Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Publikasjoner

Oppsummeringsrapport fra VRI 3 forskerprosjekt RECIN

Regional Challenges and possibilities– Innovation and value creation in business Network

Forskerprosjektet «Regional Challenges and possibilities – Innovation and value creation in business Networks (RECIN)» har sett på hvordan interaksjon med ulike typer nettverk bidrar til kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping for bedrifter. Prosjektet har vært finansiert gjennom VRI-programmet i Forskningsrå...

Interview and questionnaire guide: Quantification of food losses and waste in primary production

This is the third and final report from the Nordic projects on side flows (“food waste”) in the primary production sector in Denmark, Finland, Norway and Sweden. It is a guide to questionnaires and interviews containing a library of questions that can be used in such studies, giving reasons behind most of the questi...

Food losses and waste in primary production.

Case studies on carrots, onions, peas, cereals and farmed fish

This is a technical report on the case studies from the Nordic project “Food losses and waste in primary production” (Franke et al. 2016). The project is financed by the Nordic Council of Ministers through the Nordic Green Growth Programme. One purpose of the project was to test data collection methods on food losse...

Comparison of recycling and incineration of PET bottles

This project has been commissioned by Infinitum AS, the corporation that runs the deposit recycling scheme for beverage containers in Norway. The study is closely connected to previous work documented in the report “LCA of beverage container production, collection and treatment systems” (Raadal et al., 2016a) and su...

Kartlegging av matavfall i serverings-sektoren

Fredrikstad og Moss Kommune

Formålet med dette prosjektet har vært å skape et grunnlag for å redusere kostnader, forbedre lønnsomheten og øke miljø- og ressurseffektiviteten i offentlig serveringssektor gjennom å redusere matsvinnet (den spiselige andelen av matavfallet) i samtlige ledd av verdikjeden fra innkjøp og lager til produksjon og ser...

Notat tilleggsanalyser til OR 14.16 Ver. 1.0 ( LCA of beverage container production, collection and treatment systems )

Ver.1.0

Østfoldforskning har, på oppdrag for Infinitum AS, gjennomført følgende tilleggsanalyser til studien «LCA of beverage container production, collection and treatment systems» (Raadal et al., 2016): Beregning av sparte CO2-utslipp når energien fra forbrenning av PET-flasker benyttes til varmeproduksjon som erstatning...

Biogassproduksjon fra matavfall og møkk fra ku, gris og fjørfe

Status 2016 (fase IV) for miljønytte for den norske biogassmodellen BioValueChain

Utvikling av BioValueChain-modellene Prosjektets hovedmål har vært å videreutvikle en miljømodell og en økonomimodell for hele verdikjeden for produksjon av biogass og behandling av biorest. Resultatene skal bidra til bedre beslutningsgrunnlag ved planlegging av nye biogassanlegg i Norge. I fase I av prosjektet ble...

Forbrukerundersøkelse

Arbeidspakke 1 i Redesign QR prosjektet

Denne rapporten sammenstiller resultatene fra en forbrukerundersøkelse utført i forbindelse med Redesign QR prosjektet. Prosjektet ledes av Fretex A/S og er finansiert av Oslofjordfondet for en periode på tre år (2016-2019). Formålet med prosjektet er å utvikle en mobilapplikasjon som kan brukes til å formidle de mi...

PlastiRetur sluttrapport

Økt anvendelse av gjenvunnet plast for økt ressurseffektivitet, redusert energibruk og lavere klimagassutslipp

I dette kvalifiseringsstøtteprosjektet har det blitt avholdt 2 workshops og 4 prosjektmøter. Det ble delt kompetanse om relevant forskning og statistikk, samt diskusjoner og utvalg av test case. Prøvestaver med gjenvunnet PP og blandinger med jomfruelig og gjenvunnet PP ble laget og testet av Biobe og Re-Turn Prøves...

Food losses and waste in primary production

Data collection in the Nordic countries

This the main report from a Nordic Project, financed by the Nordic Council of Ministers, on food waste in primary production of food in  Denmark, Finland, Norway and Sweden. The term “side flow” was adapted because it is more precise and less confusing for farmers and other involved parties. The project made definit...

Løsninger for utvidet produsentansvarssystem (EPR) for tekstiler i Norge

Rapport fra kvalifiseringsprosjekt

Denne rapporten presenterer resultater fra et kvalifiseringsstøtteprosjekt om utviklingen av et system for utvidet produsentansvar (EPR) for tekstiler i Norge. Prosjektet har gjennomgått anbefalinger fra nordiske forskningsprosjekter om ulike EPR-modeller og evaluert mulighetene for å etablere slike systemer i Norge...

Kartlegging av matavfall i Horeca-nettverk

Sodexo, Nordic Choice Hotels og BAMA

BAMA har tatt initiativ til å etablere nettverket «Matsvinn Horeca» og invitert Nordic Choice Hotels, Sodexo og Matvett som deltagere. Hensikt med nettverket var å kartlegge og finne tiltak for å redusere matsvinnet hos deltagerne, utvikle og implementere nye konsepter som gir bedre utnyttelse av råvarene. Bama ønsk...

Matsvinn i Norge 2010-2015

Sluttrapport fra ForMat-prosjektet

Dette er sluttrapporten fra ForMat-prosjektet om utvikling i mengder og sammensetning av matsvinn i Norge. Rapporten dekker en periode på seks år, fra 2010-2015, og viser resultater fra fire ledd i verdikjeden; matindustrien, grossistleddet, dagligvarehandel og husholdningene.    Faktaboks 1-1 Nøkkeltall fra ForMat...

LCA of beverage container production, collection and treatment systems

The primary objective of this study is to assess and compare the potential environmental impact of beverage container production with different collection and treatment systems in Norway. Three major systems for collection and treatment of PET bottles have been analysed:• Collection of PET bottles using Infinitum’s...

Food Waste in Norway 2010-2015

Final Report from the ForMat Project

This is the final report from the ForMat Project on trends in amounts and composition of edible food waste in Norway. The report covers a period of six years, from 2010 to 2015, and presents results from four stages in the value chain: food industry, wholesale, retail and households.   Food waste in Norway (industry...