Prosjektet fokuserer på effektiv og bærekraftig energi- og klimaplanlegging og har følgende formål:

- oppnå god samordning mellom lokale, regionale og nasjonale planverk og klimamål

- utvikle en innovativ metode som vil effektivisere klimaplanprosessen

- utvikle en kunnskapsbank som gjør at man raskere kan gjøre endringer i planene hvis geografiske, økonomiske eller andre forutsetninger endres

- totalt sett redusere ressursomfanget for den enkelte kommune

- forbedre og forenkle medvirkningen med andre aktører i samfunnet

- etablere felles grunnlag for klimahandling

 

PentaHelix står for tverrsektoriell samhandling og fokuserer på fem ulike aktørgrupper:

- Offentlig virksomhet (lokal, regional, nasjonal og internasjonal)

- Industri (og bedrifter innen f.eks. handel, landbruk etc.)

- Akademia (forskning og utdanningsinstitusjoner)

- Interesseorganisasjoner

- Befolkningen (huseiere, bileiere)

 

I gjennom Klima Østfold samarbeidet blir kommunene i Østfold involvert i prosjektet i forbindelse med utarbeidelse av egne klima og energiplaner. Østfold fylkeskommune sitt arbeidet med regional plan er også et sentralt bidrag inn i prosjektet. Klima Østfold har organisere felles arbeidsgrupper og fasiliterer arbeidet med framhenting av felles kunnskapsgrunnlag som kommunene kan benytte i sin klima- og energiplanlegging. Som en del av prosessen blir det også tilrettelagt for bred og god medvirkning med alle relevante aktører. I medvirkningen vil det være fokus på dialog, forslags- og kunnskapsutveksling og forankring.