Alle kommuner skal ha en plan for hvordan de vil redusere klimagassutslipp og energibruk i egen drift og i kommunens geografiske område (klima- og energiplan). Planen er et viktig verktøy for kommuner som ønsker å utvikle morgendagens attraktive lavutslippskommuner. Skal klimapolitikken lykkes, trengs kunnskap, holdningsendringer og praktisk handling. Behovet for informasjon og kompetanseutvikling må møtes med ulike tiltak. Kommunene har både en informasjonsgivende og holdningsskapende rolle på flere nivåer; overfor innbyggerne, ovenfor skoler, barnehager og andre institusjoner kommunen driver, og ovenfor egne ansatte. Medvirkning og gode planprosesser i henhold til plan- og bygningslovens krav er lovpålagt, og det krever kunnskap. Uten kunnskap om hvordan det gjøres mest mulig effektivt og målrettet, er det vanskelig å involvere hele kommuneadministrasjonen, lokalsamfunnet og politikerne som skal gjøre de nødvendige vedtakene.

Gjennom arbeidet med håndboken vil kommunene får et konkret verktøy som de kan bruke i sin klima- og energiplanlegging. Håndboken skal utformes som en konkret arbeidsplan/sjekkliste som kommunene kan benytte gjennom hele sitt arbeid med klima- og energi (før, under og etter planprosessen). Håndbokens eksisterende inndeling i visjon, valg, plan og handling skal følges videre.

Håndboken skal også omhandle hva det er viktig at kommunene tenker på-, når bør man kommunisere- og med hvem. Kartlegging av ulike målgrupper bør ha et tidlig fokus i arbeidsplanen/sjekklisten. Hvordan man kommuniserer med ulike aktører må også inngå. Her bør fokus rettes både mot hvordan man kommuniserer og hva som bør med i planleggingen fordi det er kommuniserbart.