Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Nyheter

Vitenskapelig artikkel publisert i tidsskriftet Sustainability

19. apr 2017
Redistributing Phosphorus in Animal Manure from a Livestock-Intensive Region to an Arable Region: Exploration of Environmental Consequences. Fosfor er en begrenset ressurs som det er for mye av i områder med mange husdyrgårder og for lite av i andre regioner. Målet med studien var å undersøke om ulike tilnærminger for fordeling av fosfor kan gå på bekostning av andre miljøproblemer, som global oppvarming og forsuring. Det ble utført en livsløpsa […]

Fredrik forsvarte sin doktorgradsavhandling

4. apr 2017
Fredag 31. mars forsvarte Fredrik Moltu Johnsen doktorgradsavhandlingen sin ved Aalborg Universitet. Avhandlingen har tittelen "The development of a weighting method for use of life cycle assessments of amine based post-combustion carbon capture and storage (CCS) in the Arctic region" og Fredrik har hatt Søren Løkke ved Aalborg Universitet som hovedveileder og Andreas Brekke i Østfoldforskning som biveileder.

Østfoldforskning om elbil-utslipp.

21. mar 2017
Forsker Andreas Brekke hos oss har undersøkt hvor mye klimagasser elbiler totalt slipper ut i sitt livsløp. Dette har blitt publisert på TV2 og artikkelen kan du lese her.

Sluttkonferanse i det nordiske matsvinnprosjektet.

16. mar 2017
Landbruks- og matdepartementet har sammen med Østfoldforskning og det nordiske matsvinnprosjektet i regi av Nordisk Ministerråd planlagt sluttkonferanse for prosjektet på Gardermoen 27.april.

25 millioner til utvikling av fremtidens grønne emballasje - Sirkulær Økonomi i praksis

7. feb 2017
Norner Research AS skal lede «FuturePack», et nytt stort forskningsprosjekt som skal utvikle ny kompetanse og teknologi for produksjon og gjenvinning av både fossile og biobaserte råvarer for å produsere mer bærekraftig plastemballasje, i tråd med sirkulær økonomien. Østfoldforskning deltar i prosjektet og deres rolle er knyttet til arbeidet med bærekraftsvurderinger for polymerproduksjon fra biomasse og gjennomvunnet plast. Østfoldforskning skal […]

Nytt matsvinnprosjekt: Kartlegging av matsvinn og identifisering av tiltak for forebygging av matsvinn i hotell- og serveringssektoren.

30. jan 2017
Matvett er prosjektansvarlig og prosjektledelsen ivaretas av Østfoldforskning. Forskningsprosjektet strekker seg over tre år (2017-2019) og har et bredt utvalg av samarbeidspartnere: Bama-Gruppen, Compass Group, ISS Facility Services, NorgesGruppen, Scandic Hotels, Nordic Choice Hotels, NHO Reiseliv, IntoLife, Fredrikstad kommune og Østfold Fylkeskommune. FoU-miljøer er Nofima og Østfoldforskning og i tillegg utenlandsk FoU fra Luke (Finland) og […]

Østfoldforskning med i ekspertgruppe i EU for forebygging av matsvinn

28. nov 2016
Østfoldforskning er sammen med Matvett og Nofima valgt ut som en av 35 deltagere i en ekspertgruppe for forebygging av matsvinn i Europa. Hensikten med EU-plattformen er å dele erfaringer og utvikle felles tiltak mot matsvinn samt bidra til hvordan EU kan nå FNs bærekraftmål om 50 % reduksjon i matsvinn frem mot 2030.

Østfoldforskning presenterte det nordiske arbeidet med matsvinn på SaMMA-møte i Stockholm.

27. okt 2016
SaMMa er et nettverk dannet av  bl. a. svenske Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket. Nettverket, som er åpent for alle, består i dag av myndigheter, forskere, frivillige organisasjoner og næringsliv som alle har interesse av matsvinn. Målet med SaMMa er å redusere matsvinn ved å lage en plattform for diskusjon og informasjonsspredning. På et SaMMa-møte denne uken ble det presentert svenske matsvinntall.

Østfoldforskning presenterte nye matsvinntall på ForMat-konferansen

27. sep 2016
I forbindelse med avslutningen av ForMat-prosjektet, presenterte Østfoldforskning resultatene fra ForMats sluttrapport om utviklingen i matsvinnet i Norge fra 2010 til 2015. Aina Elstad Stensgård og Ole Jørgen Hanssen presenterte oppdaterte nøkkeltall for matkasting.

