Prosjektet har som målsetning å bidra til mer effektiv logistikk og bærekraftig avfallshåndtering for avfall fra kommuner og offentlig tjenesteproduksjon, og å utvikle og implementere renovasjonsløsninger som er riktig priset ut fra krav til servicegrad, miljø- og ressurseffektivitet, samt krav til samfunnsøkonomisk og privatøkonomisk lønnsomhet. Dette skal gjøres ved å utvikle modeller og verktøy som skal fungere som beslutningsstøtte under innkjøp, kontraktsfesting og gjennomføring av transporttjenester knyttet til avfallshåndtering. 

Østfoldforskning er prosjektleder, og forskere fra BI og NIFU skal delta i prosjektet. Prosjektet eies av VESAR, og prosjektpartnere er Avfall Norge, Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD), Bærum kommune og Renovasjon i Grenland (RIG).