Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Life Cycle Assessment of the existing protein food consumption in Norway

This report summarizes the work on establishing the average environmental impact of production of protein food consumed in Norway using the LCA (Life Cycle Assessment) method. The study is a part of Work Package 1 in the research project FoodProFuture (“Innovative and Sustainable Exploitation of Plant Proteins in Fu...

Matsvinn i Norge

Rapportering av nøkkeltall 2015-2018

Juni 2017 signerte norske myndigheter og en samlet matbransje en bransjeavtale om reduksjon av matsvinn. Formålet med avtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål 12.3, der halveringen skal oppnås gjennom delmålene 15 % reduksjon i 2020 og 30 % reduksjon i 2025, og 2015 danner refe...

Klimagassberegninger MH Arctic – Byggseksjoner

Materialbruk, levetid og energi til oppvarming

Hensikten med studien er å dokumentere potensialet byggemetodene til MH Arctic har for å være en framtidsrettet løsning med lave klimagassutslipp. Dette skal danne grunnlaget for videre forsknings- og utviklingsarbeid for løsningene til MH Arctic. Studien har blitt gjennomført ved bruk av livsløpsvurdering og ved å...

Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon

Del 1: Råstoffgrunnlag, gjødselbehov og synergier mellom sektorer

Denne rapporten er skrevet som en del av prosjektet Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon, som utføres av Norges Bondelag, Østfoldforskning og AgriAnalyse. Prosjektet er finansiert gjennom Landbruksdirektoratets klima- og miljøprogram. Rapporten presenterer en kartlegging so...

Evaluating the odour properties of refreshed recycled plastics

This study compares malodour in refreshed recycled plastics with virgin materials and attempts to evaluate the refreshment process for recyclates. Broad agreement with previous analytical tests was found by human panels for evaluating the odor of recycled and virgin plastics. Very long refreshment times are necessar...

Emballasjeutviklingen i Norge 2018

Handlekurv og Indikator

Som en del av arbeidet med avfallsforebygging og emballasjeoptimering i Norge, dokumenteres emballasjeutviklingen årlig på oppdrag av Grønt Punkt Norge med Emballasjeforeningen som prosjektleder. Dette gjøres gjennom Indikator- og Handlekurvprosjektene. Indikatorprosjektet dokumenterer emballasjeutviklingen for ti u...

Klimagassberegning for kontorbygninger – en oppfordring til å utvikle innovative løsninger for å redusere klimagassutslipp uavhengig av materialvalg

Kontorbygning - 4,8 og 16 etasjer

Denne rapporten beskriver resultatene fra en studie der det er utarbeidet klimagassberegninger av alternative bæresystemer for kontorbygninger der hovedmaterialene var KL-tre (krysslim-tre) og prefabrikkert betong I studien er det gjennomført teoretiske beregninger av fossile klimagassutslipp fra materialproduksjon...

Responsible Research and Innovation (RRI): implementation as learning

With colleagues from OsloMet, Ellen-Marie Forsberg has published an article in Journal of Responsible Innovation about the implementation of Responsible Research and Innovation (RRI) in the Research Council of Norway (RCN). For the RCN’s RRI approach, the concept of learning is important, and this perspective piece...

Bærekraftig Plast

Forprosjekt

Dette forprosjektet er basert på en grundig litteraturgjennomgang for alle punktene til prosjektet. For punktet om inkludering av plastforsøpling i LCA metodikk, ble det etablert dirkete kontakt med forskere på feltet.   Resultatene fra dette forprosjektet kan oppsummeres som følger: plast som materiale har en stor...

Klimagassregnskap Lislebyhallen

Et byggeprosjekt med klimaambisjoner

Fredrikstad kommune har deltatt i Framtidens byer der Lislebyhallen ble valgt som pilotprosjekt. Framtidens byer har fra 2008-2014 vært et samarbeidsprogram mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i. Pilotprosjektet ble utformet med høye ambisjoner o...

Veileder for kartlegging av matsvinn for serveringssektoren

Juni 2017 ble den norske bransjeavtalen om redusert matsvinn mellom myndighetene og matbransjen signert. Formålet med avtalen er å halvere matsvinnet målt i kg/innbygger i hele verdikjeden innen 2030, der 2015 danner referansebanen. Avtalepartene fra serveringssektoren er også forpliktet til å bidra til å kartlegge...

Tilpasning av tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner for drift med biogass

Aktører og kostnader

Prosjektet ble initiert av Østfold Fylkeskommune igjennom Biogass Oslofjord v/Per Wennerberg. Prosjektet skulle kartlegge hvilke aktører som i dag bygger om anleggsmaskiner og tyngre kjøretøy til å benytte biogass, CBG eller LBG, undersøke kostnadene forbundet med en slikombyggingsprosess og differansekostnadene kny...