Bedre pakketeknikk for sjømatprodukter

20. sep 2016
Østfoldforskning er med på et prosjekt som skal øke bærekraften i sjømatnæringen. Dette skjer i regi av prosjektet Seapack eller Forbedret pakketeknikk for økt holdbarhet av sjømatprodukter og redusert matsvinn.

Gi dine brukte klær et lenger liv

6. sep 2016
Nordisk Ministerråd bestilte et konsortium ledet av FORCE Technology i samarbeid med PlanMiljø - Danmark, IVF Swerea - Sverige og Østfoldforskning for å undersøke de miljømessige fordelene ved tigjengelige alternativer ved kasserte tekstiler. Rapporten viser at gjenbruk av kasserte klær gir langt større miljøgevinst enn gjenvinning eller energigjenvinning.   Les mer her.    

Mindre svinn med bedre veiledning og gjennomtenkt datomerkning

1. sep 2016
Datomerking bør velges med omhu."Siste forbruksdag" gjelder mattrygghet og bør bare brukes på lett bedervelige matvarer hvor lagringstiden kan føre til en umiddelbar fare for helse selom produktet lagres korrekt. Dette foreslås i en rapport for i et felles nordisk prosjekt for reduksjon av matavfall som nylig er publisert og hvor seniorforsker Hanne Møller hos oss er hovedforfatter.

Østfoldforskning lager EPD-verktøy for asfalt

30. aug 2016
Onsdag 24.august startet formelt arbeidet med å utvikle et EPD-utviklings verktøy for asfaltbransjen. Kompliserte produktsystem skal registreres og tilpasses i Østfoldforsknings WEB-baserte EPD-plattform Målet er at asfaltbransjen kan utarbeide egne EPDer, gjennom å registrere egne resepter og produksjonsdata.

EPD-transportkalkulator er lansert

21. jun 2016
EPD-Norge og Østfoldforskning lanserer nå et predefinert on-line verktøy, EPD-transportkalkulatoren, for å beregne miljøpåvirkning knyttet til transport av byggevarer.   Les mer på Bygg.no - Byggeindustrien  

IntoLIfe vinner norsk nominasjon til EAT sin miljøpris

3. jun 2016
Local EAT Award arrangeres av Nordic Choice Hotels, NHO og EAT, og er på jakt ideer som gjør det enklere å spise på en sunnere og mer klimavennlig måte. Konkurransen arrangeres i Norge og i Sverige. Deretter skal det norske vinneren IntoLife kjempe med den svenske vinneren i finalen i Sverige.

Referansegruppemøte i prosjektet Redesign QR

1. mar 2016
Mandag 25. april ble det første referansegruppemøtet i prosjektet Redesign QR gjennomført. Det treårige prosjektet fikk tidligere i år tilsagn om finansiering fra Oslofjordfondet.

Sneversynt miljøjournalstikk

1. mar 2016
I programmet Schrødingers katt 18. februar tar man opp påstanden om det virkelig er bedre for klima å spise kortreist mat enn langreist mat. I programmet påstås det at det motsatte er tilfelle for tomater. Den tekniske eksperten påstår sågar at norske tomater gir 10 ganger høyere klimagassutslipp enn spanske tomater.

Ny rapport fra Østfoldforskning publisert.

15. jan 2016
Rapporten «Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje» er utarbeidet på oppdrag fra Miljødirektoratet. Hensikten med studien er å gi myndighetene anbefalinger om hvilke virkemidler som er mest effektive med tanke på økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje fra husholdninger og næringer. Den overordnede målsetningen med å øke utsorteringen er å øke utnyttelsen av avfallsressurser og å red […]

Kartlegging av matsvinn

16. des 2015
Gjennom forskningsprosjektet ForMat, som eies og drives av Matvett, er maten som kastes i matindustrien, dagligvarehandelen, grossist og forbrukere kartlagt.

Østfoldforskning deltok i dugnad for innsamling og gjenbruk av klær september 2015 i Oslo.

14. sep 2015
Visste du at nesten alle klær og stoffer kan gjenbrukes, sys om eller resirkuleres? I Norge har vi en god kultur for å donere brukte plagg til gjenbruk. Dette er viktige gaver, både for dem som mottar disse og for miljøet. Imidlertid kaster vi alt for mange kilo med tekstiler i restavfallet hvert år og da går vi glipp av store ressurs- og miljøbesparelser. Tall fra Østfoldforskning viser at gjenbruk av 1 kg tekstil sparer miljøet for utslipp av 1 […]