Dette faktaarket gir data for emballasje, svinn og transport og miljøpåvirkninger for norskprodusert brokkoli. Det gir innspi...

REforReM - Faktaark for miljødokumentasjon for norsk blomkål

I 2016 ble det produsert 9 853 tonn salgbar blomkål i Norge (SSB.no, 2017). Denne analysen er basert på et utvalg av produsenter rundt Oslofjorden som utgjør 10% av totalproduksjon i Norge. Dette faktaarket presenterer resultater for klimagassutslipp og andre miljøindikatorer for norskprodusert blomkål, vurdert gjen...

Matsvinn i Norge 2016

Rapportering av nøkkeltall 2016

Juni 2017 signerte norske myndigheter og en samlet matbransje en bransjeavtale om redusert matsvinn. Formålet med avtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål 12.3, der halveringen skal oppnås gjennom delmålene 15 % reduksjon i 2020 og 30 % reduksjon i 2025, og 2015 danner referans...