Delmål i prosjketet er: 1. Målemetoder: Bedre kontroll av kvalitet på frukt fra høstetidspunkt og gjennom distribusjonskjeden ved optimal bruk av dagens og nye ikke-destruktive målemetoder. 2.  Lagringsteknologi: Økt kunnskap om hvordan temperaturstyring og gassammensetning i kombinasjon med etylenkontrollerende lagringsteknologier kan påvirke de norske fruktsortenes lagringsevne og holdbarhetstid i omsetningsleddet.  Emballering: Økt kunnskap om optimale emballasjeløsninger tilpasset norske fruktsorter og fruktpakkerienes størrelse og behov for fleksibilitet. 3.  Økonomi: Dokumentere en anslått årlig gevinst på 12 mill pr kg salgbar frukt ved avslutningen av prosjektet gjennom minst 3 % redusert svinn (minst 9 mill av salgsverdi i 2017) og reduserte pakkekostnader (minst 15 % reduksjon av pakkekostnader tilsvarende 3 mill samlet for alle pakkeriene). 4. Implementering: Vurdering av hver partners behov, og tilpassing av utstyr i forhold til produksjonsomfang. Utvikle kurs og enkle brukermanualer tilpasset de ansatte på fruktpakkeriene.
Østfoldforskning sin rolle vil være å kartlegge svinn, samt utrede miljømessige og økonomiske konsekvenser av nåsituasjonen og foreslåtte endringstiltak.
Andre prosjektdeltakere:
Bioforsk, Cranfield University og Appelriket/SLU